Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

huunhantvxdts

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  756
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  28

Cộng đồng

155 (tàm tạm)

3 Người theo dõi

About huunhantvxdts

Khách truy cập Tiểu sử gần đây

Khối khách truy cập gần đây đã bị vô hiệu và không được hiển thị cho người dùng khác.

 1. Để được mọi người giúp đỡ, cái tốt thiểu là bạn phải đưa file cad hoặc chí ít là hình ảnh. Bạn làm như ai cũng biết cái bạn đang nói.
 2. huunhantvxdts

  Tách hình vẽ trong cad

  Lisp bạn nhé
 3. huunhantvxdts

  Tách hình vẽ trong cad

  Tham khảo nhé https://www.youtube.com/watch?v=muXvTvS-zSA
 4. huunhantvxdts

  Xin xỏ lisp tạo và đổi tên Block

  Chán thật sự luôn đi chứ! Nhờ người ta viết, người ta viết xong không test phán 1 câu thôi e về làm thủ công cho nó nhanh
 5. huunhantvxdts

  Xin xỏ lisp tạo và đổi tên Block

  Bác này người ta sắp máy bay và tên lửa rồi. thấy nó hiện đại quá không quen nên muốn về đi bộ cho nhanh
 6. huunhantvxdts

  Xin xỏ lisp tạo và đổi tên Block

  Bạn xem clip mà không hiểu rồi. thế thì về làm thủ công là phải rồi Người ta quét 1 cái là xong luôn rồi còn ngồi đó mà chọn từng khung cửa sổ
 7. huunhantvxdts

  xuất khoảng cách giữa các lỗ khoan

  Cần xem thêm cách sắp xếp dữ liệu xuất ra nữa bạn nhé liên hệ zalo: 0848.998.045
 8. huunhantvxdts

  lisp vè đường pline theo số liệu excel

  Thấy file dữ liệu thiếu khoảng cách có thể liên hệ mình zalo: 0848998045
 9. huunhantvxdts

  Xin lisp và cách sử dụng lisp thống kê thép dầm, sàn, cột, đai

  liên hệ zalo 0848998045 gửi bản vẽ cho mình xem trước nhé
 10. huunhantvxdts

  Chọn Block Dynamic cùng tên nhưng khác thông số Parameter

  Cái này cần file cad thực tế bạn nhé liên hệ zalo 0848998045
 11. huunhantvxdts

  TẠO NHIỀU BLOCK CÙNG MỘT LÚC

  Lisp sẽ thay bạn việc copy và sửa text bạn chỉ cần chọn tất cả nhưng cái bạn cần chèn block. Đồng ý tạo block att liên hệ mình để trao đổi thêm mấy cái add zalo nhé 0848998045
 12. huunhantvxdts

  Loi lisp

  dòng này thiếu dấu ngoặc nhé (setq t3 (POLAR t2 (+ goc (/ pi 2)) (/ (- d3 d2) 4)))
 13. Đây là lisp mình viết đang còn hạn chế về tính tự động(chỉ tính từng hạng mục một).Bây giờ muốn phát triển thêm tính nhiều hạng mục chỉ 1 lần chạy: ý tưởng thì có nhưng viết lại không được mới khổ chứ: 1. Sẽ định nghĩa đối tượng tương ứng với hạng mục Hạng mục 1 1.1 chọn đối tượng 1.2 chọn text hạng mục có sẳn (nếu ghi thì tôt hơn) 1.3 chọn đơn vị m or m2 Hạng mục 2 1.1 chọn đối tượng 1.2 chọn text hạng mục có sẳn (nếu ghi thì tôt hơn) 1.3 chọn đơn vị m or m2 .......... Sau khi định nghĩa xong các hạng mục Enter thì lisp điền diện tích luôn. Và đây là lisp: (defun c:DTTN (/ NDTS dem1 lstkm point kcach point1 pointtim diemtam xuongdong kt diemtren1) (setvar "CMDECHO" 0) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (setq lop1 "entdauco") (prompt "\nChon Pline hoac Hatch mau tinh dien tich.") (setq fltr (ssx_fe)) (prompt "\nChon Text ghi dien tich.") (setq DTS (car (entsel))) (setq DTS (entget DTS)) (setq NDTS (cdr (assoc 1 DTS))) (command "-layer" "new" "Tinh dien tich TN" "color" "2" "Tinh dien tich TN" "") (command "-layer" "set" "Tinh dien tich TN" "") (if (null cdtxt) (caidat) ) (setq th (getvar "textsize")) (setq dentay (- dentay (* 1.5 th))) ;(prompt "\nChon trac ngang.") (setq danhsachkm (acet-ss-to-list (ssget "X" (list (cons 8 lop1) (cons 1 "K*"))))) (setq lstkm (mapcar '(lambda (e) (cons (cdr (assoc 11 (entget e))) (cdr (assoc 1 (entget e))))) danhsachkm)) (setq lstkm (vl-sort lstkm '(lambda(x y / tmx tmy) (setq tmx (timlt x) tmy (timlt y)) (or (< (car tmx) (car tmy)) (and (= (car tmx) (car tmy)) (< (last tmx) (last tmy))))))) (setq ss (acet-ss-to-list (ssget "X" '((0 . "LINE")(8 . "ENTTNTUNHIEN"))))) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (setq dem1 1) (setq sodt (length danhsachkm) ta (chr 8) stxoa (strcat ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta) stxuly "Xu ly duoc: " ptcu nil ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (foreach ent lstkm (setq point (car ent)) (setq kcach (distance point (cdr (assoc 11 (entget (nth 0 ss)))))) (foreach enxt ss (setq point1 (cdr (assoc 11 (entget enxt)))) (setq toay (cadr point1)) (if (and (< (distance point1 point) kcach) (< toay (cadr point)) (equal (car point1) (car point) 1)) (progn (setq pointtim (cdr (assoc 11 (entget enxt)))) (setq kcach (distance pointtim point)) ) ) ) (setq diemtam (polar pointtim (/ pi 2) (/ kcach 2))) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (vla-ZoomCenter (vlax-get-acad-object) (vlax-3D-point diemtam) (+ kcach 50)) (setq dd (acet-ss-to-list (ssget "C" (polar pointtim 0 0.1 ) (polar pointtim 0 0.15 ) '((0 . "LINE")(8 . "ENTTNTUNHIEN"))))) (setq diemdau (cdr (assoc 10 (entget (car dd))))) (setq diemcuoi (cdr (assoc 11 (entget (car dd))))) (setq diemtren (polar point (/ pi 2) 10)) (setq diemtren1 (list (car diemcuoi) (cadr diemtren) 0)) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (setq SSS (ssget "C" diemdau diemtren1 fltr)) (if (/= sss nil) (progn (setq i 0) (setq s 0) (setq N (sslength sss)) (while (< i N) ;(luuos) (setvar "osmode" 0) (setq DT (ssname sss i)) (setq j 0) (setq ent1 (ssname data 0)) (setq diemchuan (cdr (assoc 10 (entget ent1)))) (Command "area" "o" DT) (if (= (getvar "area") 0) (progn (setq s (+ s (getvar "PERIMETER"))) (setq i (1+ i)) (setq donvi "m") ) (progn (setq s (+ s (getvar "AREA"))) (setq i (1+ i)) (setq donvi "m2") ) )) (setq diemghi (polar diemchuan 0 dentax)) (setq diemghi (polar diemghi (/ pi 2) dentay)) (setq txt NDTS) (command "TEXT" diemghi th 0 txt) (setq pointt11 (polar diemghi 0 cdtxt)) (command "TEXT" pointt11 th 0 ":") (setq pointt1 (polar pointt11 0 cdsokl)) (command "TEXT" "J" "R" pointt1 th 0 (rtos s 2 2)) (setq point2 (polar pointt1 0 0.2)) (command "TEXT" point2 th 0 donvi) ;(traos) ) (progn (setq data (ssget "C" diemdau diemtren1 '((0 . "INSERT") (8 . "entdauco")))) (setq ent1 (ssname data 0)) ;(luuos) (setvar "osmode" 0) (setq diemchuan (cdr (assoc 10 (entget ent1)))) (setq diemghi (polar diemchuan 0 dentax)) (setq diemghi (polar diemghi (/ pi 2) dentay)) (setq txt NDTS) (command "TEXT" diemghi th 0 txt) (setq pointt11 (polar diemghi 0 cdtxt)) (command "TEXT" pointt11 th 0 ":") (setq pointt1 (polar pointt11 0 cdsokl)) (command "TEXT" "J" "R" pointt1 th 0 "0.00") (setq point2 (polar pointt1 0 0.2)) (command "TEXT" point2 th 0 donvi) ;(traos) ) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; xu ly phan tram chay o duoi (setq pt (* (/ (* dem1 1.0) sodt) 100.0) dem1 (+ dem1 1) ) (if (/= pt ptcu) (progn (princ (strcat stxoa stxuly (rtos pt 2 0) "%")) (setq ptcu pt) ) ) ;(princ "\nDang xu ly") ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (setvar "MODEMACRO" "DANG CHUYEN DU LIEU CHO TRONG GIAY LAT") ) (setvar "CMDECHO" 1) ;(thoi) ) (defun timlt (st / tm) (setq tm (vl-string->list (substr (strcase (cdr st)) (+ 3 (vl-string-search "KM" (strcase (cdr st))))))) (read (strcat "(" (vl-list->string (subst 32 43 (subst 32 58 tm))) ")")) ) (defun Caidat (/ htxt httxt ltxt lsokl) (if (null dentax) (progn (setq dentax 10) (setq dentay 10) )) (setq x (getstring (strcat "\nKhoang cach dien phuong x <"(rtos dentax)"> :"))) (setq y (getstring (strcat "\nKhoang cach dien phuong y <"(rtos dentay)"> :"))) (if (/= x "") (setq dentax (atof x))) (if (/= y "") (setq dentay (atof y))) (setq htxt 0.2) (setq httxt (getstring (strcat "\nNhap chieu cao chu <"(rtos htxt)"> :"))) (if (/= httxt "") (setq htxt (atof httxt))) (setvar "textsize" htxt) (setq cdtxt 4.5) (setq ltxt (getstring (strcat "\nNhap chieu dai chuoi <"(rtos cdtxt)"> :"))) (if (/= ltxt "") (setq cdtxt (atof ltxt))) (setq cdsokl 0.75) (setq lsokl (getstring (strcat "\nNhap chieu dai chu so khoi luong <"(rtos cdsokl)"> :"))) (if (/= lsokl "") (setq cdsokl (atof lsokl))) ) (defun C:Caidatlai (/ htxt httxt ltxt lsokl) (if (null dentax) (progn (setq dentax 10) (setq dentay 10) )) (setq x (getstring (strcat "\nKhoang cach dien phuong x <"(rtos dentax)"> :"))) (setq y (getstring (strcat "\nKhoang cach dien phuong y <"(rtos dentay)"> :"))) (if (/= x "") (setq dentax (atof x))) (if (/= y "") (setq dentay (atof y))) (setq htxt 0.2) (setq httxt (getstring (strcat "\nNhap chieu cao chu <"(rtos htxt)"> :"))) (if (/= httxt "") (setq htxt (atof httxt))) (setvar "textsize" htxt) (setq cdtxt 4.5) (setq ltxt (getstring (strcat "\nNhap chieu dai chuoi <"(rtos cdtxt)"> :"))) (if (/= ltxt "") (setq cdtxt (atof ltxt))) (setq cdsokl 0.75) (setq lsokl (getstring (strcat "\nNhap chieu dai chu so khoi luong <"(rtos cdsokl)"> :"))) (if (/= lsokl "") (setq cdsokl (atof lsokl))) ) Đây là file test: http://www.cadviet.com/upfiles/5/66960_vi_du.dwg
×