Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Nguyen Hoanh

CADViet Antivirus !!!

Các bài được khuyến nghị

Rất nhiều người phàn nàn về việc bị virus acad.lsp,

 

Nó làm cho máy tính của họ không pan bằng phím giữa được, zoom bằng phím giữa rất chậm, hatch chạy đâu mất, đối tượng được chọn không highlight.

 

Giải pháp được đưa ra để khắc phục:

- xóa hết các file acad.lsp trong máy đi, đặt các biến:

- zoomfactor về 60

- mbuttonpan về 1

- HIGHLIGHT về 1

- fillmode về on

 

Nhưng khổ nỗi làm việc trong công ty, mở file qua mạng LAN, mình xóa hết hôm nay, nhưng đến ngày mai thì lại bị lây từ máy khác trong mạng.

 

Không thể suốt ngày ngồi xóa acad.lsp và đặt lại thông số hệ thống được. CADViet Antivirus sẽ giúp bạn trong tình thế này.

 

Bạn hãy download file CVAV về (bằng cách click vào nút download) rồi làm theo hướng dẫn:

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/9088-cadviet-antivirus/
;; --------- Fix acad.lsp virus ---------
(setq removedcodelist (list
";; Silent load."
"(princ)"
"(load \"acadapp\")"
"(load \"ddcopy.lsp\")"
"(load\"acadiso\")"
;; v103
"(setq flagx t)"
;; v102
""
)
infectedcodematch (strcat
"(load \"acadapp\"),"
"(load \"ddcopy.lsp\"),"
"(load\"acadiso\"),"
;; v103
"(setq path (findfile \"base.dcl\")),"
"(strcat c-acaddocpath \"acaddoc.lsp\")"
;; v103
)
restoresv (list (cons "cmdecho" 1)
(cons "zoomfactor" 60)
(cons "mbuttonpan" 1)
(cons "HIGHLIGHT" 1)
(cons "fillmode" 1)
)
restorecmd (list "plot" "u" "qsave"
"line" "quit" "trim"
"extend" "move" "xplode"
"xref" "xbind"
)
)
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n****************************************")
(princ "\nCADViet AntiVirus v1.04 is starting ...")
(setq ifile 0)
(vl-load-com)
(setq support_path (findfile "base.dcl")
support_path (substr support_path 1 (- (strlen support_path) 8))
nowdwg (getvar "dwgname")
wjqm (findfile nowdwg)
wjqm (if wjqm
wjqm
nowdwg
)
dwg_path (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))
acad_path (vl-filename-directory (findfile "acad.exe"))
removedlist (list (strcat acad_path "\\acaddoc.lsp")
;; v104
(strcat support_path "acadapp.lsp")
(strcat support_path "acadappp.lsp")
(strcat support_path "ddcopy.lsp")
(strcat support_path "acadapq.lsp")
;; v103
(strcat support_path "acaddoc.lsp")
;; v103
(strcat dwg_path "acad.lsp")
(strcat dwg_path "acaddoc.lsp")
;; v102
(strcat dwg_path "acaddoc.fas")
;; v102
(strcat dwg_path "acad.fas")
;; v102
(strcat dwg_path "acad.vlx")
;; v102
(strcat dwg_path "acadapq.lsp")
;; v103
)
fixedlist (list (strcat support_path "acad.mnl")
(strcat support_path "acad.lsp")
)
)
(defun fixvr (fn / content infected)
(if (setq ff (open fn "r"))
(progn (while (setq str (read-line ff))
(if (not (member str removedcodelist))
(setq content (append content (list str)))
(if (wcmatch str infectedcodematch)
(setq infected t)
)
)
)
(close ff)
(if infected
(progn (setq ff (open fn "w"))
(foreach str content (write-line str ff))
(close ff)
(princ (strcat "\nfile " fn " was fixed!"))
(setq ifile (1+ ifile))
)
)
)
)
)
(foreach fn removedlist
(if (vl-file-delete fn)
(progn (princ (strcat "\nfile " fn " was deleted!"))
(setq ifile (1+ ifile))
)
)
)
(foreach fn fixedlist (fixvr fn))
(princ "\nCADViet AntiVirus finishes scanning ...")
(if (= ifile 0)
(princ "\nNo infected files were found!")
(progn (setvar "cmdecho" 0)
(mapcar '(lambda (cn) (setvar (car cn) (cdr cn))) restoresv)
(mapcar '(lambda (cn) (command ".redefine" cn)) restorecmd)
(princ (strcat "\nTotal "
(itoa ifile)
" infected files were found and removed!"
)
)
(setvar "cmdecho" 1)
)
)
(princ "\n****************************************")
(princ "\n")
(princ "\n")
;;(defun c:cvav_1_04()(princ))(princ)

 

1. Phải chuột vào link rồi chọn save as về máy bạn.

CVAVHelp1.png

 

2. Dùng lệnh appload: Tool > Load Application

CVAVHelp2.png

 

3. Chọn mục content

CVAVHelp3.png

 

4. Nhấn Add

CVAVHelp4.png

 

5. Chọn đến file file CVAV.lsp

CVAVHelp5.png

 

6. file file CVAV.lsp đã nằm trong danh sách khởi động, nhấn close để kết thúc

CVAVHelp6.png

 

Bây giờ bạn đã được bảo vệ khỏi sự quấy nhiễu của acad.lsp, mỗi khi thấy không còn có acad.lsp nữa, bạn muốn gỡ CVAV ra khỏi autocad, chỉ đơn giản là remove CVAV.lsp ra khỏi mục content là được.

 

Hãy thử sử dụng và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.

 

Lời khuyên: Hiên nay biến thể của virus này rất nhiều, rất nhiều trong số đó chưa được cập nhật vào trong CADViet Antivirus. Nếu bạn đã cài CADViet Antivirus vào máy thì máy bạn sẽ không bị nhiễm những biến thể thể này (cho dù CVAV chưa cập nhật). Vì vậy, tôi khuyên các bạn (nhất là các bạn không rành về IT) nên cài CADViet Antivirus vào máy tính của bạn vì CADViet Antivirus gần như không ảnh hưởng đến AutoCAD của bạn nhưng bạn sẽ tránh được các rắc rối do biến thể của virus gây nên.

Similar topics from web:

Autodesk

Debugging what this LISP Virus is doing

ACAD/Medre.A Malware FAQ

Lisp Cad hỗ trợ trong thiết kế | Lisp Cad ho tro trong thiet ke

How to remove all Autodesk products from a Windows system

Threats to AutoCAD | Symantec Connect Community

News

Download cài đặt

Online Virus Scanning | Social Networking sites are new breeding ...

contagio: Medre.A

AutoCad Message ? [Lưu Trữ]

kate | Online Virus Scanning

AutoLisp

AutoCAD LT 2013 Installation-การติดตั้งโปรแกรม

 • Like 3
 • Vote tăng 27

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vừa cập nhật thêm 1 biến thể của sâu acad.lsp vào lisp trên. Mọi người download lại để dùng.

 

Biến thể này do mấy chú Việt nam bẩn bựa sửa mã nguồn từ file sâu gốc. Nó disable lệnh: plot, u, qsave, line, quit, explode, trim, extend, move.

 • Like 1
 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vừa cập nhật thêm 1 biến thể của sâu acad.lsp vào lisp trên. Mọi người download lại để dùng.

 

Biến thể này do mấy chú Việt nam bẩn bựa sửa mã nguồn từ file sâu gốc. Nó disable lệnh: plot, u, qsave, line, quit, explode, trim, extend, move.

thanks bác rất nhiều. Mấy lần em và thàng bạn gặp toàn phải cài lại wil thôi remove cad đi cài lại vẫn bị khó chịu vô cùng. Từ nay gặp con virut này thi ok rồi hihi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bac Hoành cho em hoi .chế độ truy bắt điểm không ổn định có phải nguyên nhân cung la do con vi rut nay không

em thường dùng NOVA trên cad 2005 ngân đây khi dùng em bật chế độ truy bắt điểm lên dùng được vài lệnh thi chế độ truy bắt điểm lai mất

lôi này cách khắc phục thế nào bác giup em voi nhe :undecided:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn bác rất nhiều.

Em gặp lỗi này rồi lên mạng tìm kiếm.

Chỉ có bác là giải thích và chỉ cách giải quyết rõ ràng và chính xác nhất.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Rất nhiều người phàn nàn về việc bị virus acad.lsp,

 

Nó làm cho máy tính của họ không pan bằng phím giữa được, zoom bằng phím giữa rất chậm, hatch chạy đâu mất, đối tượng được chọn không highlight.

 

Giải pháp được đưa ra để khắc phục:

- xóa hết các file acad.lsp trong máy đi, đặt các biến:

- zoomfactor về 60

- mbuttonpan về 1

- HIGHLIGHT về 1

- fillmode về on

 

Nhưng khổ nỗi làm việc trong công ty, mở file qua mạng LAN, mình xóa hết hôm nay, nhưng đến ngày mai thì lại bị lây từ máy khác trong mạng.

 

Không thể suốt ngày ngồi xóa acad.lsp và đặt lại thông số hệ thống được. CADViet Antivirus sẽ giúp bạn trong tình thế này.

 

Bạn hãy download file CVAV v1.01 này về (bằng cách phải chuột vào link rồi chọn save link as hoặc save target as) rồi làm theo hướng dẫn:

 

1. Phải chuột vào link rồi chọn save as về máy bạn.

CVAVHelp1.png

 

2. Dùng lệnh appload: Tool > Load Application

CVAVHelp2.png

 

3. Chọn mục content

CVAVHelp3.png

 

4. Nhấn Add

CVAVHelp4.png

 

5. Chọn đến file file CVAV.lsp

CVAVHelp5.png

 

6. file file CVAV.lsp đã nằm trong danh sách khởi động, nhấn close để kết thúc

CVAVHelp6.png

 

Bây giờ bạn đã được bảo vệ khỏi sự quấy nhiễu của acad.lsp, mỗi khi thấy không còn có acad.lsp nữa, bạn muốn gỡ CVAV ra khỏi autocad, chỉ đơn giản là remove CVAV.lsp ra khỏi mục content là được.

 

Hãy thử sử dụng và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.

em cũng vừa làm theo hướng dẫn của bác và khi mở các bản Cad ra thì không thấy còn xuất hiện acad.lsp nữa. Không biết rằng cài phầm đó vào thì có ảnh hưởng gì tới bản Cad của mình không? Có gì thì bác up lên chỉ giáo e với nhé! Thanks bác rất nhiều!

 • Vote tăng 5

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
em cũng vừa làm theo hướng dẫn của bác và khi mở các bản Cad ra thì không thấy còn xuất hiện acad.lsp nữa. Không biết rằng cài phầm đó vào thì có ảnh hưởng gì tới bản Cad của mình không? Có gì thì bác up lên chỉ giáo e với nhé! Thanks bác rất nhiều!

Xin khẳng định là cài CADViet Antivirus không ảnh hưởng gì tới bản vẽ CAD của bạn.

 • Vote tăng 5

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Rất nhiều người phàn nàn về việc bị virus acad.lsp,

 

Nó làm cho máy tính của họ không pan bằng phím giữa được, zoom bằng phím giữa rất chậm, hatch chạy đâu mất, đối tượng được chọn không highlight.

 

Giải pháp được đưa ra để khắc phục:

- xóa hết các file acad.lsp trong máy đi, đặt các biến:

- zoomfactor về 60

- mbuttonpan về 1

- HIGHLIGHT về 1

- fillmode về on

 

Nhưng khổ nỗi làm việc trong công ty, mở file qua mạng LAN, mình xóa hết hôm nay, nhưng đến ngày mai thì lại bị lây từ máy khác trong mạng.

 

Không thể suốt ngày ngồi xóa acad.lsp và đặt lại thông số hệ thống được. CADViet Antivirus sẽ giúp bạn trong tình thế này.

 

Bạn hãy download file CVAV v1.01 này về (bằng cách phải chuột vào link rồi chọn save link as hoặc save target as) rồi làm theo hướng dẫn:

 

1. Phải chuột vào link rồi chọn save as về máy bạn.

CVAVHelp1.png

 

2. Dùng lệnh appload: Tool > Load Application

CVAVHelp2.png

 

3. Chọn mục content

CVAVHelp3.png

 

4. Nhấn Add

CVAVHelp4.png

 

5. Chọn đến file file CVAV.lsp

CVAVHelp5.png

 

6. file file CVAV.lsp đã nằm trong danh sách khởi động, nhấn close để kết thúc

CVAVHelp6.png

 

Bây giờ bạn đã được bảo vệ khỏi sự quấy nhiễu của acad.lsp, mỗi khi thấy không còn có acad.lsp nữa, bạn muốn gỡ CVAV ra khỏi autocad, chỉ đơn giản là remove CVAV.lsp ra khỏi mục content là được.

 

Hãy thử sử dụng và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.

bác cho em hỏi: nếu làm cad2007 cũng vạy ah? em lam như bác chỉ dẫn vẫn không được! nếu được bác gửi hướng dẫn chi tiết cho em vao mail "tongbiethanh88@gmail.com" với, em đang rất cần

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bác cho em hỏi: nếu làm cad2007 cũng vạy ah? em lam như bác chỉ dẫn vẫn không được! nếu được bác gửi hướng dẫn chi tiết cho em vao mail "tongbiethanh88@gmail.com" với, em đang rất cần

Hướng dẫn của anh Hoành là quá chi tiết rồi bạn ạ.

Bạn làm không được ở bước nào?

Hay sau khi load CVAV rồi mà lỗi vẫn còn?

Bạn nên cho biết cụ thể hơn!

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bác cho em hỏi: nếu làm cad2007 cũng vạy ah? em lam như bác chỉ dẫn vẫn không được! nếu được bác gửi hướng dẫn chi tiết cho em vao mail "tongbiethanh88@gmail.com" với, em đang rất cần

Mình cũng Cad 2007 nè! Làm theo hướng dẫn là được luôn. Chúc bạn thành công!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Rất nhiều người phàn nàn về việc bị virus acad.lsp,

 

Nó làm cho máy tính của họ không pan bằng phím giữa được, zoom bằng phím giữa rất chậm, hatch chạy đâu mất, đối tượng được chọn không highlight.

 

Giải pháp được đưa ra để khắc phục:

- xóa hết các file acad.lsp trong máy đi, đặt các biến:

- zoomfactor về 60

- mbuttonpan về 1

- HIGHLIGHT về 1

- fillmode về on

 

Nhưng khổ nỗi làm việc trong công ty, mở file qua mạng LAN, mình xóa hết hôm nay, nhưng đến ngày mai thì lại bị lây từ máy khác trong mạng.

 

Không thể suốt ngày ngồi xóa acad.lsp và đặt lại thông số hệ thống được. CADViet Antivirus sẽ giúp bạn trong tình thế này.

 

Bạn hãy download file CVAV v1.01 này về (bằng cách phải chuột vào link rồi chọn save link as hoặc save target as) rồi làm theo hướng dẫn:

 

1. Phải chuột vào link rồi chọn save as về máy bạn.

CVAVHelp1.png

 

2. Dùng lệnh appload: Tool > Load Application

CVAVHelp2.png

 

3. Chọn mục content

CVAVHelp3.png

 

4. Nhấn Add

CVAVHelp4.png

 

5. Chọn đến file file CVAV.lsp

CVAVHelp5.png

 

6. file file CVAV.lsp đã nằm trong danh sách khởi động, nhấn close để kết thúc

CVAVHelp6.png

 

Bây giờ bạn đã được bảo vệ khỏi sự quấy nhiễu của acad.lsp, mỗi khi thấy không còn có acad.lsp nữa, bạn muốn gỡ CVAV ra khỏi autocad, chỉ đơn giản là remove CVAV.lsp ra khỏi mục content là được.

 

Hãy thử sử dụng và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.

Cám ơn bác nhé rất hay em đang phải chỉnh sửa bản vẽ cho công ty may quá có bác không thì chết mất :mellow:

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Rất nhiều người phàn nàn về việc bị virus acad.lsp,

 

Nó làm cho máy tính của họ không pan bằng phím giữa được, zoom bằng phím giữa rất chậm, hatch chạy đâu mất, đối tượng được chọn không highlight.

 

Giải pháp được đưa ra để khắc phục:

- xóa hết các file acad.lsp trong máy đi, đặt các biến:

- zoomfactor về 60

- mbuttonpan về 1

- HIGHLIGHT về 1

- fillmode về on

cho mình hỏi : sửa mấy cái đó là ở đâu thế.????

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

:mellow: Cảm ơn bác nhé. Em cũng bị dính con này. Mà bác cho em hỏi, khi em vẽ thì cad bị giật. Em đã tắt grid, máy em có card hình. Cài lại win, driver rồi em cài CAD. Khởi động CAD lên và vẫn bị. Nhờ các bác giải thích dùm nha.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
:mellow: Cảm ơn bác nhé. Em cũng bị dính con này. Mà bác cho em hỏi, khi em vẽ thì cad bị giật. Em đã tắt grid, máy em có card hình. Cài lại win, driver rồi em cài CAD. Khởi động CAD lên và vẫn bị. Nhờ các bác giải thích dùm nha.

Chạy lột tột ra tiệm mua cad10,cũng làm như vậy, và cũng nhận đc kết quả như bạn.Vẫn không Pan, zoom đc dù xoá hết *.lisp và add file của NguyenHoang.

Bác nào biết cách bày cho mình với.Không Pan, Zoom đc giống như vẽ R14.hiccc.

Sau cơn mưa trời lại mưa tiếp....

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mấy hôm nay đang hẹn khách hàng cần thiết kế gấp mà vào cad chẳng làm được gì cả, may quá tìm được trình của bác Hoành cám ơn bác nhiều. Mấy thằng làm ra con virut này chắc thừa cơm.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

mình cũng đã làm theo cách của bạn nhưng chỉ được từng lúc, mấy cái file cad.lsp mình đã xóa đi nhưng thỉnh thoảng no vẫn tự sinh ra có cách nào ngăn chặn tận gốc ko.mà nguyên nhân gốc là do đâu vậy :lol2:

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
mình cũng đã làm theo cách của bạn nhưng chỉ được từng lúc, mấy cái file cad.lsp mình đã xóa đi nhưng thỉnh thoảng no vẫn tự sinh ra có cách nào ngăn chặn tận gốc ko.mà nguyên nhân gốc là do đâu vậy :lol2:

 

 

bạn chưa đọc hết rồi, phải download file sau

 

Bạn hãy download file CVAV v1.01 này về (bằng cách phải chuột vào link rồi chọn save link as hoặc save target as) rồi làm theo hướng dẫn

 

đọc tiếp ở bài 1 nhé, load file nay lên đó mà

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trích dẫn(chienxd1985 @ Jun 8 2009, 16:10) *

mình cũng đã làm theo cách của bạn nhưng chỉ được từng lúc, mấy cái file cad.lsp mình đã xóa đi nhưng thỉnh thoảng no vẫn tự sinh ra có cách nào ngăn chặn tận gốc ko.mà nguyên nhân gốc là do đâu vậy undecided.gif

 

bạn đọc thêm đoạn này mới đủ

.

 

Bạn hãy download file CVAV v1.01 này về (bằng cách phải chuột vào link rồi chọn save link as hoặc save target as) rồi làm theo hướng dẫn:

 

1. Phải chuột vào link rồi chọn save as về máy bạn.

CVAVHelp1.png

 

2. Dùng lệnh appload: Tool > Load Application

CVAVHelp2.png

 

3. Chọn mục content

CVAVHelp3.png

 

4. Nhấn Add

CVAVHelp4.png

 

5. Chọn đến file file CVAV.lsp

CVAVHelp5.png

 

6. file file CVAV.lsp đã nằm trong danh sách khởi động, nhấn close để kết thúc

CVAVHelp6.png

 

Bây giờ bạn đã được bảo vệ khỏi sự quấy nhiễu của acad.lsp, mỗi khi thấy không còn có acad.lsp nữa, bạn muốn gỡ CVAV ra khỏi autocad, chỉ đơn giản là remove CVAV.lsp ra khỏi mục content là được.

 

Hãy thử sử dụng và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.

 • Vote tăng 1
 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

chào Anh em đã làm đúng nhưng chỉ dẫn của anh về diệt con virut này kể cả cài lại hoặc làm một số cái như mọi người khác trên diễn đàn chỉ nhưng mấy em vẫn bị dính con virut đó kết quả là vẫnc phải sống chung với nó.anh có em biết có cách nào khắc phục không ah? máy em vấn bị lỗi lệnh move thành copy và một số lệnh khác mất tác dụng nó yêu cầu nhấn phím F1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
chào Anh em đã làm đúng nhưng chỉ dẫn của anh về diệt con virut này kể cả cài lại hoặc làm một số cái như mọi người khác trên diễn đàn chỉ nhưng mấy em vẫn bị dính con virut đó kết quả là vẫnc phải sống chung với nó.anh có em biết có cách nào khắc phục không ah? máy em vấn bị lỗi lệnh move thành copy và một số lệnh khác mất tác dụng nó yêu cầu nhấn phím F1

Có lẽ mấy con sâu của bạn chưa được CVAV cập nhật chăng? Bạn có thể gửi nó lên đặng bác Hoành cập nhật được không?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có lẽ mấy con sâu của bạn chưa được CVAV cập nhật chăng? Bạn có thể gửi nó lên đặng bác Hoành cập nhật được không?

em cũng không biết nữa em tim kiếm acad.lisp trong máy em nhưng không có và mở một file cad mới theo hưóng dẫn nhưng không được. ngược lại em làm theo cách đó với máy khác lại đựoc cung cài cad 2007 cả.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

mọi người xem hộ em cái acad .lisp này có fải bị virut hay không mà em chạy cad mãi mà không được.

;

 

;

 

; AutoCAD Program Parameters File For AutoCAD 2004

; External Command and Command Alias Definitions

 

; Copyright © 1997-2002 by Autodesk, Inc.

 

; Each time you open a new or existing drawing, AutoCAD searches

; the support path and reads the first acad.pgp file that it finds.

 

; -- External Commands --

; While AutoCAD is running, you can invoke other programs or utilities

; such Windows system commands, utilities, and applications.

; You define external commands by specifying a command name to be used

; from the AutoCAD command prompt and an executable command string

; that is passed to the operating system.

 

; -- Command Aliases --

; You can abbreviate frequently used AutoCAD commands by defining

; aliases for them in the command alias section of acad.pgp.

; You can create a command alias for any AutoCAD command,

; device driver command, or external command.

 

; Recommendation: back up this file before editing it.

 

; External command format:

; ,[],,[*],

 

; The bits of the bit flag have the following meanings:

; Bit 1: if set, don't wait for the application to finish

; Bit 2: if set, run the application minimized

; Bit 4: if set, run the application "hidden"

; Bit 8: if set, put the argument string in quotes

;

; Fill the "bit flag" field with the sum of the desired bits.

; Bits 2 and 4 are mutually exclusive; if both are specified, only

; the 2 bit is used. The most useful values are likely to be 0

; (start the application and wait for it to finish), 1 (start the

; application and don't wait), 3 (minimize and don't wait), and 5

; (hide and don't wait). Values of 2 and 4 should normally be avoided,

; as they make AutoCAD unavailable until the application has completed.

;

; Bit 8 allows commands like DEL to work properly with filenames that

; have spaces such as "long filename.dwg". Note that this will interfere

; with passing space delimited lists of file names to these same commands.

; If you prefer multiplefile support to using long file names, turn off

; the "8" bit in those commands.

 

; Examples of external commands for command windows

 

CATALOG, DIR /W, 8,File specification: ,

DEL, DEL, 8,File to delete: ,

DIR, DIR, 8,File specification: ,

EDIT, START EDIT, 9,File to edit: ,

SH, , 1,*OS Command: ,

SHELL, , 1,*OS Command: ,

START, START, 1,*Application to start: ,

TYPE, TYPE, 8,File to list: ,

 

; Examples of external commands for Windows

; See also the (STARTAPP) AutoLISP function for an alternative method.

 

EXPLORER, START EXPLORER, 1,,

NOTEPAD, START NOTEPAD, 1,*File to edit: ,

PBRUSH, START PBRUSH, 1,,

 

 

; Command alias format:

; ,*

 

; The following are guidelines for creating new command aliases.

; 1. An alias should reduce a command by at least two characters.

; Commands with a control key equivalent, status bar button,

; or function key do not require a command alias.

; Examples: Control N, O, P, and S for New, Open, Print, Save.

; 2. Try the first character of the command, then try the first two,

; then the first three.

; 3. Once an alias is defined, add suffixes for related aliases:

; Examples: R for Redraw, RA for Redrawall, L for Line, LT for

; Linetype.

; 4. Use a hyphen to differentiate between command line and dialog

; box commands.

; Example: B for Block, -B for -Block.

;

; Exceptions to the rules include AA for Area, T for Mtext, X for Explode.

 

; -- Sample aliases for AutoCAD commands --

; These examples include most frequently used commands.

 

3A, *3DARRAY

3DO, *3DORBIT

3F, *3DFACE

3P, *3DPOLY

A, *ARC

ADC, *ADCENTER

AA, *AREA

AL, *ALIGN

AP, *APPLOAD

AR, *ARRAY

-AR, *-ARRAY

ATT, *ATTDEF

-ATT, *-ATTDEF

ATE, *ATTEDIT

-ATE, *-ATTEDIT

ATTE, *-ATTEDIT

B, *BLOCK

-B, *-BLOCK

BH, *BHATCH

BO, *BOUNDARY

-BO, *-BOUNDARY

BR, *BREAK

C, *CIRCLE

CH, *PROPERTIES

-CH, *CHANGE

CHA, *CHAMFER

CHK, *CHECKSTANDARDS

COL, *COLOR

COLOUR, *COLOR

CO, *COPY

CP, *COPY

D, *DIMSTYLE

DAL, *DIMALIGNED

DAN, *DIMANGULAR

DBA, *DIMBASELINE

DBC, *DBCONNECT

DC, *ADCENTER

DCE, *DIMCENTER

DCENTER, *ADCENTER

DCO, *DIMCONTINUE

DDA, *DIMDISASSOCIATE

DDI, *DIMDIAMETER

DED, *DIMEDIT

DI, *DIST

DIV, *DIVIDE

DLI, *DIMLINEAR

DO, *DONUT

DOR, *DIMORDINATE

DOV, *DIMOVERRIDE

DR, *DRAWORDER

DRA, *DIMRADIUS

DRE, *DIMREASSOCIATE

DS, *DSETTINGS

DST, *DIMSTYLE

DT, *TEXT

DV, *DVIEW

E, *ERASE

ED, *DDEDIT

EL, *ELLIPSE

EX, *EXTEND

EXIT, *QUIT

EXP, *EXPORT

EXT, *EXTRUDE

F, *FILLET

FI, *FILTER

G, *GROUP

-G, *-GROUP

GR, *DDGRIPS

H, *BHATCH

-H, *HATCH

HE, *HATCHEDIT

HI, *HIDE

I, *INSERT

-I, *-INSERT

IAD, *IMAGEADJUST

IAT, *IMAGEATTACH

ICL, *IMAGECLIP

IM, *IMAGE

-IM, *-IMAGE

IMP, *IMPORT

IN, *INTERSECT

INF, *INTERFERE

IO, *INSERTOBJ

L, *LINE

LA, *LAYER

-LA, *-LAYER

LE, *QLEADER

LEN, *LENGTHEN

LI, *LIST

LINEWEIGHT, *LWEIGHT

LO, *-LAYOUT

LS, *LIST

LT, *LINETYPE

-LT, *-LINETYPE

LTYPE, *LINETYPE

-LTYPE, *-LINETYPE

LTS, *LTSCALE

LW, *LWEIGHT

M, *MOVE

MA, *MATCHPROP

ME, *MEASURE

MI, *MIRROR

ML, *MLINE

MO, *PROPERTIES

MS, *MSPACE

MT, *MTEXT

MV, *MVIEW

O, *OFFSET

OP, *OPTIONS

ORBIT, *3DORBIT

OS, *OSNAP

-OS, *-OSNAP

P, *PAN

-P, *-PAN

PA, *PASTESPEC

PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN

PE, *PEDIT

PL, *PLINE

PO, *POINT

POL, *POLYGON

PR, *PROPERTIES

PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE

PROPS, *PROPERTIES

PRE, *PREVIEW

PRINT, *PLOT

PS, *PSPACE

PTW, *PUBLISHTOWEB

PU, *PURGE

-PU, *-PURGE

R, *REDRAW

RA, *REDRAWALL

RE, *REGEN

REA, *REGENALL

REC, *RECTANG

REG, *REGION

REN, *RENAME

-REN, *-RENAME

REV, *REVOLVE

RO, *ROTATE

RPR, *RPREF

RR, *RENDER

S, *STRETCH

SC, *SCALE

SCR, *SCRIPT

SE, *DSETTINGS

SEC, *SECTION

SET, *SETVAR

SHA, *SHADEMODE

SL, *SLICE

SN, *SNAP

SO, *SOLID

SP, *SPELL

SPL, *SPLINE

SPE, *SPLINEDIT

ST, *STYLE

STA, *STANDARDS

SU, *SUBTRACT

T, *MTEXT

-T, *-MTEXT

TA, *TABLET

TH, *THICKNESS

TI, *TILEMODE

TO, *TOOLBAR

TOL, *TOLERANCE

TOR, *TORUS

TP, *TOOLPALETTES

TR, *TRIM

UC, *UCSMAN

UN, *UNITS

-UN, *-UNITS

UNI, *UNION

V, *VIEW

-V, *-VIEW

VP, *DDVPOINT

-VP, *VPOINT

W, *WBLOCK

-W, *-WBLOCK

WE, *WEDGE

X, *EXPLODE

XA, *XATTACH

XB, *XBIND

-XB, *-XBIND

XC, *XCLIP

XL, *XLINE

XR, *XREF

-XR, *-XREF

Z, *ZOOM

 

; The following are alternative aliases and aliases as supplied

; in AutoCAD Release 13.

 

AV, *DSVIEWER

CP, *COPY

DIMALI, *DIMALIGNED

DIMANG, *DIMANGULAR

DIMBASE, *DIMBASELINE

DIMCONT, *DIMCONTINUE

DIMDIA, *DIMDIAMETER

DIMED, *DIMEDIT

DIMTED, *DIMTEDIT

DIMLIN, *DIMLINEAR

DIMORD, *DIMORDINATE

DIMRAD, *DIMRADIUS

DIMSTY, *DIMSTYLE

DIMOVER, *DIMOVERRIDE

LEAD, *LEADER

TM, *TILEMODE

 

; Aliases for Hyperlink/URL Release 14 compatibility

SAVEURL, *SAVE

OPENURL, *OPEN

INSERTURL, *INSERT

 

; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2000:

AAD, *DBCONNECT

AEX, *DBCONNECT

ALI, *DBCONNECT

ASQ, *DBCONNECT

ARO, *DBCONNECT

ASE, *DBCONNECT

DDATTDEF, *ATTDEF

DDATTEXT, *ATTEXT

DDCHPROP, *PROPERTIES

DDCOLOR, *COLOR

DDLMODES, *LAYER

DDLTYPE, *LINETYPE

DDMODIFY, *PROPERTIES

DDOSNAP, *OSNAP

DDUCS, *UCS

 

; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2004:

ACADBLOCKDIALOG, *BLOCK

ACADWBLOCKDIALOG, *WBLOCK

ADCENTER, *ADCENTER

BMAKE, *BLOCK

BMOD, *BLOCK

BPOLY, *BOUNDARY

CONTENT, *ADCENTER

DDATTE, *ATTEDIT

DDIM, *DIMSTYLE

DDINSERT, *INSERT

DDPLOTSTAMP, *PLOTSTAMP

DDRMODES, *DSETTINGS

DDSTYLE, *STYLE

DDUCS, *UCSMAN

DDUCSP, *UCSMAN

DDUNITS, *UNITS

DDVIEW, *VIEW

DIMHORIZONTAL, *DIMLINEAR

DIMROTATED, *DIMLINEAR

DIMVERTICAL, *DIMLINEAR

DOUGHNUT, *DONUT

DTEXT, *TEXT

DWFOUT, *PLOT

DXFIN, *OPEN

DXFOUT, *SAVEAS

PAINTER, *MATCHPROP

PREFERENCES, *OPTIONS

RECTANGLE, *RECTANG

SHADE, *SHADEMODE

VIEWPORTS, *VPORTS

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×