Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
quyenpv

[Thảo luận]Code vb.net chuyển đổi font chữ sang unicode

Các bài được khuyến nghị

KÍnh gửi các anh chị trên diễn đàn!

Hiện trên diễn đàn mình có mấy Tool chuyển đổi font chữ nhưng em chưa dùng được, có mạo muội xin code của anh gia_bach nhưng không được. Nhu cầu chuyển đổi font em vẫn còn do đó đang viết code vb.net nhưng không chuyển được, mong các anh chị hỗ trợ xây dựng hoàn chỉnh chia sẻ cho mọi người cùng dùng

Em cám ơn

Imports System.Collections.Generic
Imports System.Security.Cryptography
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Public Class ConvertFont
  Private Shared unichars As Char() = {
    "à"c, "á"c, "ả"c, "ã"c, "ạ"c,
    "ă"c, "ằ"c, "ắ"c, "ẳ"c, "ẵ"c, "ặ"c,
    "â"c, "ầ"c, "ấ"c, "ẩ"c, "ẫ"c, "ậ"c,
    "đ"c, "è"c, "é"c, "ẻ"c, "ẽ"c, "ẹ"c,
    "ê"c, "ề"c, "ế"c, "ể"c, "ễ"c, "ệ"c,
    "ì"c, "í"c, "ỉ"c, "ĩ"c, "ị"c,
    "ò"c, "ó"c, "ỏ"c, "õ"c, "ọ"c,
    "ô"c, "ồ"c, "ố"c, "ổ"c, "ỗ"c, "ộ"c,
    "ơ"c, "ờ"c, "ớ"c, "ở"c, "ỡ"c, "ợ"c,
    "ù"c, "ú"c, "ủ"c, "ũ"c, "ụ"c,
    "ư"c, "ừ"c, "ứ"c, "ử"c, "ữ"c, "ự"c,
    "ỳ"c, "ý"c, "ỷ"c, "ỹ"c, "ỵ"c,
    "Ă"c, "Â"c, "Đ"c, "Ê"c, "Ô"c, "Ơ"c, "Ư"c,
    "À"c, "Á"c, "Ả"c, "Ã"c, "Ạ"c,
    "Ằ"c, "Ắ"c, "Ẳ"c, "Ẵ"c, "Ặ"c,
    "Ầ"c, "Ấ"c, "Ẩ"c, "Ẫ"c, "Ậ"c,
    "È"c, "É"c, "Ẻ"c, "Ẽ"c, "Ẹ"c,
    "Ề"c, "Ế"c, "Ể"c, "Ễ"c, "Ệ"c,
    "Ì"c, "Í"c, "Ỉ"c, "Ĩ"c, "Ị"c,
    "Ò"c, "Ó"c, "Ỏ"c, "Õ"c, "Ọ"c,
    "Ồ"c, "Ố"c, "Ổ"c, "Ỗ"c, "Ộ"c,
    "Ờ"c, "Ớ"c, "Ở"c, "Ỡ"c, "Ợ"c,
    "Ù"c, "Ú"c, "Ủ"c, "Ũ"c, "Ụ"c,
    "Ừ"c, "Ứ"c, "Ử"c, "Ữ"c, "Ự"c,
    "Ỳ"c, "Ý"c, "Ỷ"c, "Ỹ"c, "Ỵ"c
  }

  Private Shared tcvnchars As Char() = {
    "µ"c, "¸"c, "¶"c, "·"c, "¹"c,
    "¨"c, "»"c, "¾"c, "¼"c, "½"c, "Æ"c,
    "©"c, "Ç"c, "Ê"c, "È"c, "É"c, "Ë"c,
    "®"c, "Ì"c, "Ð"c, "Î"c, "Ï"c, "Ñ"c,
    "ª"c, "Ò"c, "Õ"c, "Ó"c, "Ô"c, "Ö"c,
    "×"c, "Ý"c, "Ø"c, "Ü"c, "Þ"c,
    "ß"c, "ã"c, "á"c, "â"c, "ä"c,
    "«"c, "å"c, "è"c, "æ"c, "ç"c, "é"c,
    "¬"c, "ê"c, "í"c, "ë"c, "ì"c, "î"c,
    "ï"c, "ó"c, "ñ"c, "ò"c, "ô"c,
    "­"c, "õ"c, "ø"c, "ö"c, "÷"c, "ù"c,
    "ú"c, "ý"c, "û"c, "ü"c, "þ"c,
    "¡"c, "¢"c, "§"c, "£"c, "¤"c, "¥"c, "¦"c
  }

  Private Shared tcvncharssub As Char() = {
    "µ"c, "¸"c, "¶"c, "·"c, "¹"c,
    "»"c, "¾"c, "¼"c, "½"c, "Æ"c,
    "Ç"c, "Ê"c, "È"c, "É"c, "Ë"c,
    "Ì"c, "Ð"c, "Î"c, "Ï"c, "Ñ"c,
    "Ò"c, "Õ"c, "Ó"c, "Ô"c, "Ö"c,
    "×"c, "Ý"c, "Ø"c, "Ü"c, "Þ"c,
    "ß"c, "ã"c, "á"c, "â"c, "ä"c,
    "«"c, "å"c, "è"c, "æ"c, "ç"c, "é"c,
    "ê"c, "í"c, "ë"c, "ì"c, "î"c,
    "ó"c, "ñ"c, "ò"c, "ô"c,
    "­"c, "õ"c, "ø"c, "ö"c, "÷"c, "ù"c,
    "ý"c, "û"c, "ü"c, "þ"c
  }

  Private Shared vnichars As String() = {
    "aø", "aù", "aû", "aõ", "aï",
    "aê", "aè", "aé", "aú", "aü", "aë",
    "aâ", "aà", "aá", "aå", "aã", "aä",
    "ñ", "eø", "eù", "eû", "eõ", "eï",
    "eâ", "eà", "eá", "eå", "eã", "eä",
    "ì", "í", "æ", "ó", "ò",
    "oø", "où", "oû", "oõ", "oï",
    "oâ", "oà", "oá", "oå", "oã", "oä",
    "ô", "ôø", "ôù", "ôû", "ôõ", "ôï",
    "uø", "uù", "uû", "uõ", "uï",
    "ö", "öø", "öù", "öû", "öõ", "öï",
    "yø", "yù", "yû", "yõ", "î",
    "AÊ", "AÂ", "Ð", "EÂ", "OÂ", "Ô", "Ö",
    "AØ", "AÙ", "AÛ", "AÕ", "AÏ",
    "AÈ", "AÉ", "AÚ", "AÜ", "AË",
    "AÀ", "AÁ", "AÅ", "AÃ", "AÄ",
    "EØ", "EÙ", "EÛ", "EÕ", "EÏ",
    "EÀ", "EÁ", "EÅ", "EÃ", "EÄ",
    "Ì", "Í", "Æ", "Ó", "Ò",
    "OØ", "OÙ", "OÛ", "OÕ", "OÏ",
    "OÀ", "OÁ", "OÅ", "OÃ", "OÄ",
    "ÔØ", "ÔÙ", "ÔÛ", "ÔÕ", "ÔÏ",
    "UØ", "UÙ", "UÛ", "UÕ", "UÏ",
    "ÖØ", "ÖÙ", "ÖÛ", "ÖÕ", "ÖÏ",
    "YØ", "YÙ", "YÛ", "YÕ", "Î"
  }

  Private Shared vnicharssub As Char() = {"ñ"c, "ì"c, "í"c, "æ"c, "ó"c, "ò"c, "î"c, "Đ"c, "Ì"c, "Í"c, "Ó"c, "Ò"c, "Î"c}
  Private Shared vnicharssub2 As Char() = {"ô"c, "ö"c, "Ô"c, "Ö"c, "a"c, "A"c, "e"c, "E"c, "o"c, "O"c, "u"c, "U"c, "y"c, "Y"c}

  Private Shared dicUnichars As Dictionary(Of Char, Integer) = Nothing
  Private Shared dicTcvnchars As Dictionary(Of Char, Integer) = Nothing
  Private Shared dicTcvncharsSub As Dictionary(Of Char, Integer) = Nothing
  Private Shared dicVnichars As Dictionary(Of String, Integer) = Nothing
  Private Shared dicVnicharsSub As Dictionary(Of Char, Integer) = Nothing
  Private Shared dicVnicharsSub2 As Dictionary(Of Char, Integer) = Nothing

  Private Shared hashUnichars As HashSet(Of Char) = Nothing
  Private Shared hashTcvnchars As HashSet(Of Char) = Nothing
  Private Shared hashTcvncharsSub As HashSet(Of Char) = Nothing
  Private Shared hashVnichars As HashSet(Of String) = Nothing
  Private Shared hashVnicharsSub As HashSet(Of Char) = Nothing
  Private Shared hashVnicharsSub2 As HashSet(Of Char) = Nothing

  Private Shared lenUniChars As Integer = -1
  Private Shared lenTcvnChars As Integer = -1
  Private Shared lenVniChars As Integer = -1

  Private Sub MapUni()
    If dicUnichars Is Nothing Then
      dicUnichars = New Dictionary(Of Char, Integer)()
      For i As Integer = 0 To unichars.Length - 1
        dicUnichars.Add(unichars(i), i)
      Next
    End If

    If hashUnichars Is Nothing Then
      hashUnichars = New HashSet(Of Char)()
      For i As Integer = 0 To unichars.Length - 1
        hashUnichars.Add(unichars(i))
      Next
    End If
  End Sub

  Private Sub MapTcvn()
    If dicTcvnchars Is Nothing Then
      dicTcvnchars = New Dictionary(Of Char, Integer)()
      For i As Integer = 0 To tcvnchars.Length - 1
        dicTcvnchars.Add(tcvnchars(i), i)
      Next
    End If

    If dicTcvncharsSub Is Nothing Then
      dicTcvncharsSub = New Dictionary(Of Char, Integer)()
      For i As Integer = 0 To tcvncharssub.Length - 1
        dicTcvncharsSub.Add(tcvncharssub(i), i)
      Next
    End If

    If hashTcvnchars Is Nothing Then
      hashTcvnchars = New HashSet(Of Char)()
      For i As Integer = 0 To tcvnchars.Length - 1
        hashTcvnchars.Add(tcvnchars(i))
      Next
    End If

    If hashTcvncharsSub Is Nothing Then
      hashTcvncharsSub = New HashSet(Of Char)()
      For i As Integer = 0 To tcvncharssub.Length - 1
        hashTcvncharsSub.Add(tcvncharssub(i))
      Next
    End If
  End Sub

  Private Sub MapVni()
    If dicVnichars Is Nothing Then
      dicVnichars = New Dictionary(Of String, Integer)()
      For i As Integer = 0 To vnichars.Length - 1
        dicVnichars.Add(vnichars(i), i)
      Next
    End If

    If dicVnicharsSub Is Nothing Then
      dicVnicharsSub = New Dictionary(Of Char, Integer)()
      For i As Integer = 0 To vnicharssub.Length - 1
        dicVnicharsSub.Add(vnicharssub(i), i)
      Next
    End If

    If dicVnicharsSub2 Is Nothing Then
      dicVnicharsSub2 = New Dictionary(Of Char, Integer)()
      For i As Integer = 0 To vnicharssub2.Length - 1
        dicVnicharsSub2.Add(vnicharssub2(i), i)
      Next
    End If

    If hashVnichars Is Nothing Then
      hashVnichars = New HashSet(Of String)()
      For i As Integer = 0 To vnichars.Length - 1
        hashVnichars.Add(vnichars(i))
      Next
    End If

    If hashVnicharsSub Is Nothing Then
      hashVnicharsSub = New HashSet(Of Char)()
      For i As Integer = 0 To vnicharssub.Length - 1
        hashVnicharsSub.Add(vnicharssub(i))
      Next
    End If

    If hashVnicharsSub2 Is Nothing Then
      hashVnicharsSub2 = New HashSet(Of Char)()
      For i As Integer = 0 To vnicharssub2.Length - 1
        hashVnicharsSub2.Add(vnicharssub2(i))
      Next
    End If
  End Sub

  Private Function ToTcvn(ByVal c As Char) As Char
    If dicUnichars Is Nothing Then
      MapUni()
    End If

    Dim index As Integer = 0
    If dicUnichars.TryGetValue(c, index) Then
      If index >= 0 AndAlso index < tcvnchars.Length Then
        Return tcvnchars(index)
      End If
    End If

    Return c
  End Function


  Private Function ToVni(ByVal str As String) As String
    If dicVnichars Is Nothing Then
      MapVni()
    End If

    Dim result As String = ""
    Dim i As Integer = 0
    While i < str.Length
      Dim index As Integer = 0
      If i < str.Length - 1 Then
        If dicVnichars.TryGetValue(str.Substring(i, 2), index) Then
          result += vnicharssub2(index)
          i += 1
        Else
          result += str(i)
        End If
      Else
        result += str(i)
      End If
      i += 1
    End While
    Return result
  End Function

  Private Function ToVni(ByVal c As Char) As Char
    If dicUnichars Is Nothing Then
      MapUni()
    End If

    Dim index As Integer = 0
    If dicUnichars.TryGetValue(c, index) Then
      Return vnichars(index)(0)
    End If

    Return c
  End Function

  Private Function ToUnicode(ByVal str As String) As String
    If dicTcvnchars Is Nothing Then
      MapTcvn()
    End If

    Dim result As String = ""
    For i As Integer = 0 To str.Length - 1
      Dim c As Char = str(i)
      Dim index As Integer = 0

      If hashTcvnchars.Contains(c) Then
        If i < str.Length - 1 Then
          If dicTcvncharsSub.TryGetValue(str(i + 1), index) Then
            result += unichars(index)
            i += 1
          Else
            result += unichars(dicTcvnchars(c))
          End If
        Else
          result += unichars(dicTcvnchars(c))
        End If
      Else
        result += c
      End If
    Next
    Return result
  End Function

  Private Function ToUnicode(ByVal c As Char) As Char
    If dicTcvnchars Is Nothing Then
      MapTcvn()
    End If

    Dim index As Integer = 0
    If hashTcvnchars.Contains(c) Then
      If dicTcvncharsSub.TryGetValue(c, index) Then
        Return unichars(index)
      Else
        Return unichars(dicTcvnchars(c))
      End If
    End If

    Return c
  End Function

  Public Function Convert(ByVal str As String) As String
    Dim result As String = ""
    For i As Integer = 0 To str.Length - 1
      Dim c As Char = str(i)

      If hashUnichars.Contains(c) Then
        result += ToTcvn(c)
      ElseIf i < str.Length - 1 AndAlso hashVnichars.Contains(str.Substring(i, 2)) Then
        result += ToUnicode(str.Substring(i, 2))
        i += 1
      ElseIf hashVnicharsSub.Contains(c) Then
        result += ToVni(c)
      ElseIf hashVnicharsSub2.Contains(c) Then
        result += ToVni(str.Substring(i))
        Exit For
      Else
        result += c
      End If
    Next
    Return result
  End Function
  Public Function CheckForTcvnChars(ByVal str As String) As Boolean
    If dicTcvnchars Is Nothing Then
      MapTcvn()
    End If

    For Each c As Char In str
      If hashTcvnchars.Contains(c) Then
        Return True
      End If
    Next

    Return False
  End Function

  Public Function CheckForVniChars(ByVal str As String) As Boolean
    If dicVnichars Is Nothing Then
      MapVni()
    End If

    For i As Integer = 0 To str.Length - 1
      If i < str.Length - 1 Then
        If hashVnichars.Contains(str.Substring(i, 2)) Then
          Return True
        End If
      End If

      If hashVnicharsSub.Contains(str(i)) Then
        Return True
      End If

      If hashVnicharsSub2.Contains(str(i)) Then
        Return True
      End If
    Next

    Return False
  End Function
  Public Sub New()
    MapUni()
    MapTcvn()
    MapVni()
  End Sub

End Class
Public Class M_ConvertFont
  <CommandMethod("ConvertFont")>
  Public Sub ConvertFont()

    ' Kết nối đến ứng dụng AutoCAD
    Dim doc As Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim db As Database = doc.Database
    Dim ed As Editor = doc.Editor

    ' Bắt đầu giao dịch để thực hiện thay đổi dữ liệu
    Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
      Try
        ' Mở bảng Text và lấy tất cả các văn bản trong bản vẽ
        Dim textTable As BlockTable = tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
        Dim modelspace As BlockTableRecord = tr.GetObject(textTable(BlockTableRecord.ModelSpace), OpenMode.ForRead)

        Dim converter As New ConvertFont() ' Khởi tạo đối tượng ConvertFont

        For Each objId As ObjectId In modelspace
          Dim ent As Entity = tr.GetObject(objId, OpenMode.ForRead)

          ' Kiểm tra xem đối tượng có phải là văn bản hay không
          If TypeOf ent Is DBText Then
            Dim text As DBText = DirectCast(ent, DBText)

            ' Kiểm tra văn bản có chứa ký tự của font TCVN3 hay không
            Dim hasTcvnChars As Boolean = converter.CheckForTcvnChars(text.TextString)

            ' Kiểm tra văn bản có chứa ký tự của font VNI hay không
            Dim hasVniChars As Boolean = converter.CheckForVniChars(text.TextString)

            ' Nếu văn bản chứa ký tự của font TCVN3 hoặc VNI, thực hiện chuyển đổi sang Unicode
            If hasTcvnChars Or hasVniChars Then
              Dim newText As String = converter.Convert(text.TextString)
              text.UpgradeOpen()
              text.TextString = newText
              text.DowngradeOpen()
            End If
          End If
        Next

        ' Lưu thay đổi và kết thúc giao dịch
        tr.Commit()
        ed.WriteMessage(vbLf & "Chuyển đổi hoàn thành.")
      Catch ex As Exception
        ed.WriteMessage(vbLf & "Đã xảy ra lỗi: " & ex.Message)
        tr.Abort()
      End Try
    End Using
  End SubEnd Class

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đã hoàn thành được 90% code và giao diện rồi, chạy test đã ok. Còn thêm một số chức năng phụ trợ như trong phần Change Case nữa (phần này không khó). Mượn tạm cách thiết kế giao diện của anh gia_bach

1. Cho phép Convert font cả bản vẽ

image.png.2195e962d1971a941b935d9443bf9a65.png

2. Cho chọn từng đối tượng Text cần chuyển đổi

image.png.c8214ac22f319b64f528591d40bd8cc8.png

3. Text thử nghiệm

image.png.c4a49c88d0c64e13c8e67e5007fd3da6.png

Và đây là kết quả

image.png.d70d8cab63f074510f9076e92d87a053.png

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
9 phút trước, cuongtk2 đã nói:

Đừng làm động tác convert cả bản vẽ bạn ơi, có thể sẽ convert từ Unicode sang Unicode đấy.

Dạ anh, cái đó em code có loại trừ trường hợp này rồi ạ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 28/7/2023 tại 17:33, cuongtk2 đã nói:

Em thử trộn TCVN3 và Unicode trong Mtext xem convert ra cái gì? Nhìn bề ngoài khó phân biệt nó chứa 2 font

 

Test và chỉnh code các kiểu vẫn không xử lý được một nội dung mà nhiều kiểu Font được anh, còn riêng biệt thì code xử lý tốt

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

cho em góp ý tạm ạ, e nhìn giao diện nó hơn cổ cổ giống mấy cái phần mềm win xp ấy. anh đổi nền với fonts chữ (vd: time new romen) nhìn cho nó đẹp hoặc a xem win 11 nó dùng cái gì thì áp vào anh ạ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Code .net sướng thật mình code bằng lisp viết ký tự có dấu đều phải dùng U+Hex, Ascii để thay thế.

Ví dụ như thế này ngồi nhìn mệt ẻ :)

image.thumb.png.b17b9ce4a8c458caf0670b5046550c99.png

 

Vào lúc 28/7/2023 tại 17:22, quyenpv đã nói:

Dạ anh, cái đó em code có loại trừ trường hợp này rồi ạ

Bạn có loại trừ được trường hợp text chỉ có các ký tự trong bảng ASCII 255 thì làm sao phân biệt được.

Ví dụ chữ "nông" "nên"

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
3 giờ trước, OngNguyenVanHan đã nói:

cho em góp ý tạm ạ, e nhìn giao diện nó hơn cổ cổ giống mấy cái phần mềm win xp ấy. anh đổi nền với fonts chữ (vd: time new romen) nhìn cho nó đẹp hoặc a xem win 11 nó dùng cái gì thì áp vào anh ạ

Giao diện free có xài là mừng húm rồi bạn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 4/8/2023 tại 12:38, tannguyen291 đã nói:

Code .net sướng thật mình code bằng lisp viết ký tự có dấu đều phải dùng U+Hex, Ascii để thay thế.

Ví dụ như thế này ngồi nhìn mệt ẻ :)

 

Bạn có loại trừ được trường hợp text chỉ có các ký tự trong bảng ASCII 255 thì làm sao phân biệt được.

Ví dụ chữ "nông" "nên"

Mình không thấy bị lỗi như thế trong Code của mình, mình test thử và up lên Youtube đây

Test chuyển Font chữ trong Autocad viết bằng VB.Net

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
18 giờ trước, quyenpv đã nói:

Mình không thấy bị lỗi như thế trong Code của mình, mình test thử và up lên Youtube đây

 Test chuyển Font chữ trong Autocad viết bằng VB.Net

Bạn thử viết nguyên chữ "nông" thôi. Rồi convert từ TCVN3 qua Unicode xem ntn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
4 giờ trước, cuongtk2 đã nói:

@quyenpv: Bạn nên làm 1 form cho lệnh thôi . Nếu cần mình sẽ gửi code tham khảo

 

Vâng cám ơn anh! Nếu được anh gửi giúp em tham khảo với ạ

Email em: quyenpv@gmail.com hoặc zalo số: 0363456868

Em cám ơn anh nhiều

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×