Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
hung1608

Chuyển Text Att Về Text

Các bài được khuyến nghị

Mình có bản vẽ có quá nhiều text ATT mình muốn chuyển qua te xt thường, bạn có thể viết minh 1 lisp làm điều này được không

trong phần expresstool có phần block có lệnh này nhé.Lệnh: burst

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lệnh Burst là chuyển block ATT về block thường

Chứ nó k chuyển được text ATT thanh text

Mình vẫn dùng cái này này

(defun c:tta (/ en sset ostr str osty sty olay lay ospt

spt ojpt jpt otxht txht otxwd txwd orot rot

oaln1 aln1 olan2 aln2 angd stytbl cursty curht

curwd curobl curupdn curlastht curfont just

newattrib entjunk junkpoint origcol col ocol)

 

(command "undo" "begin")

(SETVAR "CMDECHO" 0)

(graphscr)

 

 

;(prompt "\nSelect text object to change.")

(setq sset (entsel "\nSelect text object to change."))

(if (null sset)

(progn

(princ "\nNo objects selected.")

(exit)

)

)

(setq en (entget (car sset))

ostr (assoc 1 en)

str (cdr ostr)

osty (assoc 7 en)

sty (cdr osty)

olay (assoc 8 en)

lay (cdr olay)

ospt (assoc 10 en)

spt (cdr ospt)

ojpt (assoc 11 en)

jpt (cdr ojpt)

otxht (assoc 40 en)

txht (cdr otxht)

otxwd (assoc 41 en)

txwd (cdr otxwd)

orot (assoc 50 en)

rot (cdr orot)

ocol (assoc 62 en)

col (cdr ocol)

oaln1 (assoc 72 en)

aln1 (cdr oaln1)

oaln2 (assoc 73 en)

aln2 (cdr oaln2)

angd (/ (* rot 180) pi)

) ;end_setq en

(setq stytbl (tblsearch "style" sty)

cursty (cdr (assoc 2 stytbl))

curht (cdr (assoc 40 stytbl))

curwd (cdr (assoc 41 stytbl))

curobl (cdr (assoc 50 stytbl))

curupdn (cdr (assoc 71 stytbl))

curlastht (cdr (assoc 42 stytbl))

curfont (cdr (assoc 3 stytbl))

)

 

 

(command "-style" sty curfont 0 txwd 0 "n" "n" (if (> (getvar "cmdactive") 0)(command "n")))

 

 

(command "erase" sset "")

 

(cond

((= aln1 5)(setq horiz-just "fit"))

((= aln1 3)(setq horiz-just "aligned"))

((= aln1 4)(setq horiz-just "M"))

((= aln1 2)(setq horiz-just "R"))

((= aln1 1)(setq horiz-just "C"))

((= aln1 0)(setq horiz-just "L"))

)

 

(cond

((= aln2 0)(setq vert-just ""))

((= aln2 1)(setq vert-just "B"))

((= aln2 2)(setq vert-just "M"))

((= aln2 3)(setq vert-just "T"))

)

 

(setq just (strcat vert-just horiz-just))

 

(cond

((= just "aligned")(command "-attdef" "" str str str "S" sty "j" "aligned" spt jpt))

((= just "fit")(command "-attdef" "" str str str "S" sty "j" "fit" spt jpt txht))

((= just "L")(command "-attdef" "" str str str "S" sty spt txht (angtos rot)))

((or (/= just "aligned")(/= just "fit")(/= just "L"))(command "-attdef" "" str str str "S" sty "j" just spt txht (angtos rot)))

)

 

 

(setq newattrib (entlast))

(setq entjunk (entget newattrib))

(setq junkpoint (cdr (assoc 10 entjunk)))

(command "move" newattrib "" junkpoint spt)

 

(cond

((= col nil)(setq origcol "bylayer"))

((= col 0) (setq origcol "byblock"))

((or (/= col nil)(/= col 0))(setq origcol col))

)

 

(command "change" newattrib "" "p" "c" origcol "layer" lay "")

 

(command "-style" sty curfont curht curwd curobl "n" "n" (if (> (getvar "cmdactive") 0)(command "n")))

 

 

(command "undo" "end")

)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

sẵn tiện cho mình hỏi làm sao block 1 đối tượng để đối tượng đó chồng lên nét hatch vật liệu (như block lavabo chồng lên nét hatch vật liệu gạch trong wc ak)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

sẵn tiện cho mình hỏi làm sao block 1 đối tượng để đối tượng đó chồng lên nét hatch vật liệu (như block lavabo chồng lên nét hatch vật liệu gạch trong wc ak)

Bạn tìm hiểu lệnh Wipeout.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

sẵn tiện cho mình hỏi làm sao block 1 đối tượng để đối tượng đó chồng lên nét hatch vật liệu (như block lavabo chồng lên nét hatch vật liệu gạch trong wc ak)

mình bổ sung thêm là nên vào môi trg Block editor của block đó, dùng Wipeout. SAu đó nhớ Save lại. lần sau tha hồ mang ra chèn không giờ bị nét hatch đè vào nữa. xử lí triệt để luôn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×