Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

trandinhluyen

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  4
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

-2 (hơi kém)

About trandinhluyen

 • Cấp bậc
  Chưa sử dụng CAD
 • Ngày sinh 15/01/1986

Thông tin hồ sơ

 • Giới tính
  Male
 1. trandinhluyen

  Lisp Ghi Chú Tọa Độ Từng Điểm Khi Pick

  pro nào giúp mình sữa lisp này với.. đường line đậm quá . tọa độ Y chữ hơi nhòe, mặc đinh cỡ text 2.5
 2. trandinhluyen

  Lisp Ghi Chú Tọa Độ Từng Điểm Khi Pick

  (prompt"\n[cmd : TDN] - THONG KE TOA DO by Thaistreetz - huuthais@yahoo.com\n") ---------------------------------------------- (defun C:tdn () (setvar "cmdecho" 0 ) (command "Undo" "Begin") (setq om (getvar "osmode")) (setq tapx '() tapy '() stt '() ten (getstring "\nTên Nút:")) (if (not h) (setq h 1)) (if (not i) (setq i 1)) (setq i1 (getreal (strcat"\nSTT Nút Ðâu Tiên < " (rtos i 2 0) " >: ")) caot1 (getreal (strcat "\nCao text < " (rtos h 2 2) " >:"))) (if i1 (setq i i1)) (if caot1 (setq h caot1)) (setvar "osmode" 125) (setq lacol (getvar "CEColor") k (- i 1)) ;================================================ (While (setq D1 (getpoint (strcat"\nPick diem thu "(rtos (+ k 1) 2 0)""))) (Progn (setvar "osmode" 0) (setq DX (getpoint (strcat"\nDiem dat text thu "(rtos (+ k 1) 2 0)"") D1) x (rtos (car D1) 2 3) y (rtos (cadr D1) 2 3) TX (strcat "Y:"(rtos (Car D1) 2 3)) TY (strcat "X:"(rtos (Cadr D1) 2 3)) tapx (append tapx (list x)) tapy (append tapy (list y)) k (+ 1 k) N (strcat ten (rtos k 2 0)) stt (append stt (list N)) );setq (if (>= (car DX) (car D1)) (progn (setq D2 (list (+ (car DX) (* 0.5 h)) (cadr DX))) (command "text" "BL" D2 h 0 tX) (setq TB (textbox (entget(entlast))) LC (car TB) RC (cadr TB) di (distance LC RC) PT3 (polar D2 0 (+ di (* 0.6 h))) pt4 (list (car D2) (- (cadr D2) (* 1.35 h))) pt5 (list (+ (car D2) di) (- (cadr D2) (* 1.35 h))) C (polar PT3 0 (* 1.5 h)) );setq (command "text" "F" PT4 PT5 h ty "pline" D1 DX PT3 "" "circle" (polar PT3 0 (* 1.5 h)) (* 1.5 h) "circle" (polar PT3 0 (* 1.5 h)) (* 1.35 h) "text" "m" (polar PT3 0 (* 1.5 h)) h 0 N "CECOLOR" 5 "circle" (polar PT3 0 (* 1.5 h)) (* 1.35 h) );command (setvar "CECOLOR" lacol) );progn );if (if (< (car DX) (car D1)) (progn (setq D2 (list (- (car DX) (* 0.5 h)) (cadr DX))) (command "text" "BR" D2 h 0 tx) (setq TB (textbox (entget(entlast))) LC (car TB) RC (cadr TB) di (distance LC RC) PT3 (polar D2 0 (- (+ di (* 0.6 h)))) pt4 (list (- (car D2) di) (- (cadr D2) (* 1.35 h))) pt5 (list (car D2) (- (cadr D2) (* 1.35 h))) PT6 (list (- (car PT3) (* 3 h)) (cadr PT3)) C (polar PT3 0 (* 1.5 h)) );setq (command "text" "F" PT4 PT5 h TY "pline" D1 DX PT3 "" "circle" (polar PT6 0 (* 1.5 h)) (* 1.5 h) "text" "m" (polar PT6 0 (* 1.5 h)) h 0 N "CECOLOR" 1 "circle" (polar PT6 0 (* 1.5 h)) (* 1.35 h) );command (setvar "CECOLOR" lacol) );progn );if );progn (setvar "osmode" 125) );while (setq i (+ k 1)) ;============================================= (setq bit (cond (bit) ("Yes"))) (initget "Yes No") (setq Tmp (strcat "\nXuât Bang Toa Ðô? [Yes/No] <" bit ">: ") bit (cond ((getkword Tmp)) (bit))) (if (eq bit "Yes") (progn (setq di (- di (* 1.7 h)) kc (* 2 di) PT (getpoint"\nVi tri dat bang") PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT)) p1 (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h))) p2 (list (car PTC) (+ (cadr PTC)(* 2 h))) p3 (list (car p1) (+ (cadr p1)(* 2 h))) p4 (list (car p2) (+ (cadr p2)(* 2 h))) PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT))) PTX (list (+ di (/ di 2) (car PTD)) (cadr PTD)) PTY (list (+ kc (car PTX)) (cadr PTX)) p11 (list (+ (/ di 2) (car p1)) (+ h (cadr p1))) p22 (list (+ di (/ di 2) (car p11)) (cadr p11)) p33 (list (+ kc (car p22)) (cadr p22)) L1 (list (+ di (car p3))(cadr p3)) L2 (list (+ kc (car L1))(cadr L1)) PTB (list (+ (* 0.5 (+ (* 2 kc) di)) (car PT)) (+ (cadr P3) (* 1.8 h))) n (length tapx) k 0 );setq (setvar "osmode" 0) (command "CECOLOR" 4 "line" p1 p2 "" "line" p3 p4 "" "CECOLOR" 4 "text" "m" p11 h 0 "STT" "text" "m" p22 h 0 "Täa ®é Y" "text" "m" p33 h 0 "Täa ®é X" "text" "m" pTB (* 1.3 h) 0 "%%UB¶ng thèng kª täa ®é nót") (while (< k n) (setq xx (nth k tapx) yy (nth k tapy) tstt(nth k stt)) (command "CECOLOR" 4 "text" "m" PTD h 0 tstt "text" "m" PTX h 0 xx "text" "m" PTY h 0 yy "CECOLOR" 4 "line" PT PTC "") (setq PT (list (car PT) (- (cadr PT)(* 2 h))) PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT)) PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT))) PTX (list (+ di (/ di 2) (car PTD)) (cadr PTD)) PTY (list (+ kc (car PTX)) (cadr PTX)) k (+ 1 k));setq );while (if (= k n) (setq PT (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h))) PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT)) L11 (list (+ di (car PT))(cadr PT)) L22 (list (+ kc (car L11))(cadr L11)) );setq );if (command "CECOLOR" 4 "line" p3 PT "" "line" p4 PTC "" "line" L1 L11 "" "line" L2 L22 "") );progn );if (setvar "CECOLOR" lacol) (setvar "osmode" om) (prompt"\n[TDN - THONG KE TOA DO] by Thaistreetz - huuthais@yahoo.com\n") (command "Undo" "End") (setvar "cmdecho" 1) (princ) );DONG toado tdn ghi toa do.lsp
 3. trandinhluyen

  [Nhờ chỉnh sửa]Lisp thống kê tọa độ TDN.lisp

  lisp này muốn mặc đinh chiều cao chữ là 2.5 thì chỉnh chỗ nào bạn , trong lisp mặc định là 1
×