Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
duongdinhdbp

Nhờ các bác Chỉnh sửa Lips ghi cao độ, đỉnh polyline

Các bài được khuyến nghị

Em có sưu tầm được lips đánh cao độ, đỉnh polyline ở trên mạng nhưng text ghi ở cuối hàng, nhờ các bác giúp đỡ chỉnh lại lips giúp em để giá trị text nằm ở giữa polyline. Cảm ơn các bác
code:

(defun c:DSH2  (/ ent par poi ss)
   (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
      (while (and (setq ent (ssname ss 0)) (ssdel ent ss))
         (setq par (vlax-curve-getEndParam ent)
               poi (vlax-curve-getpointatparam ent par))
         (entmake
            (list (cons 0 "TEXT")
                  (cons 10 poi)
                  (cons 7 (getvar 'TEXTSTYLE))
                  (cons 40 (* (getvar 'DIMTXT) (getvar 'DIMSCALE)))
                  (cons 1 (strcat (rtos (caddr poi) 2 0) "/" (itoa (1+ (fix par)))))))))
   (princ))

danh so hang.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
1 giờ} trướ}c, duongdinhdbp đã nói:

Em có sưu tầm được lips đánh cao độ, đỉnh polyline ở trên mạng nhưng text ghi ở cuối hàng, nhờ các bác giúp đỡ chỉnh lại lips giúp em để giá trị text nằm ở giữa polyline. Cảm ơn các bác
code:

(defun c:DSH2  (/ ent par poi ss)
   (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
      (while (and (setq ent (ssname ss 0)) (ssdel ent ss))
         (setq par (vlax-curve-getEndParam ent)
               poi (vlax-curve-getpointatparam ent par))
         (entmake
            (list (cons 0 "TEXT")
                  (cons 10 poi)
                  (cons 7 (getvar 'TEXTSTYLE))
                  (cons 40 (* (getvar 'DIMTXT) (getvar 'DIMSCALE)))
                  (cons 1 (strcat (rtos (caddr poi) 2 0) "/" (itoa (1+ (fix par)))))))))
   (princ))

danh so hang.dwg

Gửi bạn 

(defun c:DSH2 (/ ent par poi ss len pt)
  (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
   (while (and (setq ent (ssname ss 0)) (ssdel ent ss))
     (setq par (vlax-curve-getEndParam ent)
        poi (vlax-curve-getpointatparam ent par))
		(setq len (vlax-curve-getDistAtParam ent (vlax-curve-getEndParam ent)))
		(setq pt (vlax-curve-getPointAtDist ent (/ len 2)))
		 (entmake
      (list (cons 0 "TEXT")
         (cons 10 pt)
         (cons 7 (getvar 'TEXTSTYLE))
         (cons 40 (* (getvar 'DIMTXT) (getvar 'DIMSCALE)))
         (cons 1 (strcat (rtos (caddr poi) 2 0) "/" (itoa (1+ (fix par)))))))))
  (princ))

 

 • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×