Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Kim Shin

DI CHUYÊN TEXT ĐẾN CENTER POINT

Các bài được khuyến nghị

Chào mọi người mình có sưu tầm một lips trên mạng nội dung lips là : người dùng quét chọn đối tượng khép kín, từ đó sẽ tính ra được center point của hình đó và tạo 1 Point tại vị trí đó

- Giờ mình muốn thêm là người dùng quét chọn các Text hoặc Mtext, rồi di chuyển các Text đó đến vị trí Point đã tạo được

- Mọi người giúp mình với ạ

Cảm ơn.

(defun C:Cen( / inline ss ssl pt LL UR bbox xmin ymin zmin xmax ymax zmax)
 (setq inline (not (zerop (getvar "CMDACTIVE"))))
 (and
  (princ (strcat "\n" (if inline ">> " "") "Get center of these objects (select): "))
  (setq ss (ssget) ssl (sslength ss))
  (repeat ssl
   (vla-GetBoundingBox (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq ssl (1- ssl)))) 'LL 'UR)
   (setq LL (vlax-SafeArray->list LL) UR (vlax-SafeArray->list UR))
   (setq bbox (cons LL (cons UR bbox)))
  ) ; rep
  (setq xmin (apply 'min (mapcar 'car bbox))
     ymin (apply 'min (mapcar 'cadr bbox))
     zmin (apply 'min (mapcar 'caddr bbox))
     xmax (apply 'max (mapcar 'car bbox))
     ymax (apply 'max (mapcar 'cadr bbox))
     zmax (apply 'max (mapcar 'caddr bbox))
  )
  (setq pt (mapcar '* '(0.5 0.5 0.5)(list (+ xmin xmax)(+ ymin ymax)(+ zmin zmax))))
  (if (not inline) (progn (entmakex (list '(0 . "POINT")(cons 10 pt))) (princ "\nCenter point created ")(princ pt)))
 )
 (if inline pt (princ))
)

 

Getcen.lsp

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×