Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

vcdichoi

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  54
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

-7 (hơi kém)

About vcdichoi

 • Cấp bậc
  biết vẽ ellipse

Khách truy cập Tiểu sử gần đây

Khối khách truy cập gần đây đã bị vô hiệu và không được hiển thị cho người dùng khác.

 1. Xin chào anh/chị và các bạn! Em có dùng cad 2020 khi mở chương trình Cad 2020 và một ứng dụng bất kỳ, em sử dụng tổ hợp phím (Alt +Tab) để qua lại nhưng không được. Nghĩa là khỉ mở Cad 2020 lên thì không thể sử dụng tổ hợp phím Alt + Tab để đến được chương trình kia. Nhưng trong cad 2007 thì tổ hợp phím này vẫn có tác dụng. Em không hiểu tại sao? và làm cách nào để khắc phục. Em xin cảm ơn!
 2. vcdichoi

  Lỗi Font khi mở bản vẽ

  Cảm ơn anh!
 3. vcdichoi

  Xin được nhờ sửa giúp lỗi Lisp Cad để hợp hình lại

  Dạ! em chuyển sang máy khác ok, có lẽ do cad bị lỗi cảm ơn anh!
 4. vcdichoi

  Xin được nhờ sửa giúp lỗi Lisp Cad để hợp hình lại

  E chuyển sang máy khác được anh ạ! Có lẽ do máy em! để em cài lại cad! em cảm ơn!
 5. vcdichoi

  Lỗi Font khi mở bản vẽ

  Em bị lỗi Font khi mở bản vẽ (như hình) nhờ anh/chị giúp em cách khắc phục Em xin chân thành cảm ơn yyyy.dwg
 6. Em có sưu tầm được một Lisp cad dùng để hợp các hình lại với nhau: Sử dụng như Video: Nhưng khi em load lisp vào và sử dụng thì thấy báo lỗi, Em có tham khảo thì thấy bảo là do trùng biến gì đó trong quá trình lập trình, và biến đó được ghi vào bộ nhớ Ram (em cũng không hiểu cho lắm, hỳ). Báo lỗi như hình dưới Nhờ các anh/chị giúp em chỉnh sửa để Lisp có thể sử dụng được ;;-----------------------=={ Outline Objects }==-----------------------;; ;; ;; ;; This program enables the user to generate one or more closed ;; ;; polylines or regions outlining all objects in a selection. ;; ;; ;; ;; Following a valid selection, the program calculates the overall ;; ;; rectangular extents of all selected objects and constructs a ;; ;; temporary rectangular polyline offset outside of such extents. ;; ;; ;; ;; Using a point located within the offset margin between the extents ;; ;; of the selection and temporary rectangular frame, the program then ;; ;; leverages the standard AutoCAD BOUNDARY command to construct ;; ;; polylines and/or regions surrounding all 'islands' within the ;; ;; temporary bounding frame. ;; ;; ;; ;;----------------------------------------------------------------------;; ;; Author: Lee Mac, Copyright © 2014 - www.lee-mac.com ;; ;;----------------------------------------------------------------------;; ;; Version 1.0 - 2014-11-30 ;; ;; ;; ;; - First release. ;; ;;----------------------------------------------------------------------;; ;; Version 1.1 - 2016-01-23 ;; ;; ;; ;; - Added option to erase original objects. ;; ;;----------------------------------------------------------------------;; (defun c:LH ( / *error* idx sel ) (defun *error* ( msg ) (LM:endundo (LM:acdoc)) (if (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*")) (princ (strcat "\nError: " msg)) ) (princ) ) (if (setq sel (ssget)) (progn (LM:startundo (LM:acdoc)) (LM:outline sel) (initget "Yes No") (if (/= "No" (getkword "\nErase original objects? [Yes/No] <Yes>: ")) (repeat (setq idx (sslength sel)) (entdel (ssname sel (setq idx (1- idx)))) ) ) (LM:endundo (LM:acdoc)) ) ) (princ) ) ;; Outline Objects - Lee Mac ;; Attempts to generate a polyline outlining the selected objects. ;; sel - [sel] Selection Set to outline ;; Returns: [sel] A selection set of all objects created (defun LM:outline ( sel / app are box cmd dis enl ent lst obj rtn tmp ) (if (setq box (LM:ssboundingbox sel)) (progn (setq app (vlax-get-acad-object) dis (/ (apply 'distance box) 20.0) lst (mapcar '(lambda ( a o ) (mapcar o a (list dis dis))) box '(- +)) are (apply '* (apply 'mapcar (cons '- (reverse lst)))) dis (* dis 1.5) ent (entmakex (append '( (000 . "LWPOLYLINE") (100 . "AcDbEntity") (100 . "AcDbPolyline") (090 . 4) (070 . 1) ) (mapcar '(lambda ( x ) (cons 10 (mapcar '(lambda ( y ) ((eval y) lst)) x))) '( (caar cadar) (caadr cadar) (caadr cadadr) (caar cadadr) ) ) ) ) ) (apply 'vlax-invoke (vl-list* app 'zoomwindow (mapcar '(lambda ( a o ) (mapcar o a (list dis dis 0.0))) box '(- +)) ) ) (setq cmd (getvar 'cmdecho) enl (entlast) rtn (ssadd) ) (while (setq tmp (entnext enl)) (setq enl tmp)) (setvar 'cmdecho 0) (command "_.-boundary" "_a" "_b" "_n" sel ent "" "_i" "_y" "_o" "_p" "" "_non" (trans (mapcar '- (car box) (list (/ dis 3.0) (/ dis 3.0))) 0 1) "" ) (while (< 0 (getvar 'cmdactive)) (command "")) (entdel ent) (while (setq enl (entnext enl)) (if (and (vlax-property-available-p (setq obj (vlax-ename->vla-object enl)) 'area) (equal (vla-get-area obj) are 1e-4) ) (entdel enl) (ssadd enl rtn) ) ) (vla-zoomprevious app) (setvar 'cmdecho cmd) rtn ) ) ) ;; Selection Set Bounding Box - Lee Mac ;; Returns a list of the lower-left and upper-right WCS coordinates of a ;; rectangular frame bounding all objects in a supplied selection set. ;; s - [sel] Selection set for which to return bounding box (defun LM:ssboundingbox ( s / a b i m n o ) (repeat (setq i (sslength s)) (if (and (setq o (vlax-ename->vla-object (ssname s (setq i (1- i))))) (vlax-method-applicable-p o 'getboundingbox) (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-getboundingbox (list o 'a 'b)))) ) (setq m (cons (vlax-safearray->list a) m) n (cons (vlax-safearray->list b) n) ) ) ) (if (and m n) (mapcar '(lambda ( a b ) (apply 'mapcar (cons a b))) '(min max) (list m n)) ) ) ;; Start Undo - Lee Mac ;; Opens an Undo Group. (defun LM:startundo ( doc ) (LM:endundo doc) (vla-startundomark doc) ) ;; End Undo - Lee Mac ;; Closes an Undo Group. (defun LM:endundo ( doc ) (while (= 8 (logand 8 (getvar 'undoctl))) (vla-endundomark doc) ) ) ;; Active Document - Lee Mac ;; Returns the VLA Active Document Object (defun LM:acdoc nil (eval (list 'defun 'LM:acdoc 'nil (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (LM:acdoc) ) (vl-load-com) (princ) ;;----------------------------------------------------------------------;; ;; End of File ;; ;;----------------------------------------------------------------------;; Lisp Lay hop cac hinh_LH.lsp
×