Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
phamthanhhungks

Ai giúp em sửa Lisp chuyển font này về VNI_Helve Condense với.

Các bài được khuyến nghị

Em tìm trên diễn đàn thấy có rất nhiều bài viết mà các anh chị đã từng thảo luận về chuyển đổi font chữ trong bản vẽ kỹ thuật. Nhưng lại không thấy có 1 bài nào về chuyển font chữ về bảng mã Vni_Helve Condese, mà toàn là font chữ Aria và TCVN mà thôi.

vậy có anh chị nào có thể giúp em sửa lại cái lisp mà em tìm thấy trên diễn đàn, để em có thể đổi tất cả các font chữ trong bản vẽ kỹ thuật của em về font chữ Vni_helve Condese được ko? Hiện tại bên cty em dùng font chữ chuẩn là VNI_Helve Condese. Mỗi lần nhận bản vẽ từ nơi khác về, em phải sửa lại font chữ rất là khổ cực.

Cảm ơn các anh chị nhiều.

Duới đây là 1 Lisp mà em tìm thấy trên diễn đàn, và em nghĩ khá tương đồng với Lisp em cần sử dụng (Nhưng em không biết sửa sao cho đúng nhu cầu của mình cần nữa)

Lisp V2T này là em chép trong bài viết của anh Nguyễn Hoành trên diễn đàn nha.

(defun c:V2T (/ sst)

(setq tapsua (list

(cons "®" "ñ")

(cons "§" "Ñ")

(cons "µ" "aø")

(cons "¸" "aù")

(cons "¶" "aû")

(cons "·" "aõ")

(cons "¹" "aï")

(cons "©" "aâ")

(cons "¢" "AÂ")

(cons "Ç" "aà")

(cons "Ê" "aá")

(cons "È" "aå")

(cons "É" "aã")

(cons "Ë" "aä")

(cons "¨" "aê")

(cons "¡" "AÊ")

(cons "»" "aè")

(cons "¾" "aé")

(cons "¼" "aú")

(cons "½" "aü")

(cons "Æ" "aë")

(cons "Ì" "eø")

(cons "Ð" "eù")

(cons "Î" "eû")

(cons "Ï" "eõ")

(cons "Ñ" "eï")

(cons "ª" "eâ")

(cons "£" "EÂ")

(cons "Ò" "eà")

(cons "Õ" "eá")

(cons "Ó" "eå")

(cons "Ô" "eã")

(cons "Ö" "eä")

(cons "×" "ì")

(cons "Ý" "í")

(cons "Ø" "æ")

(cons "Ü" "ó")

(cons "Þ" "ò")

(cons "ß" "oø")

(cons "ã" "où")

(cons "á" "oû")

(cons "â" "oõ")

(cons "ä" "oï")

(cons "«" "oâ")

(cons "¤" "OÂ")

(cons "å" "oà")

(cons "è" "oá")

(cons "æ" "oå")

(cons "ç" "oã")

(cons "é" "oä")

(cons "¬" "ô")

(cons "¥" "Ô")

(cons "ê" "ôø")

(cons "í" "ôù")

(cons "ë" "ôû")

(cons "ì" "ôõ")

(cons "î" "ôï")

(cons "ï" "uø")

(cons "ó" "uù")

(cons "ñ" "uû")

(cons "ò" "uõ")

(cons "ô" "uï")

(cons "­" "ö")

(cons "¦" "Ö")

(cons "õ" "öø")

(cons "ø" "öù")

(cons "ö" "öû")

(cons "÷" "öõ")

(cons "ù" "öï")

(cons "ú" "yø")

(cons "ý" "yù")

(cons "û" "yû")

(cons "ü" "yõ")

(cons "þ" "î")

)

tapsua (mapcar '(lambda (x)

(cons (cdr x) (car x))

)

tapsua

)

 

)

(defun cf (stsua)

(defun pos (sub st / l1 l2 index)

(setq index 1

l1 (strlen sub)

l2 (strlen st)

)

(while

(and (<= (+ index l1 -1) l2) (/= sub (substr st index l1)))

(setq index (1+ index))

)

(if (= sub (substr st index l1))

index

nil

)

)

 

(setq stdich stsua

stht stdich)

(foreach pt tapsua

(setq

cansua (car pt)

suabang (cdr pt)

)

(while (wcmatch stht (strcat "*" cansua "*"))

(setq

vitri (pos cansua stdich)

stdich (strcat (substr stdich 1 (1- vitri))

suabang

(substr stdich (+ vitri (strlen cansua)))

)

vitri (pos cansua stht)

stht (strcat (substr stht 1 (1- vitri))

(substr stht (+ vitri (strlen cansua)))

)

)

)

)

stdich

)

(defun VNI2TCVNone

(ent / daichuoi index stdich chuht CHUSUA)

(setq

tt (entget ent)

old (assoc 1 tt)

stsua (cdr old)

stdich (cf stsua)

tt (subst (cons 1 stdich) old tt)

)

(entmod tt)

(entupd ent)

)

(defun sudung (ham ss / sodt index entdt soapp)

(setq sodt (cond

(ss (sslength ss))

(t 0)

)

soapp 0

index 0

)

(repeat sodt

(setq entdt (ssname ss index)

index (1+ index)

)

(if (ham entdt)

(setq soapp (1+ soapp))

)

)

soapp

)

(princ "\nConvert text from VNI to TCVN3 - © CADViet.com")

(setq sst (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))))

(sudung VNI2TCVNone sst)

(princ)

)

(princ

"\nConvert text from VNI to TCVN3 - free lisp from www.cadviet.com"

)

(princ "\ntype V2T to start!")

(princ)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vấn đề của bạn là chuyển bảng mã hay chuyển font hai cái này khác nhau nha bạn:

-Bản mã thì có: TCVN3 - .VN - VNI. .... Chuyển bảng mã thì bạn cần nêu mã nguồn và mã đích chứ chơi tất cả mã nguồn thì hơi khoai.

-Font chữ thì chỉ các font cùng bảng mã mới chuyễn được.

Theo mình biết thì cái lisp của bác Hoành là chuyễn mã.

*Mình có lisp chuyễn mã tử TCVN về VNI. nếu đúng ý thì mình gửi lên bạn dùng.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×