Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
đình phán

Xin hỗ trợ về việc lên cao độ mặt ga cho mạng lướt thoát nước

Các bài được khuyến nghị

E xin hỏi các anh chị chút ạ : việc thiết kế mạng lưới thoát nước đô thị cần lên cao độ mặt ga và đáy ga là rất nhiều. Từ nguồn số liệu đã cho như cao độ thiết kế tim đường, chiều dài, độ dốc, mcn,... thì có ứng dụng hay autolisp nào hỗ trợ việc lên cao độ mặt ga và đáy ga sao cho nhanh và chính xác k ạ. Làm thủ công tính toán từ cái một sẽ rất lâu

image.png.6ebc73311e4839ccaf834a0ab1fdacee.png

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

+ Hãy nói cách làm thủ công của bạn trước.

Bạn xác định từng cao độ đáy, cao độ đỉnh hố ga thủ công như thế nào . Từng bước 1, chi tiết.

Rồi chúng tôi mới có thể tư vấn cho bạn được.

 • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
23 phút trước, Danh Cong đã nói:

+ Hãy nói cách làm thủ công của bạn trước.

Bạn xác định từng cao độ đáy, cao độ đỉnh hố ga thủ công như thế nào . Từng bước 1, chi tiết.

Rồi chúng tôi mới có thể tư vấn cho bạn được.

Cách làn thủ công của e như sau ạ:

cho số liệu : + cao độ tim đường 10m, dốc dọc 1%, dốc ngang 2%

                       + mạng lưới thoát nước mưa chạy dọc bó vỉa hè là 1.5m, các giếng thăm cách nhau 50m

tính cao độ mặt giếng gần tim đường nhất trên bản vẽ.

B1. đo chiều dài từ tim đường gaio nhau đến tim đường dóng vuông góc mặt ga là 79m 

B2, đo chiều dài từ tim đường dóng vuông góc mặt ga với mạng lưới TNM là 12m

B3 tính cao độ mặt ga:

  A= 6.2 - 0.01*79-0.02*12

B = A - 0.7 -0.6 -0.3 với 0.7 là chiều sâu từ mặt ga đến đỉnh cống, 0.6 là đường kính cống, 0.3 là chiều sâu đáy ga thu cặn

 

image.png

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vậy cũng đơn giản thôi. Ko có gì khó. Mai t rảnh sẽ giúp bạn.

Mà con số 0.6m, 0.3m cố định hay sao. Nếu đường này rơi vào đường cong lõm thì con số này ko cố định dc. Nó phụ thuộc vào dốc dọc thoát nước cống của bạn chứ ko phải đường đỏ.

 • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
29 phút trước, Danh Cong đã nói:
29 phút trước, Danh Cong đã nói:

Vậy cũng đơn giản thôi. Ko có gì khó. Mai t rảnh sẽ giúp bạn.

Mà con số 0.6m, 0.3m cố định hay sao. Nếu đường này rơi vào đường cong lõm thì con số này ko cố định dc. Nó phụ thuộc vào dốc dọc thoát nước cống của bạn chứ ko phải đường đỏ.

Vậy cũng đơn giản thôi. Ko có gì khó. Mai t rảnh sẽ giúp bạn.

Mà con số 0.6m, 0.3m cố định hay sao. Nếu đường này rơi vào đường cong lõm thì con số này ko cố định dc. Nó phụ thuộc vào dốc dọc thoát nước cống của bạn chứ ko phải đường đỏ.

 

da, em cảm ơn.

như đã giải thích thì 0.6m là đường kính cống, 0.3m là chiều sâu đáy ga thu cặn nên sẽ thay đổi tùy chọn. 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
14 giờ trước, đình phán đã nói:

da, em cảm ơn.

như đã giải thích thì 0.6m là đường kính cống, 0.3m là chiều sâu đáy ga thu cặn nên sẽ thay đổi tùy chọn. 

Dùng thử cái này:

Lưu ý: Copy đoạn code về file mới , chứ không được nhấn dowload.(defun c:test ( / DAYHG DINHHG DIS DIS1 DIS2 DUONGDO DXF1 PT1 PT11 PT2 PT22 OLDOS)
      (princ "Produc by: Danh Cong - 01636 760 750")
      (setq oldos (getvar "osmode"))
  
    (or     docdoc (setq docdoc 0.02))
    (setq     docdoc (cond ((getreal (strcat "\nNhap do doc Trac Doc: <" (rtos docdoc 2 2) ">:")))(docdoc)))

      (or     docngang (setq docngang 0.02))
    (setq     docngang (cond ((getreal (strcat "\nNhap do doc Trac Ngang: < " (rtos docngang 2 2) " >:")))(docngang)))

      (or     kctracngang (setq kctracngang 3))
    (setq     kctracngang (cond ((getreal (strcat "\nNhap k/c Trac Ngang: < " (rtos kctracngang 2 2) " >:")))(kctracngang)))


      (setq duongdo (car (entsel "\nPick Pline:"))
          pt1 (getpoint "\nPick toa do tim duong:")
          pt11 (vlax-curve-getClosestPointTo duongdo pt1)
          dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint duongdo pt11))
  
      (or     caodotim (setq caodotim 10))
    (setq     caodotim (cond ((getreal (strcat "\nNhap Cao do tim duong: < " (rtos caodotim 2 2) " >:")))(caodotim)))

      (setq dxf1 (entget (car (entsel "\nChon text mau: "))))

      (while     (setq pt2 (getpoint "\nPick toa do Ho ga:"))
          (progn

              (setq pt22 (vlax-curve-getClosestPointTo duongdo pt2)
                  dis2 (vlax-curve-getDistAtPoint duongdo pt22)
                  dis (abs (- dis1 dis2)))
              (setq DinhHG (- caodotim (* docdoc dis) (* docngang kctracngang))
                  
    ;;;;;;;; Nhap gia tri tinh tu dinh Ho Ga Vao cong thuc ben duoi !!!!
                  DayHG  (- DinhHG 0.7 0.6 0.3)) 
              (setvar "osmode" 0)
              (entmake
                (list
                  (cons 0 "Text")
                  (cons 1 (rtos DinhHG 2 2))
                  (cons 100 "AcDbEntity")
                  (cons 100 "AcDbText")
                  (assoc 8 dxf1)
                  (assoc 7 dxf1)
                  (cons 10 pt2)
                  (cons 11 pt2)
                  (assoc 40 dxf1)
                  (assoc 50 dxf1)
                  (assoc 71 dxf1)
                  (assoc 72 dxf1)
                  (cons  73 1)
                  ))
          
              (entmake
                (list
                  (cons 0 "Text")
                  (cons 1 (rtos DayHG 2 2))
                  (cons 100 "AcDbEntity")
                  (cons 100 "AcDbText")
                  (assoc 8 dxf1)
                  (assoc 7 dxf1)
                  (cons 10 pt2)
                  (cons 11 pt2)
                  (assoc 40 dxf1)
                  (assoc 50 dxf1)
                  (assoc 71 dxf1)
                  (assoc 72 dxf1)
                  (cons  73 3)
                  ))              
              (setvar "osmode" oldos)
          ); End Progn
      );end While
     (princ))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
1 giờ} trướ}c, Danh Cong đã nói:

Dùng thử cái này:

Lưu ý: Copy đoạn code về file mới , chứ không được nhấn dowload.

 

	(defun c:test ( / DAYHG DINHHG DIS DIS1 DIS2 DUONGDO DXF1 PT1 PT11 PT2 PT22 OLDOS)
	   (princ "Produc by: Danh Cong - 01636 760 750")
	   (setq oldos (getvar "osmode"))
	 
	  (or   docdoc (setq docdoc 0.02))
	  (setq   docdoc (cond ((getreal (strcat "\nNhap do doc Trac Doc: <" (rtos docdoc 2 2) ">:")))(docdoc)))	   (or   docngang (setq docngang 0.02))
	  (setq   docngang (cond ((getreal (strcat "\nNhap do doc Trac Ngang: < " (rtos docngang 2 2) " >:")))(docngang)))	   (or   kctracngang (setq kctracngang 3))
	  (setq   kctracngang (cond ((getreal (strcat "\nNhap k/c Trac Ngang: < " (rtos kctracngang 2 2) " >:")))(kctracngang)))	
	   (setq duongdo (car (entsel "\nPick Pline:"))
	     pt1 (getpoint "\nPick toa do tim duong:")
	     pt11 (vlax-curve-getClosestPointTo duongdo pt1)
	     dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint duongdo pt11))
	 
	   (or   caodotim (setq caodotim 10))
	  (setq   caodotim (cond ((getreal (strcat "\nNhap Cao do tim duong: < " (rtos caodotim 2 2) " >:")))(caodotim)))	   (setq dxf1 (entget (car (entsel "\nChon text mau: "))))	   (while   (setq pt2 (getpoint "\nPick toa do Ho ga:"))
	     (progn	       (setq pt22 (vlax-curve-getClosestPointTo duongdo pt2)
	         dis2 (vlax-curve-getDistAtPoint duongdo pt22)
	         dis (abs (- dis1 dis2)))
	       (setq DinhHG (- caodotim (* docdoc dis) (* docngang kctracngang))
	         
	  ;;;;;;;; Nhap gia tri tinh tu dinh Ho Ga Vao cong thuc ben duoi !!!!
	         DayHG (- DinhHG 0.7 0.6 0.3)) 
	       (setvar "osmode" 0)
	       (entmake
	        (list
	         (cons 0 "Text")
	         (cons 1 (rtos DinhHG 2 2))
	         (cons 100 "AcDbEntity")
	         (cons 100 "AcDbText")
	         (assoc 8 dxf1)
	         (assoc 7 dxf1)
	         (cons 10 pt2)
	         (cons 11 pt2)
	         (assoc 40 dxf1)
	         (assoc 50 dxf1)
	         (assoc 71 dxf1)
	         (assoc 72 dxf1)
	         (cons 73 1)
	         ))
	     
	       (entmake
	        (list
	         (cons 0 "Text")
	         (cons 1 (rtos DayHG 2 2))
	         (cons 100 "AcDbEntity")
	         (cons 100 "AcDbText")
	         (assoc 8 dxf1)
	         (assoc 7 dxf1)
	         (cons 10 pt2)
	         (cons 11 pt2)
	         (assoc 40 dxf1)
	         (assoc 50 dxf1)
	         (assoc 71 dxf1)
	         (assoc 72 dxf1)
	         (cons 73 3)
	         ))       
	       (setvar "osmode" oldos)
	     ); End Progn
	   );end While
	   (princ))

Cái này thiếu chênh cao vỉa hè, không nên nhập độ dóc dọc vì điểm đầu điểm cuối đã có cao độ thiết kế

 • Like 1
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
29 phút trước, huunhantvxdts đã nói:

Cái này thiếu chênh cao vỉa hè, không nên nhập độ dóc dọc vì điểm đầu điểm cuối đã có cao độ thiết kế

Đấy là 1 vấn đề quan ngại bác ạ :v :v

Nói chung là có nhiều yếu tố loằng ngoằng nữa , làm cho công thức tính cao độ phải Cộng-Trừ-Nhân-Chia các kiểu mới ra. Mà mỗi công trình lại 1 kiểu khác nhau.

Thế nên chủ thớt nên học thêm cách cộng trừ nhân chia trong lisp sơ sơ là xài được tuốt.

 • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
3 giờ trước, Danh Cong đã nói:

Đấy là 1 vấn đề quan ngại bác ạ :v :v

Nói chung là có nhiều yếu tố loằng ngoằng nữa , làm cho công thức tính cao độ phải Cộng-Trừ-Nhân-Chia các kiểu mới ra. Mà mỗi công trình lại 1 kiểu khác nhau.

Thế nên chủ thớt nên học thêm cách cộng trừ nhân chia trong lisp sơ sơ là xài được tuốt.

 

3 giờ trước, Danh Cong đã nói:

Đấy là 1 vấn đề quan ngại bác ạ :v :v

Nói chung là có nhiều yếu tố loằng ngoằng nữa , làm cho công thức tính cao độ phải Cộng-Trừ-Nhân-Chia các kiểu mới ra. Mà mỗi công trình lại 1 kiểu khác nhau.

Thế nên chủ thớt nên học thêm cách cộng trừ nhân chia trong lisp sơ sơ là xài được tuốt.

e cảm ơn ạ

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
4 giờ trước, huunhantvxdts đã nói:

Cái này thiếu chênh cao vỉa hè, không nên nhập độ dóc dọc vì điểm đầu điểm cuối đã có cao độ thiết kế

cảm ơn ý kiến đóng góp của a 

3 giờ trước, Danh Cong đã nói:

Đấy là 1 vấn đề quan ngại bác ạ :v :v

Nói chung là có nhiều yếu tố loằng ngoằng nữa , làm cho công thức tính cao độ phải Cộng-Trừ-Nhân-Chia các kiểu mới ra. Mà mỗi công trình lại 1 kiểu khác nhau.

Thế nên chủ thớt nên học thêm cách cộng trừ nhân chia trong lisp sơ sơ là xài được tuốt.

e đã chạy thử lisp a viết, nhận thấy rằng mỗi vị trí hố ga là tùy biến nên khi dùng lisp của a so sánh với thời gian làm thủ công thì thời gian đôi khi còn lâu hơn.

e cảm ơn a đã giusp ạ

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
19 phút trước, đình phán đã nói:

cảm ơn ý kiến đóng góp của a 

e đã chạy thử lisp a viết, nhận thấy rằng mỗi vị trí hố ga là tùy biến nên khi dùng lisp của a so sánh với thời gian làm thủ công thì thời gian đôi khi còn lâu hơn.

e cảm ơn a đã giusp ạ

 

+ Bạn có nói rõ ban đầu con số nào của bạn là cố định, số nào của bạn là tùy biến đâu ?

 Đầu bài thiếu sao trách chúng tôi được... haizzz.

 • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
35 phút trước, đình phán đã nói:

cảm ơn ý kiến đóng góp của a 

e đã chạy thử lisp a viết, nhận thấy rằng mỗi vị trí hố ga là tùy biến nên khi dùng lisp của a so sánh với thời gian làm thủ công thì thời gian đôi khi còn lâu hơn.

e cảm ơn a đã giusp ạ

 

Do đó người ta mới phát triển ưng dụng thiết kế. còn việc đi nhờ người khác viết chỉ đáp ứng 1 ít cho công việc (lisp trên áp dụng để nội suy có độ thiết kế mặt đường tại vị trí hố ga sẽ rất nhanh)

 • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×