Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
ptlong04x1

Có thể sắp xếp thứ tự các item trong Selectionset theo toạ độ của đối tượng được chọn không?

Các bài được khuyến nghị

Mình có 1 loạt text trên bản vẽ cần phải đánh số lại (tăng dần hay giảm dần)

 

Ví dụ : số thứ tự của các bản vẽ, các bản vẽ được sắp xếp từ trái sang phải theo STT tăng dần, nhưng hiện tại chưa được đánh số, mà chỉ các các text giống nhau tại các vị trí đó (hiện tại S.1, S.1, S.1,.... muốn ---> S.1, S.2, S.3,....)

 

Để làm việc này, mình chọn tất cả các text này bằng window với phương thức SelectOnScreen kết hợp Filter (việc này mình đã làm được), sau khi chạy code đánh số theo kiểu i=i+1... thì các STT không nằm ở vị trí như mong muốn, vì thứ tự tạo ra của các text là khác nhau và mình thường xuyên move đi move khi sắp xếp bản vẽ

 

Nếu pick từng text thì OK, nhưng lại mất nhiều thời gian và dễ gây nhầm lẫn.

 

Vậy mình muốn hỏi có cách nào chọn tất cả các text bằng window nhưng vẫn đảm bảo thứ tự các text trong selectionset sắp xếp theo thứ tự tăng dần của toạ độ X (hay Y) của điểm chèn của các text đó không. Xin cảm ơn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình có 1 loạt text trên bản vẽ cần phải đánh số lại (tăng dần hay giảm dần)

 

Ví dụ : số thứ tự của các bản vẽ, các bản vẽ được sắp xếp từ trái sang phải theo STT tăng dần, nhưng hiện tại chưa được đánh số, mà chỉ các các text giống nhau tại các vị trí đó (hiện tại S.1, S.1, S.1,.... muốn ---> S.1, S.2, S.3,....)

 

Để làm việc này, mình chọn tất cả các text này bằng window với phương thức SelectOnScreen kết hợp Filter (việc này mình đã làm được), sau khi chạy code đánh số theo kiểu i=i+1... thì các STT không nằm ở vị trí như mong muốn, vì thứ tự tạo ra của các text là khác nhau và mình thường xuyên move đi move khi sắp xếp bản vẽ

 

Nếu pick từng text thì OK, nhưng lại mất nhiều thời gian và dễ gây nhầm lẫn.

 

Vậy mình muốn hỏi có cách nào chọn tất cả các text bằng window nhưng vẫn đảm bảo thứ tự các text trong selectionset sắp xếp theo thứ tự tăng dần của toạ độ X (hay Y) của điểm chèn của các text đó không. Xin cảm ơn!

Bạn hãy sử dụng lệnh Tcount có sẵn trong Autocad.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình có 1 loạt text trên bản vẽ cần phải đánh số lại (tăng dần hay giảm dần)

 

Ví dụ : số thứ tự của các bản vẽ, các bản vẽ được sắp xếp từ trái sang phải theo STT tăng dần, nhưng hiện tại chưa được đánh số, mà chỉ các các text giống nhau tại các vị trí đó (hiện tại S.1, S.1, S.1,.... muốn ---> S.1, S.2, S.3,....)

 

Để làm việc này, mình chọn tất cả các text này bằng window với phương thức SelectOnScreen kết hợp Filter (việc này mình đã làm được), sau khi chạy code đánh số theo kiểu i=i+1... thì các STT không nằm ở vị trí như mong muốn, vì thứ tự tạo ra của các text là khác nhau và mình thường xuyên move đi move khi sắp xếp bản vẽ

 

Nếu pick từng text thì OK, nhưng lại mất nhiều thời gian và dễ gây nhầm lẫn.

 

Vậy mình muốn hỏi có cách nào chọn tất cả các text bằng window nhưng vẫn đảm bảo thứ tự các text trong selectionset sắp xếp theo thứ tự tăng dần của toạ độ X (hay Y) của điểm chèn của các text đó không. Xin cảm ơn!

Tiện thể gửi cho bạn lisp đánh số thứ tự theo cách kích chuột trực tiếp (Cả với dạng Attribute)

http://www.4shared.com/file/8eM-k9Jn/od_oc...u_tu_tang_.html

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn hãy sử dụng lệnh Tcount có sẵn trong Autocad.

 

Tiện thể gửi cho bạn lisp đánh số thứ tự theo cách kích chuột trực tiếp (Cả với dạng Attribute)

http://www.4shared.com/file/8eM-k9Jn/od_oc...u_tu_tang_.html

 

Nhưng mà đây là chuyên mục VBA cơ mà Bạn thanhduan2407 à?????

bạn ptlong04x1 post bài này trong chuyên mục VBA => tức là đang hỏi về VBA chứ không phải về AutoLisp!

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có thể lấy được tọa độ của mỗi đối tượng được chọn trong tập hợp đã chọn, có thể tiếp cận theo hương này chăng?

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có thể lấy được tọa độ của mỗi đối tượng được chọn trong tập hợp đã chọn, có thể tiếp cận theo hương này chăng?

 

Hướng này là đúng rồi.

Nếu muốn tăng dần theo X thì lưu các tọa độ X thành mảng.

Sắp xếp nổi bọt là có ngay mảng tăng dần. Cần kèm thêm mảng vị trí đối tượng trong tập chọn để đối chiếu sau khi sắp xếp xong.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhưng mà đây là chuyên mục VBA cơ mà Bạn thanhduan2407 à?????

bạn ptlong04x1 post bài này trong chuyên mục VBA => tức là đang hỏi về VBA chứ không phải về AutoLisp!

Cảm ơn bác đã tham gia đóng góp ý kiến.

Em post nhầm sang chủ đề khác. Cảm ơn bác nhiều

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hướng này là đúng rồi.

Nếu muốn tăng dần theo X thì lưu các tọa độ X thành mảng.

Sắp xếp nổi bọt là có ngay mảng tăng dần. Cần kèm thêm mảng vị trí đối tượng trong tập chọn để đối chiếu sau khi sắp xếp xong.

Bác anhcos có code tham khảo về vấn đề này không?

Cám ơn !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sub Sort()
 Dim fType(0) As Integer, fData(0)
 Dim adBlockSS As AcadSelectionSet
 Dim adBlock As AcadText
 Dim X() As Double
 Dim Xo() As Double
 Dim i, n As Integer
 On Error Resume Next
 Set adBlockSS = ThisDrawing.SelectionSets("adBlockSS")
 If Err Then Set adBlockSS = ThisDrawing.SelectionSets.Add("adBlockSS")
 adBlockSS.Clear
 fType(0) = 0: fData(0) = "Text"
 adBlockSS.Select acSelectionSetAll, , , fType, fData
 i = 0
 n = adBlockSS.Count
 ReDim X(1 To n)
 ReDim Xo(1 To n)
'Sap xep tap doi tuong
For Each adBlock In adBlockSS
i = i + 1
X(i) = adBlock.insertionPoint(0)
Next
Dim j, k As Integer
Dim TG As Double
For j = 1 To n - 1
For k = j + 1 To n
If X(j) > X(k) Then
 	TG = X(j)
 	X(j) = X(k)
 	X(k) = TG
End If
Next
Next
 'Hien thi toa do sap xep len man hinh
 For j = 1 To n
 MsgBox "Toa do thu: X" & j & "la:" & Round(X(j), 2)
 Next
 End Sub

Đoạn Code này bằng VBA cho phép sắp xếp tọa độ X của tập Selection Set tăng dần.

Nhưng mình đang cần để đánh STT các text theo tọa độ X tăng dần mà đang mắc code

Bạn nào rảnh giúp mình với ?

Cám ơn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn chỉ cần luu toan bbooj đối tượng vào 1 mảng rùi , xử ly no thui

Code hoàn chỉnh đây , chạy Sub soft

 

Dim sset As AcadSelectionSet
Dim enty As AcadEntity
Sub soft()
'Lay doi tuong
taoselect
'Khoi tao mang de luu cac doi tuong
Dim enty() As AcadEntity
'Gan doi tuong cho mang
ReDim enty(sset.count)
For I = 0 To sset.count - 1
Set enty(I) = sset(I)
Next
'Sap xep
'Khai bao doi tuong
Dim text As AcadText
Dim mtext As AcadMText
'Xac dinh truc sap xep
Dim truc As String
 truc = "X"
chonlai:
 truc = ThisDrawing.Utility.GetString(0, "Chon Truc Can Chinh X Or Y [X]:")
 If truc <> "" Then
 If UCase(truc) <> "X" Then
	If UCase(truc) <> "Y" Then
 	GoTo chonlai
	End If
 End If
 Else
 truc = "X"
 End If
 truc = UCase(truc)
'Khai bao diem
Dim p1 As Double
Dim p2 As Double
Dim diem As Variant
'Bien trung gian
Dim enty_tg As AcadEntity
'Sap xep theo kieu noi bot
For I = 0 To UBound(enty) - 1
 If enty(I).ObjectName = "AcDbText" Then
Set text = enty(I)
diem = text.insertionPoint
	If truc = "X" Then
  	p1 = diem(0)
  	Else
  	p1 = diem(1)
	End If
 End If
 If enty(I).ObjectName = "AcDbMText" Then
Set mtext = enty(I)
diem = mtext.insertionPoint
	If truc = "X" Then
  	p1 = diem(0)
  	Else
  	p1 = diem(1)
	End If
 End If For j = I + 1 To UBound(enty) - 1
 If enty(j).ObjectName = "AcDbText" Then
Set text = enty(j)
diem = text.insertionPoint
	If truc = "X" Then
  	p2 = diem(0)
  	Else
  	p2 = diem(1)
	End If
 End If
 If enty(j).ObjectName = "AcDbMText" Then
Set mtext = enty(j)
diem = mtext.insertionPoint
	If truc = "X" Then
  	p2 = diem(0)
  	Else
  	p2 = diem(1)
	End If
 End If
 'So xanh toa do 2 diem va doi vi tri
 If p1 > p2 Then
	Set enty_tg = enty(I)
	Set enty(I) = enty(j)
	Set enty(j) = enty_tg
 End If
Next
Next
'Su ly cai mang da xap xep
'Khai bao tien to , hau to
Dim tiento As String
Dim hauto As String
Dim vt_batdau As Integer
tiento = ThisDrawing.Utility.GetString(1, "Nhap Tien To :")
hauto = ThisDrawing.Utility.GetString(1, "Nhap Hau To :")
'Lay vi tri bat dau
vt_batdau = Get_Star
Dim tt As String
Dim text_them As String
'Duyet tung doi tuong va thay the text
For I = 0 To UBound(enty) - 1
 text_them = tiento & I + vt_batdau & hauto
If enty(I).ObjectName = "AcDbText" Then
Set text = enty(I)
 	tt = tachtext(text.textString)
 	text.textString = Replace(text.textString, tt, text_them)
End If
If enty(I).ObjectName = "AcDbMText" Then
Set mtext = enty(I)
 	tt = tachtext(mtext.textString)
 	mtext.textString = Replace(mtext.textString, tt, text_them)
End If
Next
Application.Update
End Sub

Function Get_Star() As Integer
 On Error GoTo thoat
Get_Star = ThisDrawing.Utility.GetInteger("Nhap Vi tri Bat Dau [0]:")
Exit Function
thoat:
 thoat = 0
End Function

Function tachtext(t As String) As String
 On Error Resume Next
 Dim a As Long
 a = InStrRev(t, ";")
 t = Mid(t, a + 1)
 If t Like "*}*" = True Then
 a = InStr(t, "}")
 Else
 a = InStr(t, "\")
 End If
 t = Mid(t, 1, a - 1)
 tachtext = t
 End Function

Sub taoselect()
Dim Ftype1(3) As Integer
 Dim Fdata1(3) As Variant
 On Error Resume Next
 Set sset = ThisDrawing.SelectionSets("sset2")
 If Err <> 0 Then
 Err.Clear
 Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("sset2")
 Else
 sset.Clear
 End If
 Ftype1(0) = -4
 Fdata1(0) = "<or"
 Ftype1(1) = 0
 Fdata1(1) = "TEXT"
 Ftype1(2) = 0
 Fdata1(2) = "MTEXT"
 Ftype1(3) = -4
 Fdata1(3) = "or>"
 sset.SelectOnScreen Ftype1, Fdata1
End Sub

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cám ơn các bạn.

Mình mới code bằng VBA như sau:

Code chọn toàn bộ Text trên màn hình và đánh STT:

Sub Sort()
 Dim fType(0) As Integer, fData(0)
 Dim SSet As AcadSelectionSet
 Dim Text As AcadText
 Dim X() As Double
 Dim i, n As Integer
 Dim STT As Integer
 STT = InputBox("Nhap so bat sau:", "Renumbering")
 On Error Resume Next
 Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets("SSet")
 If Err Then Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSet")
 SSet.Clear
 fType(0) = 0: fData(0) = "Text"
 SSet.Select acSelectionSetAll, , , fType, fData
 i = 0
 n = SSet.Count
 ReDim X(1 To n)
'Sap xep tap doi tuong tang dan
For Each Text In SSet
i = i + 1
X(i) = Text.InsertionPoint(0)
Next
Dim j, k As Integer
Dim TG As Double
For j = 1 To n - 1
For k = j + 1 To n
If X(j) > X(k) Then
TG = X(j)
X(j) = X(k)
X(k) = TG
End If
Next
Next
 'Hien thi danh STT len man hinh
 For Each Text In SSet
 For j = 1 To n
 If Text.InsertionPoint(0) = X(j) Then
 	Text.TextString = j + STT - 1
 End If
 Next
 Next
 End Sub

 • Like 1
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 2/7/2012 tại 10:12, NguyenNgocSon đã nói:

Cám ơn các bạn.

Mình mới code bằng VBA như sau:

Code chọn toàn bộ Text trên màn hình và đánh STT:

 

 • cadvietlisp.lsp
  lisp help
 •  

Sub Sort()
 Dim fType(0) As Integer, fData(0)
 Dim SSet As AcadSelectionSet
 Dim Text As AcadText
 Dim X() As Double
 Dim i, n As Integer
 Dim STT As Integer
 STT = InputBox("Nhap so bat sau:", "Renumbering")
 On Error Resume Next
 Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets("SSet")
 If Err Then Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSet")
 SSet.Clear
 fType(0) = 0: fData(0) = "Text"
 SSet.Select acSelectionSetAll, , , fType, fData
 i = 0
 n = SSet.Count
 ReDim X(1 To n)
'Sap xep tap doi tuong tang dan
For Each Text In SSet
i = i + 1
X(i) = Text.InsertionPoint(0)
Next
Dim j, k As Integer
Dim TG As Double
For j = 1 To n - 1
For k = j + 1 To n
If X(j) > X(k) Then
TG = X(j)
X(j) = X(k)
X(k) = TG
End If
Next
Next
 'Hien thi danh STT len man hinh
 For Each Text In SSet
 For j = 1 To n
 If Text.InsertionPoint(0) = X(j) Then
 	Text.TextString = j + STT - 1
 End If
 Next
 Next
 End Sub
 

 

Bạn đúng là siêu

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×