Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

mr.thanh2610

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  56
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Mọi thứ được đăng bởi mr.thanh2610

 1. mr.thanh2610

  [ Yêu Cầu ] Lisp tạo các Layer cho trước trong một bản vẽ mới

  mọi người cho em hỏi sao cái này em dùng không được nhỉ laykt_stext_sdim (1).lsp
 2. mr.thanh2610

  [NHỜ CHỈNH SỬA] Về vấn đề lisp hatch nhanh

  (defun c:SF(/ p dt ans ten sc ang dt) (setvar "cmdecho" 0) (initget "B B1 B2 BK G GD GD1 GL GL1 GL2 D D1 C K N N1 TO GO GO1") (setq ans (getkword "\n Chon kieu hatch < B/B1/B2/BK/G/GD/GD1/GL/GL1/GL2/D/D1/C/K/N/N1/TO/GO/GO1 > : ")) (initget "P S") (setq ansp (getkword "\n Chon kieu pick diem hay chon doi tuong < P/S > :")) (setq p nil dt t) ;(WHILE (or (not p) (not dt)) (if (= ans "B") (progn (setq ten "AR-CONC" sc 20.0 ang 0.0 ten2 "ANSI32" sc2 200.0 ang 0.0) (if (= ansp "P") (progn (while (setq p (getpoint "\n Chon 1 diem trong vung can hatch :")) (lh1 p ten sc ang) (lh1 p ten2 sc2 ang) ) ) (progn (princ "\n Chon doi tuong can hatch :") (while (setq dt (ssget) ) (lh dt ten sc ang) (lh dt ten2 sc2 ang) ) ) ) ) ) (if (= ans "B1") (progn (setq ten "AR-CONC" sc 20.0 ang 0.0) (if (= ansp "P") (progn (while (setq p (getpoint "\n Chon 1 diem trong vung can hatch :")) (lh1 p ten sc ang) ) ) (progn (princ "\n Chon doi tuong can hatch :") (while (setq dt (ssget) ) (lh dt ten sc ang) ) ) ) ) ) (if (= ans "B2") (progn (setq ten "GRAVEL" sc 100.0 ang 0.0) (if (= ansp "P") (progn (while (setq p (getpoint "\n Chon 1 diem trong vung can hatch :")) (lh1 p ten sc ang) ) ) (progn (princ "\n Chon doi tuong can hatch :") (while (setq dt (ssget) ) (lh dt ten sc ang) ) ) ) ) ) (if (= ans "BK") (progn (setq ten "SOLID" sc 200.0 ang 0.0) (if (= ansp "P") (progn (while (setq p (getpoint "\n Chon 1 diem trong vung can hatch :")) (lh1 p ten sc ang) ) ) (progn (princ "\n Chon doi tuong can hatch :") (while (setq dt (ssget) ) (lh dt ten sc ang) ) ) ) ) ) (if (= ans "G") (progn (setq ten "ANSI31" sc 400.0 ang 0.0) (if (= ansp "P") (progn (while (setq p (getpoint "\n Chon 1 diem trong vung can hatch :")) (lh1 p ten sc ang) ) ) (progn (princ "\n Chon doi tuong can hatch :") (while (setq dt (ssget) ) (lh dt ten sc ang) ) ) ) ) ) (if (= ans "GD") (progn (setq ten "AR-B816" sc 10.0 ang 0.0) (if (= ansp "P") (progn (while (setq p (getpoint "\n Chon 1 diem trong vung can hatch :")) (lh1 p ten sc ang) ) ) (progn (princ "\n Chon doi tuong can hatch :") (while (setq dt (ssget) ) (lh dt ten sc ang) ) ) ) ) ) (if (= ans "GD1") (progn (setq ten "FLGSTONE" sc 500.0 ang 0.0) (if (= ansp "P") (progn (while (setq p (getpoint "\n Chon 1 diem trong vung can hatch :")) (lh1 p ten sc ang) ) ) (progn (princ "\n Chon doi tuong can hatch :") (while (setq dt (ssget) ) (lh dt ten sc ang) ) ) ) ) ) (if (= ans "GL") (progn (setq ten "NET" sc 1500.0 ang 0.0) (if (= ansp "P") (progn (while (setq p (getpoint "\n Chon 1 diem trong vung can hatch :")) (lh1 p ten sc ang) ) ) (progn (princ "\n Chon doi tuong can hatch :") (while (setq dt (ssget) ) (lh dt ten sc ang) ) ) ) ) ) (if (= ans "GL1") (progn (setq ten "ANGLE" sc 700.0 ang 0.0) (if (= ansp "P") (progn (while (setq p (getpoint "\n Chon 1 diem trong vung can hatch :")) (lh1 p ten sc ang) ) ) (progn (princ "\n Chon doi tuong can hatch :") (while (setq dt (ssget) ) (lh dt ten sc ang) ) ) ) ) ) (if (= ans "GL2") (progn (setq ten "AR-HBONE" sc 20.0 ang 0.0) (if (= ansp "P") (progn (while (setq p (getpoint "\n Chon 1 diem trong vung can hatch :")) (lh1 p ten sc ang) ) ) (progn (princ "\n Chon doi tuong can hatch :") (while (setq dt (ssget) ) (lh dt ten sc ang) ) ) ) ) ) (if (= ans "D") (progn (setq ten "HOUND" sc 500.0 ang 45.0) (if (= ansp "P") (progn (while (setq p (getpoint "\n Chon 1 diem trong vung can hatch :")) (lh1 p ten sc ang) ) ) (progn (princ "\n Chon doi tuong can hatch :") (while (setq dt (ssget) ) (lh dt ten sc ang) ) ) ) ) ) (if (= ans "D1") (progn (setq ten "EARTH" sc 500.0 ang 45.0) (if (= ansp "P") (progn (while (setq p (getpoint "\n Chon 1 diem trong vung can hatch :")) (lh1 p ten sc ang) ) ) (progn (princ "\n Chon doi tuong can hatch :") (while (setq dt (ssget) ) (lh dt ten sc ang) ) ) ) ) ) (if (= ans "C") (progn (setq ten "AR-SAND" sc 20.0 ang 0.0) (if (= ansp "P") (progn (while (setq p (getpoint "\n Chon 1 diem trong vung can hatch :")) (lh1 p ten sc ang) ) ) (progn (princ "\n Chon doi tuong can hatch :") (while (setq dt (ssget) ) (lh dt ten sc ang) ) ) ) ) ) (if (= ans "K") (progn (setq ten "AR-RROOF" sc 500.0 ang 45.0) (if (= ansp "P") (progn (while (setq p (getpoint "\n Chon 1 diem trong vung can hatch :")) (lh1 p ten sc ang) ) ) (progn (princ "\n Chon doi tuong can hatch :") (while (setq dt (ssget) ) (lh dt ten sc ang) ) ) ) ) ) (if (= ans "N") (progn (setq ten "AR-RSHKE" sc 30.0 ang 0.0) (if (= ansp "P") (progn (while (setq p (getpoint "\n Chon 1 diem trong vung can hatch :")) (lh1 p ten sc ang) ) ) (progn (princ "\n Chon doi tuong can hatch :") (while (setq dt (ssget) ) (lh dt ten sc ang) ) ) ) ) ) (if (= ans "N1") (progn (setq ten "SPANTILE" sc 400.0 ang 0.0) (if (= ansp "P") (progn (while (setq p (getpoint "\n Chon 1 diem trong vung can hatch :")) (lh1 p ten sc ang) ) ) (progn (princ "\n Chon doi tuong can hatch :") (while (setq dt (ssget) ) (lh dt ten sc ang) ) ) ) ) ) (if (= ans "TO") (progn (setq ten "ANSI32" sc 200.0 ang 45.0) (if (= ansp "P") (progn (while (setq p (getpoint "\n Chon 1 diem trong vung can hatch :")) (lh1 p ten sc ang) ) ) (progn (princ "\n Chon doi tuong can hatch :") (while (setq dt (ssget) ) (lh dt ten sc ang) ) ) ) ) ) (if (= ans "GO") (progn (setq ten "WOOD8" sc 700.0 ang 0.0) (if (= ansp "P") (progn (while (setq p (getpoint "\n Chon 1 diem trong vung can hatch :")) (lh1 p ten sc ang) ) ) (progn (princ "\n Chon doi tuong can hatch :") (while (setq dt (ssget) ) (lh dt ten sc ang) ) ) ) ) ) (if (= ans "GO1") (progn (setq ten "WOOD2" sc 500.0 ang 0.0) (if (= ansp "P") (progn (while (setq p (getpoint "\n Chon 1 diem trong vung can hatch :")) (lh1 p ten sc ang) ) ) (progn (princ "\n Chon doi tuong can hatch :") (while (setq dt (ssget) ) (lh dt ten sc ang) ) ) ) ) ) ;);WHILE (princ) ) ;;;;;;;; (defun lh1(p name tle goc) (setvar "hpgaptol" 50.0) (vl-cmdf "bhatch" "P" name tle goc p "") ) ;;;;;;;;;; (defun lh(dt name tle goc) (setvar "hpgaptol" 50.0) (vl-cmdf "bhatch" "P" name tle goc "S" dt "" "") ) Tình hình là mình có sưu tầm 1 Lisp hatch nhanh vật liệu nhưng mình gặp 1 vấn đề là hatch 2 vị trí khác nhau trở lên là mảng hatch không liền khối, mình ko rành lắm về Code chỉ chỉnh sửa lại sơ sơ thôi, nhờ anh em nào rành chỉnh thêm giúp mình với, xin cảm ơn HATCH NHANH VAT LIEU (SF).lsp
 3. Bác giúp anh em thêm quả Block động đi ạ.... em cũng đang sài lisp của bác rất tuyệt nhưng cũng bị vướng cái Block động ạ, xin cảm ơn
×