Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Bảng xếp hạng


Nội dung phổ biến

Hiển thị nội dung có danh tiếng cao nhất vì 26/06/2021 trong Bài đăng

 1. 3 điểm
  Cái này dùng để tạo ảnh cho button, Nhưng cũng có thể chụp màn hình post lên diễn đàn cho tiện. CopyScreen.rar
 2. 2 điểm
  Để khỏi phát sinh việc mất bắt điểm khi dừng lisp giữa chừng nên dùng entmake để tạo đối tượng cad.
 3. 2 điểm
 4. 2 điểm
 5. 1 điểm
  Nhắm chừng thằng bạn xử lý dc. Được thì liên hệ mình qua Zalo để hỏi kỹ càng thêm. 0986370918
 6. 1 điểm
  Anh viết cái này chỉ phục vụ mục tiêu đổi tên trục. Cũng chưa nghĩ có người đánh trục dạng X-1, hay X.1
 7. 1 điểm
  Mình nghĩ bạn nên dùng lisp dạng Replace. Bạn không cần phải tạo mới trục mà chỉ cần sửa lại cho đúng yêu cầu thôi. X1đến X100 thành 1đến 100, Y1-Y24 thành A đến Z, Vậy không cần biết nó tiến hay lùi, mọi trục Y1 đều thành A. Bạn có thể chọn toàn bộ bản vẽ một lúc hay từng trục một đều được.
 8. 1 điểm
  Làm ngược lại. Lấy bản vẽ 1 xóa sạch rồi chen bàn vẽ 2 vào. Nếu sửa nhiều block. Còn không thì wblock đó ra rồi các bàn vẽ khác kéo thả block đó vào. Còn có 1 cách nữa là nhấn Ctrl+2. mở tới bản vẽ 1 - blocks . Nhán nút phải trên block đã sửa chọn redefine only
 9. 1 điểm
 10. 1 điểm
 11. 1 điểm
  Cái này cần file cad thực tế bạn nhé liên hệ zalo 0848998045
 12. 1 điểm
 13. 1 điểm
  ✅ Nhận Code GamVip G88 Vin Miễn Phí Chiến Thắng G88,R88,M88,W88,V88 Vin. Đại Gia Game Bài 88Vin Gift Code GOLD & Vip Code 88Vin 365Win Cập nhật theo ngày. Các Bạn Có Thể Truy Cập https://88code.weebly.com/ Để Biết Thêm Chi Tiết Về Gift Code 88Vin & Vip Code 365Win. Hướng Dẫn Chơi Và Chiến Thắng 88 Vin 365 Win ✅ Click Đăng Nhập Tại Đây ✅ Chiến Thắng Tài Xỉu 88Vin 365Win ✅ Nhận Ưu Đãi Vòng Quay Vip 88Vin 365Win ✅ Nhận Ưu Đãi Vòng Quay Vip 88Vin 365Win ĐĂNG NHẬP HẰNG NGÀY NHẬN GIFTCODE G365 Win,R365 Win,M365 Win,W365 Win ✅ Đăng Nhập Nhận Code ✅ Cách Quay Nổ Hũ 88Vin 365 Win ✅ Hỗ Trợ OTP APP VinChat Telesafe 88Vin 365Win ✅ Hỗ Trợ DownLoad Game Đa Nền Tảng ✅ [MEDIA=youtube]fCfBy2RuUAE[/MEDIA] Chúc Các Bạn May Mắn
 14. 1 điểm
  ;; Vẽ hình chữ nhật có chiều dày 20 (defun c:foo (/ p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 os) (setq p1 (getpoint "\nChon point thu nhat") p3 (getpoint "\nChon point thu ba") p2 (list (car p3) (cadr p1)) p4 (list (car p1) (cadr p3)) ; p5 (list (car p1) (cadr p1) 20) p6 (list (car p2) (cadr p2) 20) p7 (list (car p3) (cadr p3) 20) p8 (list (car p4) (cadr p4) 20) ) ; (setq os (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (command vpoint "" 1,-1,1 "") (command ".3dface" p1 p2 p3 p4 "" ".3dface" p5 p6 p7 p8 "" ".3dface" p1 p4 p8 p5 "" ".3dface" p2 p3 p7 p6 "" ".3dface" p3 p4 p8 p7 "" ".3dface" p1 p2 p6 p5 "" ) (setvar "osmode" os) (command "zoom" "all") )
 15. 1 điểm
  Bạn thay dòng (ở đầu lisp MIDLEN): (setq fmt "%lu6") thành: (setq fmt "%lu2%pr0%ps[L = ,0]%ct8[0.1]") Rồi test thử xem sao.
 16. 1 điểm
  Cũng quên mất. Không update kiến thức về Cad.
 17. 1 điểm
  ;;----------------------=={ Length at Midpoint }==----------------------;; ;; ;; ;; This program prompts the user for a selection of objects to be ;; ;; labelled and proceeds to generate an MText object located at ;; ;; the midpoint of each object displaying a Field Expression ;; ;; referencing the length of the object. ;; ;; ;; ;; The program is compatible for use with Arcs, Circles, Lines, ;; ;; LWPolylines, 2D & 3D Polylines, and under all UCS & View settings. ;; ;; ;; ;; The program will generate MText objects positioned directly over ;; ;; the midpoint of each object, and aligned with the object whilst ;; ;; preserving text readability. The MText will have a background mask ;; ;; enabled and will use the active Text Style and Text Height settings ;; ;; at the time of running the program. ;; ;;----------------------------------------------------------------------;; ;; Author: Lee Mac, Copyright © 2013 - www.lee-mac.com ;; ;;----------------------------------------------------------------------;; ;; Version 1.0 - 2013-11-12 ;; ;; ;; ;; - First release. ;; ;;----------------------------------------------------------------------;; ;; Version 1.1 - 2016-01-16 ;; ;; ;; ;; - Modified LM:objectid function to account for 64-bit AutoCAD 2008. ;; ;;----------------------------------------------------------------------;; (defun c:midlen ( / *error* ent fmt idx ins ocs par sel spc txt typ uxa ) (setq fmt "%lu6") ;; Field Formatting (setq pr "%pr0") ;; Precision (setq sca1 (getvar "DIMTXT")) (setq sca2 (getvar "DIMSCALE")) (setq sca3 (* sca1 sca2)) (setvar "textsize" sca3) (defun *error* ( msg ) (LM:endundo (LM:acdoc)) (if (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*")) (princ (strcat "\nError: " msg)) ) (princ) ) (if (setq sel (ssget (list '(0 . "ARC,CIRCLE,LINE,*POLYLINE") '(-4 . "<NOT") '(-4 . "<AND") '(0 . "POLYLINE") '(-4 . "&") '(70 . 80) '(-4 . "AND>") '(-4 . "NOT>") (if (= 1 (getvar 'cvport)) (cons 410 (getvar 'ctab)) '(410 . "Model") ) ) ) ) (progn (setq spc (vlax-get-property (LM:acdoc) (if (= 1 (getvar 'cvport)) 'paperspace 'modelspace ) ) ) (setq ocs (trans '(0.0 0.0 1.0) 1 0 t) uxa (angle '(0.0 0.0) (trans (getvar 'ucsxdir) 0 ocs t)) ) (LM:startundo (LM:acdoc)) (repeat (setq idx (sslength sel)) (setq ent (ssname sel (setq idx (1- idx))) par (vlax-curve-getparamatdist ent (/ (vlax-curve-getdistatparam ent (vlax-curve-getendparam ent)) 2.0)) ins (vlax-curve-getpointatparam ent par) typ (cdr (assoc 0 (entget ent))) ) (setq txt (vlax-invoke spc 'addmtext ins 0.0 (strcat "L=" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:objectid (vlax-ename->vla-object ent)) ">%)." (cond ( (= "CIRCLE" typ) "Circumference") ( (= "ARC" typ) "ArcLength") ( "Length" ) ) " \\f \"" fmt pr "\">%" ) ) ) (vla-put-backgroundfill txt :vlax-true) (vla-put-attachmentpoint txt acattachmentpointmiddlecenter) (vla-put-insertionpoint txt (vlax-3D-point ins)) (vla-put-rotation txt (LM:readable (- (angle '(0.0 0.0 0.0) (trans (vlax-curve-getfirstderiv ent par) 0 ocs t)) uxa))) ) (LM:endundo (LM:acdoc)) ) ) (princ) ) ;; Readable - Lee Mac ;; Returns an angle corrected for text readability. (defun LM:readable ( a ) ( (lambda ( a ) (if (and (< (* pi 0.5) a) (<= a (* pi 1.5))) (LM:readable (+ a pi)) a ) ) (rem (+ a pi pi) (+ pi pi)) ) ) ;; ObjectID - Lee Mac ;; Returns a string containing the ObjectID of a supplied VLA-Object ;; Compatible with 32-bit & 64-bit systems (defun LM:objectid ( obj ) (eval (list 'defun 'LM:objectid '( obj ) (if (wcmatch (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE") "*64*") (if (vlax-method-applicable-p (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'getobjectidstring) (list 'vla-getobjectidstring (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'obj ':vlax-false) '(LM:ename->objectid (vlax-vla-object->ename obj)) ) '(itoa (vla-get-objectid obj)) ) ) ) (LM:objectid obj) ) ;; Entity Name to ObjectID - Lee Mac ;; Returns the 32-bit or 64-bit ObjectID for a supplied entity name (defun LM:ename->objectid ( ent ) (LM:hex->decstr (setq ent (vl-string-right-trim ">" (vl-prin1-to-string ent)) ent (substr ent (+ (vl-string-position 58 ent) 3)) ) ) ) ;; Hex to Decimal String - Lee Mac ;; Returns the decimal representation of a supplied hexadecimal string (defun LM:hex->decstr ( hex / foo bar ) (defun foo ( lst rtn ) (if lst (foo (cdr lst) (bar (- (car lst) (if (< 57 (car lst)) 55 48)) rtn)) (apply 'strcat (mapcar 'itoa (reverse rtn))) ) ) (defun bar ( int lst ) (if lst (if (or (< 0 (setq int (+ (* 16 (car lst)) int))) (cdr lst)) (cons (rem int 10) (bar (/ int 10) (cdr lst))) ) (bar int '(0)) ) ) (foo (vl-string->list (strcase hex)) nil) ) ;; Start Undo - Lee Mac ;; Opens an Undo Group. (defun LM:startundo ( doc ) (LM:endundo doc) (vla-startundomark doc) ) ;; End Undo - Lee Mac ;; Closes an Undo Group. (defun LM:endundo ( doc ) (while (= 8 (logand 8 (getvar 'undoctl))) (vla-endundomark doc) ) ) ;; Active Document - Lee Mac ;; Returns the VLA Active Document Object (defun LM:acdoc nil (eval (list 'defun 'LM:acdoc 'nil (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (LM:acdoc) ) (vl-load-com) (princ (strcat "\n:: MidLen.lsp | Version 1.1 | \\U+00A9 Lee Mac " (menucmd "m=$(edtime,0,yyyy)") " www.lee-mac.com ::" "\n:: Type \"midlen\" to Invoke ::" ) ) (princ) ;;----------------------------------------------------------------------;; ;; End of File ;; ;;----------------------------------------------------------------------;; Mình giúp bạn đến đây nhé! test thử xem.
 18. 1 điểm
 19. 1 điểm
  Chia sẻ là đáng quý! Nếu ai dùng Win10 có thể dùng tổ hợp phím "Windows key + Shift + S", khỏi cần tool.
 20. 1 điểm
 21. 1 điểm
  Cái này giống trò chơi tìm sự khác biệt giữa 2 hình đó mà, giống như 2 cái dim xanh đỏ trong hình.
 22. 1 điểm
 23. 1 điểm
  Mình có làm được lisp quản lý Sheet set manager có chức năng: - Chỉnh sửa, tăng số thứ tự của sheet number ( và sheet title ) rất nhanh, ko phải mất công mở từng sheet ra rồi gõ lại - Thay đổi đường dẫn file Dwg cho nhiều sheet cùng lúc ( dùng khi file cad bị đổi tên hoặc bị xóa ) https://youtu.be/Y6yJ3y9l8oY - Tạo mới hàng loạt các custom property sheet set và sheet, mặc định của cad là phải nhập từng cái - Chỉnh sửa value của các custom property sheet cho nhiều sheet cùng lúc (đang cập nhật...) - Tạo danh mục với tùy chỉnh vị trí bố trí sheet number và sheet title, mặc định của Cad là theo từng cột nên hơi đơn điệu (đang cập nhật...) * Thông tin cập nhật truy cập: Facebook BietVeCad hoặc bietvecad@gmail.com * Lisp in nhanh bản vẽ: https://www.youtube.com/playlist?list=PL05frYPpT5LLRHAE9W-osYor9Jbe7nOg- * Các tiện ích hay: https://www.youtube.com/channel/UC1hTw22snwp1H47Y1DzmoHA/playlists?view_as=subscriber **Video:
 24. 1 điểm
  Chao cac anh chi tren dien dan. xin nhờ các cao thủ viết dùm tôi cái lisp sau: Tôi có block ban vẽ sau(xem bản vẽ đính kèm), nhờ các bác viết hộ lisp để thống kê tên các bản vẽ(danh mục bản vẽ)lâu nay tôi toan làm thủ công mất thời gian quá. Xin chân thành cảm ơn. http://www.cadviet.com/upfiles/2/bang_danh_muc_bv.dwg
 25. 1 điểm
Bảng thành tích này được đặt thành Tp. Hồ Chí Minh /GMT +07:00


 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×