Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Hoatj

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  1
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Bài đăng được đăng bởi Hoatj


 1. Dựa theo lisp của Ketxu trong bài này: http://www.cadviet.com/forum/topic/53208-yeu-cau-lisp-thay-doi-chieu-cao-text-cua-dimstyle-cuc-nhanh/

  Xin phép  Ketxu sửa lại giúp chủ thớt:

  
  

  ;;; 1. Change cho toan bo DimStyle trong ban ve :

  (defun c:fdima (/ table ts)

  (grtext -1 "Free lisp from Cadviet @Ketxu")

  (command "undo" "be")

  (defun table (s / d r)

  (while (setq d (tblnext s (null d)))

  (setq r (cons (cdr (assoc 2 d)) r))))

  (setq ts (getstring "\nText Style: "))

  (setvar "cmdecho" 0)

  (mapcar '(lambda(x)(command "-DIMSTYLE" "R" x)(setvar "DIMTXSTY" ts)(command "-DIMSTYLE" "S" x "Y")) (table "DIMSTYLE"))

  (command "undo" "en")(princ))

   

  ;;; 2. Pick den dau change den do:

  (defun c:fdimb (/ lstDstyle ts ent dstyle)

  (grtext -1 "Free lisp from Cadviet @Ketxu")

  (command "undo" "be")

  (setvar "cmdecho" 0)

  (setq ts (getstring "\nText Style: "))

  (while (setq ent (car (entsel "\n Pick dim :")))

  (if (setq dstyle (cdr (assoc 3 (entget ent))))

  (if (not (vl-position dstyle lstDstyle))

  (progn

  (setq lstDstyle (cons dstyle lstDstyle))

  (command "-DIMSTYLE" "R" dstyle)(setvar "DIMTXSTY" ts)(command "-DIMSTYLE" "S" dstyle "Y")

  )

  (princ "\nAlready Dimension Style Picked")

  )

  )

  )

  (command "undo" "en")

  (princ))

  ;;;; 3. Chon 1 loat roi change:

  (defun c:fdimc (/ lstDstyle ts i ss ent dstyle)

  (grtext -1 "Free lisp from Cadviet @Ketxu")

  (command "undo" "be")

  (setvar "cmdecho" 0)

  (setq ts (getstring "\nText Style: ") i 0 ss (ssget (list (cons 0 "DIMENSION"))))

  (while (setq ent (ssname ss i))

  (if (setq dstyle (cdr (assoc 3 (entget ent))))

  (if (not (vl-position dstyle lstDstyle))

  (progn

  (setq lstDstyle (cons dstyle lstDstyle))

  (command "-DIMSTYLE" "R" dstyle)(setvar "DIMTXSTY" ts)(command "-DIMSTYLE" "S" dstyle "Y")

  )

  )

  )

  (setq i (1+ i))

  )

  (command "undo" "en")

  (princ))

  em tải lisp của bác về nhưng vẫn không sử dụng được mong bác giúp ehttp://www.cadviet.com/upfiles/6/155204_hc.dwg

×