Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet

tien2005

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  274
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  8

Cộng đồng

101 (tàm tạm)

About tien2005

 • Cấp bậc
  biết lệnh text

Khách truy cập Tiểu sử gần đây

5.982 chế độ xem tiểu sử
 1. Chèn points vào vị trí text

  @thanhduan2407: khi dxf 72 và 73 đều bằng 0 thì textinsertpoint là dxf10, còn lại là dxf11
 2. Bạn xem ở đây nhé http://www.cadviet.com/forum/topic/138433-yeu-c-u-lisp-o-kho-ng-cach-cac-i-m-tren-polyline/page-2
 3. Lỗi file lisp VLAX-ENAME -> VLA-OBJECT

  Thêm đoạn code sau vào đầu file lisp (vl-load-com)
 4. [GIÚP ĐỠ] LISP CẮT DIM ĐO ĐOẠN CUNG TRÒN

  Bạn dùng thử xem co được không. Lệnh là SD2 (vl-load-com) (defun c:sd2 (/ lstd en hd objTStyle objDoc tstyle m) (setvar "cmdecho" 0) (princ "\nChon cac DIM can sap xep") (setq lstd (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "DIMENSION"))))) ) ) (setq m (getreal "\nHe so nhan: "));dung de chinh chieu dai chan dim theo ty le chieu cao text (setq en (vlax-ename->vla-object (car lstd)) tstyle (vla-get-textstyle en) objDoc (vla-get-activedocument (vla-get-application en)) objTStyle (vla-item (vla-get-textstyles objdoc) tstyle) hd (vla-get-height objTStyle) ) (if (= hd 0.0) (setq hd (vla-get-Textheight en)) ) (foreach e1 lstd (setq en (vlax-ename->vla-object e1)) (vla-put-extlinefixedlensuppress en :vlax-true) (vla-put-extlinefixedlen en (* m hd)) ) (princ) )
 5. Lỗi khóa bản vẽ autocad

  Bạn nói ổ khoá hư nhưng không đưa ổ khoá cho thợ thì sửa như thế nào đây
 6. Hỏi về Lisp (thuật toán, ý tưởng, coding,...)

  Lấy phần giao ss1 và ss2 chưa chắc nhanh hơn cách kiểm trong tập nhỏ của Bạn (1 phát ăn ngay). Vì ss1 và ss2 phải duyệt qua lẫn nhau kết quả là ss sẽ có 1-2 đối tượng (theo minh hoạ của Bạn là 2) khi đó bạn mới kiểm tra point trong tập giao ss Để hạn chế nhược điểm nét đứt của fence tại sao không dùng "C" hay "CP"
 7. @VoHoan lisp này của mình và ThuyLinh313 đều bị lỗi này khi dùng chuột doubleclick để sửa text. Để khắc phục điểm này Bạn dùng lệnh ED để sửa text thì sẽ không bị lỗi
 8. Xin hỏi các Pro

  Bạn đưa lisp đó lên để mọi người có thể giúp được bạn
 9. @huunhantvxdts: mình đang để phím nóng chuyển Atl+Z, nếu bạn dùng Ctrl+Shift thì khai báo (setq switch 1), phim nóng Ctrl+Shift bị trùng với phím nóng lệnh saveas là Ctrl+Shift+S. Thừa dấu "))" thì tại cửa sổ visual lisp khi load lisp sẽ báo lỗi
 10. Trên cơ sở version 3.0 của ThuyLinh313 mình viết lại hổ trợ cho autocad2007 ;;; Tu dong bat/tat go Tieng Viet trong autocad ;;; Ho tro cho autocad 2007, duoc viet tren co so lisp cua ThuyLinh313 tai ;;; http://www.cadviet.com/forum/topic/66851-da-xong-tu-dong-bat-tat-che-do-go-tieng-viet-trong-cad/page-3 (vl-load-com) (setq switch 0) (if (= switch 0) (setq switchkey "%{z}"); Alt + Z (setq switchkey "^+"); Ctrl + Shift - trung voi phim nong saveas "Ctrl + Shift + s" ) (setq lscmd "DDEDIT,MTEDIT,TEXTEDIT,EATTEDIT") ;;;(setq lstyp "TEXT,MTEXT,DIMENSION,INSERT,ATTRIB,ATTDEF") (setq *acdver* (atof (substr (getvar "ACADVER") 1 4))) (cond ((>= *acdver* 21.0)(setq com1 "_textedit")); 21.0-acad2017 ((<= *acdver* 19.0)(setq com1 "_ddedit")); 19.0- ACAD2013 lower (t(ALERT(strcat"Phien ban AutoCad hien tai la "(substr (getvar "ACADVER") 1 4) "\nChua duoc khai bao"))) ) (if (= hyp-rctCmds nil) ; Add the command reactors and the custom callbacks (setq hyp-rctCmds (vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandCancelled . hyp-cmdAbort) (:vlr-commandEnded . hyp-cmdAbort) (:vlr-commandCancelled . hyp-cmdAbort) (:vlr-commandWillStart . hyp-cmdStart) ) ) ) ) (foreach x (cdar (vlr-reactors :vlr-mouse-reactor)) (if (= (vlr-data x) "Double-Click") (vlr-remove x))) (vlr-mouse-reactor "Double-Click" '((:vlr-beginDoubleClick . callback-DoubleClick))) ;========================================MAIN============================================ (defun c:ed (/ textmod n-textmod ent n-ent obj n-obj l-obj font code) (and (or (and (setq textmod (ssget "I")) (sssetfirst textmod) (setq obj (ssname textmod 0)) ) (setq textmod (entsel) obj (car textmod) ) ) (while obj (setq ent (cdr (assoc 0 (entget obj)))) (cond ((wcmatch ent "TEXT,MTEXT,ATTDEF") ;Text,Mtext,ATTDEF (setq font (cdr (assoc 7 (entget obj)))) (vl-cmdf com1 textmod "") ) ((= ent "DIMENSION") ;Dimension (setq font (vla-get-textstyle (vlax-ename->vla-object obj))) (vl-cmdf com1 textmod "") ) ((= ent "HATCH") ;Hatch (initdia) (vl-cmdf "_hatchedit" textmod) ) ((= ent "INSERT") ;Block (and (eq (type textmod) 'LIST) (setq n-textmod (nentselp (cadr textmod))) (setq n-obj (car n-textmod)) (setq n-ent (entget n-obj)) (setq n-obj (vlax-ename->vla-object n-obj)) (cond ((= (cdr (assoc 0 n-ent)) "ATTRIB") ; Attribute (setq font (cdr (assoc 7 n-ent))) ;;; (setq code (check-font-code (cdr (assoc 7 n-ent)))) ;;; (if (eq (vla-get-mtextattribute n-obj) :vlax-false) ;ho tro tu acad2008 ;;; (progn ;;; (setq dk nil ;;; dk (sendkeys switchkey) ;;; ) ;;; (cond ((= code "TCVN3") (sendkeys "^+{F2}")) ;;; ((= code "UNICODE") (sendkeys "^+{F1}")) ;;; ((= code "VNI") (sendkeys "^+{F3}")) ;;; ) ;;; ) ;;; ) (vl-cmdf "_eattedit" textmod) ;;; (if dk ;;; (sendkeys switchkey) ;;; ) ) ((wcmatch (cdr (assoc 0 n-ent)) "TEXT,MTEXT") ; Text,Mtext in Block (if (or extract_clone (and (not extract_clone) (load "trexblk.lsp")) ) (progn (extract_clone n-textmod) (vla-put-visible n-obj :vlax-false) (entupd obj) (setq l-obj (entlast) font (cdr (assoc 7 n-ent)) ) (vl-cmdf com1 l-obj "") (vla-put-textstring n-obj (cdr (assoc 1 (entget l-obj))) ) (vla-put-visible n-obj :vlax-true) (entdel l-obj) (entupd obj) ) (princ "Ban chua cai dat goi Express tool cho CAD\n") ) ) ) ) ) ) ;cond (setq textmod (entsel) obj (car textmod) ) ) ) (princ) ) ;=============================================SUB================================================================ (defun hyp-cmdAbort (param1 param2 ) (if (and font (wcmatch (strcase (car param2)) lscmd)) (progn (sendkeys switchkey) (setq font nil) (setvar "HIGHLIGHT" 1) ) ) ) (defun hyp-cmdStart (param1 param2 / code) (if (and ;;; (setq ent (cadr (ssgetfirst))) ;;; (= 1 (sslength ent)) ;;; (setq ent (ssname ent 0)) ;;; (wcmatch (strcase (cdr (assoc 0 (entget ent)))) lstyp) (wcmatch (strcase (car param2)) lscmd) font (setq code (check-font-code font)) (cond ((= code "TCVN3") (sendkeys "^+{F2}")) ((= code "UNICODE") (sendkeys "^+{F1}")) ((= code "VNI") (sendkeys "^+{F3}")) ) ) (sendkeys switchkey) ) ) ;;; Ham kiem tra bang ma cua textstyle (su dung true type font) ;;; style: String - ten cua textstlye kiem tra (defun Check-Font-Code (style / ts Bold Italic charSet PitchandFamily) (setq ts (vlax-ename->vla-object (tblobjname "style" style))) (vla-GetFont ts 'font 'Bold 'Italic 'charSet 'PitchandFamily) (if (= font "") (setq font (vla-get-fontfile ts)) ) (cond ((wcmatch (setq font (strcase font)) ".VN*") "TCVN3") ((wcmatch font "VNI*") "VNI") ((wcmatch font "ARIAL*,TAHOMA*,TIMES*,COURIER NEW,CAMBRIA,CONSOLAS,TCVN 7284,MICROSOFT*" ) "UNICODE" ) ) ) ;;; Ham senkeys (defun SendKeys (keys / wscript) (vlax-invoke-method (setq wscript (vlax-create-object "WScript.Shell")) 'sendkeys keys ) (vlax-release-object wscript) ) ;;; Ham callback lay textstyle khi Double Click vao text (defun callback-DoubleClick (reactor point / sset obj ss objtype) (setq sset (vla-get-selectionsets (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) ) (if (vl-catch-all-error-p (setq ss (vl-catch-all-apply 'vla-item (list sset "Tien2005"))) ) (setq ss (vla-add sset "Tien2005")) (vla-clear ss) ) (vla-selectatpoint ss (vlax-3d-point (trans (car point) 0 1)) ) (if (> (vlax-get ss 'Count) 0) (progn (setq obj (vla-item ss 0) objtype (vlax-get obj 'ObjectName) ) (if (wcmatch objtype "AcDbText,AcDbMText,AcDbAttributeDefinition") (progn (setq font (vla-get-stylename obj)) (sssetfirst nil (ssadd (vlax-vla-object->ename obj))) ) (if (not (eq objtype "AcDbBlockReference")) (sssetfirst nil (ssadd (vlax-vla-object->ename obj))) ) ) ) ) (vla-delete ss) ) ;(setq obj (vlax-ename->vla-object (car(entsel"\nchon text"))))
×