Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
nguyenducloi89

[Yêu Cầu] Cắt Đối Tượng Trong Khung

Các bài được khuyến nghị

Pro nào có thể giúp em không ạ, em muốn cắt các đối tượng trong khung như hình vẽ và copy các đối tượng và khung ra ngoài mà không ảnh hưởng đến bản vẽ. Chứ em cứ copy và paste ra rồi rồi xóa trim từng đoạn thằng một lâu quá. Em dùng cad2004 và 2007. Mong có cao thủ giúp em.Em cảm ơn nhiều.

144459_111.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lệnh EXTRIM (có cài Express).

;; free lisp from cadviet.com

;;;-----------------------

(defun SS-enlst	(ss / c L)

 (setq c -1)

 (repeat (sslength ss)

  (setq L (cons (ssname ss (setq c (1+ c))) L))

 )

 (reverse L)

)

;;;====================================================================

(defun break_with (Lstent enL /	lst masterlist ss oc break_obj intpts)

 (princ "\nCalculating Break Points, Please Wait.\n")

 

 ;;========================================

 ;; Break entity at break points in list

 ;;======================================== (defun break_obj (ent	brkptlst  /	   brkobjlst	 en

			enttype	  maxparam  closedobj	 minparam

			obj	  obj2break p1param	 p2param

			brkpt2	  dlst	   idx	 brkptS

			brkptE	  brkpt   result	 result

			ignore	  dist	   tmppt	 #ofpts

			enddist	  lastent  obj2break	 stdist

		    )

   (setq obj2break ent

	  brkobjlst (list ent)

	  enttype  (dxf 0 ent)

   )

  (if	(not (or (eq (dxf 0 obj2break) "TEXT")

		 (eq (dxf 0 obj2break) "MTEXT")

	   )

	)

   (setq closedobj (vlax-curve-isclosed obj2break))

  )

  (setq spt (vlax-curve-getstartpoint ent)

      ept (vlax-curve-getendpoint ent)

      brkptlst (vl-remove-if

               '(lambda (x)

                    (or (< (distance x spt) 0.0001)

                       (< (distance x ept) 0.0001)

                    )

                )

                brkptlst

             )

  )

  (if	(and brkptlst

	   (not (or (eq (dxf 0 obj2break) "TEXT")

		   (eq (dxf 0 obj2break) "MTEXT")

		 )

	   )

	)

   (progn

	(setq brkptlst

	    (mapcar

		 '(lambda (x)

		  (list

		   x

		   (vlax-curve-getdistatparam

			obj2break

			(cond

			 ((vlax-curve-getparamatpoint obj2break x)

			 )

			 ((vlax-curve-getparamatpoint

			   obj2break

			   (vlax-curve-getclosestpointto

			    obj2break

			    x

			   )

			  )

			 )

			)

		   )

		  )

		 )

		 brkptlst

	    )

	)	(setq

	 brkptlst (vl-sort brkptlst

			  '(lambda (a1 a2) (< (cadr a1) (cadr a2)))

		  )

	)	(foreach brkpt (reverse brkptlst)

	  (setq brkptS (car brkpt)

		 brkptE brkptS

	  )

	 ;; get last entity created via break in case multiple breaks

	 (if brkobjlst

	  (progn

	   (setq tmppt brkptS); use only one of the pair of breakpoints

	   ;; if pt not on object x, switch objects

	   (if (not (numberp	(vl-catch-all-apply

				 'vlax-curve-getdistatpoint

				 (list obj2break tmppt)

				)

		    )

		 )

		(; find the one that pt is on

		 (setq idx (length brkobjlst))

		 (while

		  (and (not (minusp (setq idx (1- idx))))

			 (setq obj (nth idx brkobjlst))

			 (if (numberp (vl-catch-all-apply

					'vlax-curve-getdistatpoint

					(list obj tmppt)

				   )

			   )

			  (null (setq obj2break obj))

; switch objects, null causes exit

			  t

			 )

		  )

		 )

		)

	   )

	  )

	 ); end (if brkobjlst

	 

	 ;;; Handle any objects that can not be used with the Break Command

	 ;;; using one point, gap of 0.000001 is used

	 (if (not (or (eq (dxf 0 obj2break) "TEXT")

		    (eq (dxf 0 obj2break) "MTEXT")

		  )

	   )

	  (setq closedobj (vlax-curve-isclosed obj2break))

	 )

;;; single breakpoint ----------------------------------------------------

	  (if

	   (and closedobj

		  (not	(setq

			 brkptE (vlax-curve-getPointAtDist

				  obj2break

				  (+ (vlax-curve-getdistatparam

					obj2break

;;(vlax-curve-getparamatpoint obj2break brkpts)) 0.00001))))

;; ver 2.0 fix

					(cond

					 ((vlax-curve-getparamatpoint

					   obj2break

					   brkpts

					  )

					 )

					 ((vlax-curve-getparamatpoint

					   obj2break

					   (vlax-curve-getclosestpointto

					    obj2break

					    brkpts

					   )

					  )

					 )

					)

				   )

				   0.00001

				  )

				 )

			)

		  )

	   )

	    (setq

		 brkptE	(vlax-curve-getPointAtDist

			 obj2break

			 (- (vlax-curve-getdistatparam

			    obj2break

			    (cond ((vlax-curve-getparamatpoint

					obj2break

					brkpts

				   )

				   )

				   ((vlax-curve-getparamatpoint

					obj2break

					(vlax-curve-getclosestpointto

					 obj2break

					 brkpts

					)

				   )

				   )

			    )

			   )

			   0.00001

			 )

			)

	    ); end setq brkptE

	  ); end fi (and closedobj	 ;; (if (null brkptE) (princ)) ; debug

	 (setq LastEnt (GetLastEnt))

	 (if (not (or (eq (dxf 0 obj2break) "TEXT")

		    (eq (dxf 0 obj2break) "MTEXT")

		  )

	   )

	  (command "._break"

		   obj2break

		   "_non"

		   (trans brkptS 0 1)

		   "_non"

		   (trans brkptE 0 1)

	  )

	 )

	 (and (= "CIRCLE" enttype) (setq enttype "ARC"))

	 (if (and (not closedobj); new object was created

		  (not (equal LastEnt (entlast)))

	   )

	  (setq brkobjlst (cons (entlast) brkobjlst))

	 ); end (if (and

	); end (foreach brkpt

   );end progn brkptlst

  ); end if brkptlst ); defun break_obj ;;====================================

 ;; CAB - get last entity in datatbase

 (defun GetLastEnt (/ ename result)

  (if	(setq result (entlast))

   (while (setq ename (entnext result))

	(setq result ename)

   )

  )

  result

 )

 ;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 ;; S T A R T       S U B R O U T I N E       H E R E

 ;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ (if (and Lstent enL)

  (progn

   ;; CREATE a list of entity & it's break points

   (foreach en Lstent

; check each object in Lstent

	(if (not (acet-layer-locked (dxf 8 en)))

	 (progn

	  (setq lst nil)

	  ;; check for break pts with other objects in Lstentwith

	  (if	(and (not (equal en enint))

		   (setq intpts (acet-geom-intersectwith en enL 0))

		)

	   (setq lst (append intpts lst))

; entity w/ break points

	  )

	  (if	lst

	   (setq masterlist

		   (cons (cons en lst) masterlist)

	   )

	  )

	 )

	)

   )

   (princ "\nBreaking Objects.\n")

   (if masterlist

	(foreach obj2brk masterlist

	 (break_obj (car obj2brk) (cdr obj2brk))

	)

   )

  )

 )

);end break_with

;;===========================================================================

;; get all objects touching entities in the sscross

;; limited obj types to "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"

;; returns a list of enames

;;===========================================================================

(defun gettouching (en / ss lst lstb lstc objl)

 (and

  (setq objl (vlax-ename->vla-object en))

  (setq

   ss

    (ssget

	 "_A"

	 (list

	  (cons 0

		 "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"

	  )

	  (cons 410 (getvar "ctab"))

	 )

    )

  )

  (setq lst (SS-enlst ss)

   lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object lst))

  (mapcar

   '(lambda (x)

	 (if (not

	    (vl-catch-all-error-p

		 (vl-catch-all-apply

		  '(lambda ()

		   (vlax-safearray->list

			(vlax-variant-value

			 (vla-intersectwith objl x acextendnone)

			)

		   )

		  )

		 )

	    )

	   )

	  (setq lstc (cons (vlax-vla-object->ename x) lstc))

	 )

    )

   lst

  )

 )

 lstc

)

;;;------------------------------------------------

(defun LWP (Lpoint *Model* / PntArr)

 (setq	PntArr (vlax-make-safearray

		 vlax-vbDouble

		 (cons 0 (1- (length Lpoint)))

	    )

 )

 (vlax-safearray-fill PntArr Lpoint)

 (vla-AddLightWeightPolyline *Model* PntArr)

)

;;;------------------------------------------------

(defun DXF (code en) (cdr (assoc code (entget en))))

;;;============================================================

;;;=======================MAIN LISP============================

;;;============================================================

(defun c:trichthua (/ ss p2 encur lstss1 emin emax p3 LenssBR)
 (vl-load-com)	

 (setq	ActDoc	(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))

	*Model*	(vla-get-ModelSpace ActDoc)

 )

 (vla-StartUndoMark ActDoc)

 (setq	a (getreal "\n Nhap kich thuoc chieu dai: "))

 (setq	b (getreal "\n Nhap kich thuoc chieu rong "))

 (setq	emin (list (car (getvar "extmin")) (cadr (getvar "extmin"))))

 (setvar "cecolor" "104")

 (setq	lstp (list (car emin)

		  (cadr emin)

		  (+ (car emin) a)

		  (cadr emin)

		  (+ (car emin) a)

		  (+ (cadr emin) B)

		  (car emin)

		  (+ (cadr emin) B)

	   )

 )

 (vla-put-closed (LWP lstp *Model*) :vlax-True)

 (setq ss (ssadd (entlast) (ssadd)))

 (setq	p2 (ACET-SS-DRAG-MOVE

	   ss

	   (list (car emin) (cadr emin))

	   "Chon vi tri bat dau trich thua: "

	  )

 )

 (command ".move" ss "" emin p2)

 (setq encur (entlast)

	lstp (acet-geom-VERTEX-LIST encur))

 (setq ss (ssdel encur (ssget "_CP" lstp)))

 (command ".copy" ss "" p2 p2)

 (setq	p3 (ACET-SS-DRAG-MOVE

	   (ssadd encur ss)

	   p2

	   "Chon vi tri dat ban do trich thua: "

	  )

 )

 (command ".move" ss encur "" p2 p3)

 (setvar "cecolor" "0")

 (setq encur (ssname (ssget "X" '((62 . 104))) 0))

 (setq	lstobj1	(vl-remove encur (gettouching encur))

	ss	(acet-list-to-ss lstobj1)

 )

 (acet-ss-zoom-extents ss)

 (break_with lstobj1 encur)

 (vlax-invoke-method ActDoc 'Regen acActiveViewport)

 (vla-offset (vlax-ename->vla-object encur) (* (getvar "viewsize") 0.002))

 (setq lst3 (acet-geom-vertex-list (entlast)))

 (entdel (entlast))

 (setq	LenssBR	(SS-enlst (ssget "F" lst3)))

 (foreach x LenssBR

  (if	(or (not (eq (dxf 0 x) "TEXT"))

	  (not (eq (dxf 0 x) "MTEXT"))

	)

   (entdel x)

  )

 )

 (vla-EndUndoMark ActDoc)
 (princ "\nChuc cac ban gat hai nhieu thanh cong. Thiep")

)

Mình muốn cắt như code của anh Duân, nhưng mà sẽ là select object vào một cái khung rồi cắt theo khung. Pro nào giúp được không nhỉ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×