Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet

gia_bach

CADViet Team
 • Số lượng nội dung

  1.462
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  94

Cộng đồng

1.453 (rất tốt)

4 Người theo dõi

About gia_bach

 • Cấp bậc
  biết lệnh adcenter

Thông tin hồ sơ

 • Giới tính
  Male
 • Vị trí
  TP.HCM

Khách truy cập Tiểu sử gần đây

18.728 chế độ xem tiểu sử
 1. Không phải do Cad đời cao hay thấp, mà là VBA có enable hay không ? DBDictionary nod = (DBDictionary)db.NamedObjectsDictionaryId.GetObject(OpenMode.ForRead); DBDictionary dict = (DBDictionary)tr.GetObject(nod.GetAt("ACAD_VBA"), OpenMode.ForWrite); dict.Erase();
 2. Gửi mọi người file DXF của "R2007.ransomware.pw.dwg" để tiện "vọc vạch" R2007.ransomware.pw.dxf
 3. Open - saveAs to new file : chưa thấy gì ??? - không yêu cầu nhập key ! Không biết bao giờ mới gửi thông báo chuyển tiền chuộc ?
 4. hỏi cách hiển thị nét đứt khối 3d trong layout

  Tham khảo hình đính kèm.
 5. Thiết lập lệnh Dim từ đơn vị mm sang đơn vị m

  Tham khảo:
 6. Hỏi về hàm vlax-curve-getPointAtDist

  Tham khảo: (defun c:test (/ ent pickPt pt dist) (vl-load-com) (if (and (setq ent (entsel "\nSelect a curve ") ) (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget (car ent))))"ARC,LINE,*POLYLINE,SPLINE" ) ) (progn (setq pt (trans (cadr ent) 1 0) ent (car ent) ) (setq dist (vlax-curve-getDistAtParam ent (vlax-curve-getEndParam ent))) (setq pickPt (vlax-curve-getClosestPointToProjection ent pt '(0. 0. 1.))) (if (< (vlax-curve-getDistAtPoint ent pickPt) (/ dist 2.) ) (alert "Diem pick phia dau cua curve.") (alert "Diem pick phia cuoi cua curve.") ) ) ) (princ))
 7. Lisp vễ hình chữ nhật theo phương bất kỳ

  Dùng biến hệ thống: PLINEWID
 8. Lỗi font ở các phiên bản autocad

  Copy file font như Danh Cong viết và thay đổi chiều rông (width) của Mtext là được.
 9. [Lisp] Hỏi cách tách Mtext va đường thẳng về một nhóm

  (defun c:ByAngle (/ ) (vl-load-com) (if (setq ss (ssget '((-4 . "<OR") (0 . "LINE") (-4 . "<AND") (0 . "LWPOLYLINE") (70 . 0)(-4 . "AND>") (0 . "*TEXT") (-4 . "OR>")))) (progn (setq i 0) (setq ss00 (ssadd) ss45 (ssadd) ss90 (ssadd) other (ssadd)) (repeat (sslength ss) (setq ent (ssname ss i) obj (vlax-ename->vla-object ent) name (vla-get-ObjectName obj) ) (cond ((wcmatch name "*Text") (setq ang (vla-get-rotation obj)) ) ((wcmatch name "AcDbLine") (setq ang (vla-get-angle obj)) ) ((wcmatch name "AcDbPolyline") (setq sp (vlax-curve-getstartPoint ent) ep(vlax-curve-getEndPoint ent) ang (angle sp ep)) ) ) (cond ((or (equal ang 0 0.01) (equal ang pi 0.01) ) (ssadd ent ss00) ) ((or (equal ang (/ pi 2) 0.01) (equal ang (* 3(/ pi 2)) 0.01) ) (ssadd ent ss90) ) ((or (equal ang (/ pi 4) 0.01) (equal ang (* 3(/ pi 4)) 0.01) ) (ssadd ent ss45) ) ( t (ssadd ent other)) ) (setq i (1+ i)) ) (alert (strcat "So doi tuong co goc bang 0 hay 180 do : " (itoa(sslength ss00)) "\nSo doi tuong co goc bang 45 hay 225 do : "(itoa(sslength ss45)) "\nSo doi tuong co goc bang 90 hay 270 do : "(itoa(sslength ss90)) "\n\nSo doi tuong co goc khac : "(itoa(sslength other)))) ) (princ "\n<< No obj selected >>")) (princ)) Tham khảo :
 10. [Request] Điều chỉnh làm tròn của text field trong block att

  Text thi lập trình được, nhưng với block (attributes) không chắc lắm. Conghoa dùng CAD phiên bản nào?
 11. Tự động vẽ lại bản vẽ khi thay đổi input

  Có cần phải nặng lời với mấy thằng bạn như vậy không ? Ở đây cũng có nhiều "óc lợn" lắm !!! Tuy nhiên không có gì là không thể (ai đó đã nói) ???
 12. Hỏi về Lisp (thuật toán, ý tưởng, coding,...)

  Cơ bản là thuật toán "chia để trị" như Thatstreet đã viết ở trên. Từ 1 lưới tổng, ta chia thành nhiều lưới cấp 1 nhỏ hơn, tiếp tục chia lưới cấp 1 thành nhiều lưới cấp 2 ..... - xác định diểm đã cho nằm trong lưới cấp 1 nào: trong hình đính kém là lưới có màu YELLOW - trong lưới cấp 1 YELLOW, xác định đc diểm nằm trong lưới cấp 2 có màu CYAN - trong lưới cấp 2 CYAN, xác định đc diểm nằm trong lưới cấp 3,4 hoặc lưới tam giác cơ bản. Vấn đề chính là chọn số lương tam giác trong 1 lưới sao cho tối ưu nhất.
 13. Nhờ viết lisp: Tạo dim vuông góc giữa hai đường Polyline

  Oh, đúng vậy, Tks.
 14. Nhờ viết lisp: Tạo dim vuông góc giữa hai đường Polyline

  Có thể thay đoạn: ...get-measurement ... bằng (Distance p1 p2)
 15. Hàm block trong lisp?

  Thì chèn nó vô : (thêm sau dòng command "-block" ... ) (command "-insert" "abc" p 1 "" "")
×