Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

naturooo

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  90
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  3

Cộng đồng

11 (tàm tạm)

About naturooo

 • Cấp bậc
  biết vẽ spline

Khách truy cập Tiểu sử gần đây

1.272 chế độ xem tiểu sử
 1. naturooo

  Hỏi về Lisp (thuật toán, ý tưởng, coding,...)

  Nhìn hình ví dụ thì góc text không đúng theo góc của 2 điểm extline của dim mà bác.
 2. naturooo

  Hỏi về Lisp (thuật toán, ý tưởng, coding,...)

  Thêm dòng này thì mở được rồi: (strcat "\"" file "\"") là bổ sung dấu " ở đầu và cuối đường dẫn thì phải :D
 3. naturooo

  Hỏi về Lisp (thuật toán, ý tưởng, coding,...)

  Không được bạn ơi. Mình dùng hàm này để lấy đường dẫn file bản vẽ: ;;------------------------=={ Get Files Dialog }==----------------------;; ;; ;; ;; An analog of the 'getfiled' function for multiple file selection. ;; ;;----------------------------------------------------------------------;; ;; Author: Lee Mac, Copyright © 2012 - www.lee-mac.com ;; ;;----------------------------------------------------------------------;; ;; Arguments: ;; ;; msg - [str/nil] Dialog box label; 'Select Files' if nil or "". ;; ;; def - [str/nil] Default directory; dwgprefix if nil or "". ;; ;; ext - [str/nil] File extension filter (e.g. "dwg;lsp"); "*" if nil ;; ;;----------------------------------------------------------------------;; ;; Returns: List of selected files, else nil ;; ;;----------------------------------------------------------------------;; ;; Version 1.6 - 2016-03-21 ;; ;;----------------------------------------------------------------------;; (defun LM:getfiles ( msg def ext / *error* dch dcl des dir dirdata lst rtn ) (defun *error* ( msg ) (if (= 'file (type des)) (close des) ) (if (and (= 'int (type dch)) (< 0 dch)) (unload_dialog dch) ) (if (and (= 'str (type dcl)) (findfile dcl)) (vl-file-delete dcl) ) (if (and msg (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*"))) (princ (strcat "\nError: " msg)) ) (princ) ) (if (and (setq dcl (vl-filename-mktemp nil nil ".dcl")) (setq des (open dcl "w")) (progn (foreach x '( "lst : list_box" "{" " width = 40.0;" " height = 20.0;" " fixed_width = true;" " fixed_height = true;" " alignment = centered;" " multiple_select = true;" "}" "but : button" "{" " width = 20.0;" " height = 1.8;" " fixed_width = true;" " fixed_height = true;" " alignment = centered;" "}" "getfiles : dialog" "{" " key = \"title\"; spacer;" " : row" " {" " alignment = centered;" " : edit_box { key = \"dir\"; label = \"Folder:\"; }" " : button" " {" " key = \"brw\";" " label = \"Browse\";" " fixed_width = true;" " }" " }" " spacer;" " : row" " {" " : column" " {" " : lst { key = \"box1\"; }" " : but { key = \"add\" ; label = \"Add Files\"; }" " }" " : column {" " : lst { key = \"box2\"; }" " : but { key = \"del\" ; label = \"Remove Files\"; }" " }" " }" " spacer; ok_cancel;" "}" ) (write-line x des) ) (setq des (close des)) (< 0 (setq dch (load_dialog dcl))) ) (new_dialog "getfiles" dch) ) (progn (setq ext (if (= 'str (type ext)) (LM:getfiles:str->lst (strcase ext) ";") '("*"))) (set_tile "title" (if (member msg '(nil "")) "Select Files" msg)) (set_tile "dir" (setq dir (LM:getfiles:fixdir (if (or (member def '(nil "")) (not (vl-file-directory-p (LM:getfiles:fixdir def)))) (getvar 'dwgprefix) def ) ) ) ) (setq lst (LM:getfiles:updatefilelist dir ext nil)) (mode_tile "add" 1) (mode_tile "del" 1) (action_tile "brw" (vl-prin1-to-string '(if (setq tmp (LM:getfiles:browseforfolder "" nil 512)) (setq lst (LM:getfiles:updatefilelist (set_tile "dir" (setq dir tmp)) ext rtn) rtn (LM:getfiles:updateselected dir rtn) ) ) ) ) (action_tile "dir" (vl-prin1-to-string '(if (= 1 $reason) (setq lst (LM:getfiles:updatefilelist (set_tile "dir" (setq dir (LM:getfiles:fixdir $value))) ext rtn) rtn (LM:getfiles:updateselected dir rtn) ) ) ) ) (action_tile "box1" (vl-prin1-to-string '( (lambda ( / itm tmp ) (if (setq itm (mapcar '(lambda ( n ) (nth n lst)) (read (strcat "(" $value ")")))) (if (= 4 $reason) (cond ( (equal '("..") itm) (setq lst (LM:getfiles:updatefilelist (set_tile "dir" (setq dir (LM:getfiles:updir dir))) ext rtn) rtn (LM:getfiles:updateselected dir rtn) ) ) ( (vl-file-directory-p (setq tmp (LM:getfiles:checkredirect (strcat dir "\\" (car itm))))) (setq lst (LM:getfiles:updatefilelist (set_tile "dir" (setq dir tmp)) ext rtn) rtn (LM:getfiles:updateselected dir rtn) ) ) ( (setq rtn (LM:getfiles:sort (append rtn (mapcar '(lambda ( x ) (strcat dir "\\" x)) itm))) rtn (LM:getfiles:updateselected dir rtn) lst (LM:getfiles:updatefilelist dir ext rtn) ) ) ) (if (vl-every '(lambda ( x ) (vl-file-directory-p (strcat dir "\\" x))) itm) (mode_tile "add" 1) (mode_tile "add" 0) ) ) ) ) ) ) ) (action_tile "box2" (vl-prin1-to-string '( (lambda ( / itm ) (if (setq itm (mapcar '(lambda ( n ) (nth n rtn)) (read (strcat "(" $value ")")))) (if (= 4 $reason) (setq rtn (LM:getfiles:updateselected dir (vl-remove (car itm) rtn)) lst (LM:getfiles:updatefilelist dir ext rtn) ) (mode_tile "del" 0) ) ) ) ) ) ) (action_tile "add" (vl-prin1-to-string '( (lambda ( / itm ) (if (setq itm (vl-remove-if 'vl-file-directory-p (mapcar '(lambda ( n ) (nth n lst)) (read (strcat "(" (get_tile "box1") ")"))) ) ) (setq rtn (LM:getfiles:sort (append rtn (mapcar '(lambda ( x ) (strcat dir "\\" x)) itm))) rtn (LM:getfiles:updateselected dir rtn) lst (LM:getfiles:updatefilelist dir ext rtn) ) ) (mode_tile "add" 1) (mode_tile "del" 1) ) ) ) ) (action_tile "del" (vl-prin1-to-string '( (lambda ( / itm ) (if (setq itm (read (strcat "(" (get_tile "box2") ")"))) (setq rtn (LM:getfiles:updateselected dir (LM:getfiles:removeitems itm rtn)) lst (LM:getfiles:updatefilelist dir ext rtn) ) ) (mode_tile "add" 1) (mode_tile "del" 1) ) ) ) ) (if (zerop (start_dialog)) (setq rtn nil) ) ) ) (*error* nil) rtn ) (defun LM:getfiles:listbox ( key lst ) (start_list key) (foreach x lst (add_list x)) (end_list) lst ) (defun LM:getfiles:listfiles ( dir ext lst ) (vl-remove-if '(lambda ( x ) (member (strcat dir "\\" x) lst)) (cond ( (cdr (assoc dir dirdata))) ( (cdar (setq dirdata (cons (cons dir (append (LM:getfiles:sortlist (vl-remove "." (vl-directory-files dir nil -1))) (LM:getfiles:sort (if (member ext '(("") ("*"))) (vl-directory-files dir nil 1) (vl-remove-if-not (function (lambda ( x / e ) (and (setq e (vl-filename-extension x)) (setq e (strcase (substr e 2))) (vl-some '(lambda ( w ) (wcmatch e w)) ext) ) ) ) (vl-directory-files dir nil 1) ) ) ) ) ) dirdata ) ) ) ) ) ) ) (defun LM:getfiles:checkredirect ( dir / itm pos ) (cond ( (vl-directory-files dir) dir) ( (and (= (strcase (getenv "UserProfile")) (strcase (substr dir 1 (setq pos (vl-string-position 92 dir nil t)))) ) (setq itm (cdr (assoc (substr (strcase dir t) (+ pos 2)) '( ("my documents" . "Documents") ("my pictures" . "Pictures") ("my videos" . "Videos") ("my music" . "Music") ) ) ) ) (vl-file-directory-p (setq itm (strcat (substr dir 1 pos) "\\" itm))) ) itm ) ( dir ) ) ) (defun LM:getfiles:sort ( lst ) (apply 'append (mapcar 'LM:getfiles:sortlist (vl-sort (LM:getfiles:groupbyfunction lst (lambda ( a b / x y ) (and (setq x (vl-filename-extension a)) (setq y (vl-filename-extension b)) (= (strcase x) (strcase y)) ) ) ) (function (lambda ( a b / x y ) (and (setq x (vl-filename-extension (car a))) (setq y (vl-filename-extension (car b))) (< (strcase x) (strcase y)) ) ) ) ) ) ) ) (defun LM:getfiles:sortlist ( lst ) (mapcar (function (lambda ( n ) (nth n lst))) (vl-sort-i (mapcar 'LM:getfiles:splitstring lst) (function (lambda ( a b / x y ) (while (and (setq x (car a)) (setq y (car b)) (= x y) ) (setq a (cdr a) b (cdr b) ) ) (cond ( (null x) b) ( (null y) nil) ( (and (numberp x) (numberp y)) (< x y)) ( (numberp x)) ( (numberp y) nil) ( (< x y)) ) ) ) ) ) ) (defun LM:getfiles:groupbyfunction ( lst fun / tmp1 tmp2 x1 ) (if (setq x1 (car lst)) (progn (foreach x2 (cdr lst) (if (fun x1 x2) (setq tmp1 (cons x2 tmp1)) (setq tmp2 (cons x2 tmp2)) ) ) (cons (cons x1 (reverse tmp1)) (LM:getfiles:groupbyfunction (reverse tmp2) fun)) ) ) ) (defun LM:getfiles:splitstring ( str ) ( (lambda ( l ) (read (strcat "(" (vl-list->string (apply 'append (mapcar (function (lambda ( a b c ) (cond ( (member b '(45 46 92)) (list 32) ) ( (< 47 b 58) (list b) ) ( (list 32 34 b 34 32)) ) ) ) (cons nil l) l (append (cdr l) '(( ))) ) ) ) ")" ) ) ) (vl-string->list (strcase str)) ) ) (defun LM:getfiles:browseforfolder ( msg dir flg / err fld pth shl slf ) (setq err (vl-catch-all-apply (function (lambda ( / app hwd ) (if (setq app (vlax-get-acad-object) shl (vla-getinterfaceobject app "shell.application") hwd (vl-catch-all-apply 'vla-get-hwnd (list app)) fld (vlax-invoke-method shl 'browseforfolder (if (vl-catch-all-error-p hwd) 0 hwd) msg flg dir) ) (setq slf (vlax-get-property fld 'self) pth (LM:getfiles:fixdir (vlax-get-property slf 'path)) ) ) ) ) ) ) (if slf (vlax-release-object slf)) (if fld (vlax-release-object fld)) (if shl (vlax-release-object shl)) (if (vl-catch-all-error-p err) (prompt (vl-catch-all-error-message err)) pth ) ) (defun LM:getfiles:full->relative ( dir path / p q ) (setq dir (vl-string-right-trim "\\" dir)) (cond ( (and (setq p (vl-string-position 58 dir)) (setq q (vl-string-position 58 path)) (/= (strcase (substr dir 1 p)) (strcase (substr path 1 q))) ) path ) ( (and (setq p (vl-string-position 92 dir)) (setq q (vl-string-position 92 path)) (= (strcase (substr dir 1 p)) (strcase (substr path 1 q))) ) (LM:getfiles:full->relative (substr dir (+ 2 p)) (substr path (+ 2 q))) ) ( (and (setq q (vl-string-position 92 path)) (= (strcase dir) (strcase (substr path 1 q))) ) (strcat ".\\" (substr path (+ 2 q))) ) ( (= "" dir) path ) ( (setq p (vl-string-position 92 dir)) (LM:getfiles:full->relative (substr dir (+ 2 p)) (strcat "..\\" path)) ) ( (LM:getfiles:full->relative "" (strcat "..\\" path))) ) ) (defun LM:getfiles:str->lst ( str del / pos ) (if (setq pos (vl-string-search del str)) (cons (substr str 1 pos) (LM:getfiles:str->lst (substr str (+ pos 1 (strlen del))) del)) (list str) ) ) (defun LM:getfiles:updatefilelist ( dir ext lst ) (LM:getfiles:listbox "box1" (LM:getfiles:listfiles dir ext lst)) ) (defun LM:getfiles:updateselected ( dir lst ) (LM:getfiles:listbox "box2" (mapcar '(lambda ( x ) (LM:getfiles:full->relative dir x)) lst)) lst ) (defun LM:getfiles:updir ( dir ) (substr dir 1 (vl-string-position 92 dir nil t)) ) (defun LM:getfiles:fixdir ( dir ) (vl-string-right-trim "\\" (vl-string-translate "/" "\\" dir)) ) (defun LM:getfiles:removeitems ( itm lst / idx ) (setq idx -1) (vl-remove-if '(lambda ( x ) (member (setq idx (1+ idx)) itm)) lst) ) Sau đó nó ra 1 list các đường dẫn dạng "...//Myfoder1//Drawing1.dwg" ấy. Dùng open thì không mở được file. Không biết phải xử lý đường dẫn sao để mở được file bạn nhỉ?
 4. naturooo

  Hỏi về Lisp (thuật toán, ý tưởng, coding,...)

  Cảm ơn bác. \\Test là trường hợp ví dụ. Không có tổng quát thấy thế à bác.
 5. naturooo

  Hỏi về Lisp (thuật toán, ý tưởng, coding,...)

  Để mình dùng lệnh open. Mình thấy link \\ không mở được bản vẽ.
 6. naturooo

  Hỏi về Lisp (thuật toán, ý tưởng, coding,...)

  Như hàm sau của LM: ;;--------------------=={ String Subst }==--------------------;; ;; ;; ;; Substitutes a string for all occurrences of another ;; ;; string within a string. ;; ;;------------------------------------------------------------;; ;; Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com ;; ;;------------------------------------------------------------;; ;; Arguments: ;; ;; new - string to be substituted for 'old' ;; ;; old - string to be replaced ;; ;; str - the string to be searched ;; ;;------------------------------------------------------------;; ;; Returns: String with 'old' replaced with 'new' ;; ;;------------------------------------------------------------;; (defun LM:StringSubst ( new old str / inc len ) (setq len (strlen new) inc 0 ) (while (setq inc (vl-string-search old str inc)) (setq str (vl-string-subst new old str inc) inc (+ inc len) ) ) str ) Thì viết cấu trúc lệnh như thế nào để thay thế chuỗi như sau được ạ: "C:\\test1\\test2\\test3" Thành: "C:\test1\test2\test3" Em thử mãi không được :(
 7. naturooo

  Lỗi lisp Up Dim theo tỉ lệ hiện hành

  Nhầm năng quá
 8. naturooo

  Lỗi lisp Up Dim theo tỉ lệ hiện hành

  Vừa tìm ra lệnh thay thế: (defun c:UP (command "-dimstyle" "A"))
 9. naturooo

  Lỗi lisp Up Dim theo tỉ lệ hiện hành

  Các bác cho em hỏi, trước này em dùng lisp up Dimmension về tỉ lệ hiện hành theo code sau: (defun c:UP() (command "DIM1" "UP")) Bữa nay lại báo lỗi không hiểu lệnh thì không biết do lỗi gì hay em nghịch vào biến hệ thống nào ạ? Command: (command "DIM1" "UP") Unknown command "UP". Press F1 for help. nil
 10. naturooo

  Nhờ mọi người tìm giúp lỗi của Lisp :D

  Sai chỗ car(a1) và car(a4) sửa lại thành (car a1) và (car a4). (defun c:vvd () (setvar "CMDECHO" 0) (setq a1 (getpoint "\n Nhap diem thu 1:")) (setq a2 (getpoint a1 "\n Nhap diem thu 2:")) (setq a3 (getpoint a2 "\n Nhap diem thu 3:")) (setq a4 (getpoint a3 "\n Nhap diem thu 4:")) (setq a0 (list (+ (car a1) 2) (cadr a1) 0)) (setq a5 (list (- (car a4) 2) (cadr a4) 0)) (setq oldos (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (command "pline" a0 a1 a2 a3 a4 a5 "" ) (setvar "osmode" oldos) (princ) )
 11. naturooo

  Lisp Vẽ nhanh thép hình Tiêu Chuẩn VN- Tiêu chuẩn Châu âu

  Lisp hay và công phu quá!!!
 12. naturooo

  Lisp tính diện tích Hatch ghi vào Block chỉ tiêu

  Cảm ơn bác!
 13. naturooo

  Lisp tính diện tích Hatch ghi vào Block chỉ tiêu

  Đây là món gì vậy bác ơi?
 14. naturooo

  Lisp tính diện tích Hatch ghi vào Block chỉ tiêu

  Bác có thể chia sẽ cách làm cái lô gô ở góc trên hộp thoại DCL được k ạ. Em tìm thử trên mạng mà không thấy có. Cảm ơn bác!
 15. naturooo

  Hỏi về Lisp (thuật toán, ý tưởng, coding,...)

  Em thấy hộp thoại của bác @Biet ve CAD có hình tưởng DCL làm được :(
×