Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet

interwar1283

Vip
 • Số lượng nội dung

  370
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  13

Cộng đồng

211 (khá)

About interwar1283

 • Cấp bậc
  biết dimcontinue
 • Ngày sinh 08/12/1983

Phương pháp liên hệ

 • Địa chỉ Trang web:
  http://www.cadviet.com
 • ICQ
  0
 • Yahoo
  interwar1283

Thông tin hồ sơ

 • Giới tính
  Male
 • Vị trí
  Phú Thọ
 1. Thiết kế bể bơi

  Mình chuyển bị Thiết kế bể bơi, bác nào có nhiều kinh nghiệm thiết kế bể bơi, có bản vẽ và thuyết minh mẫu share cho mình xin với. Đặc biệt là thuyết minh về công nghệ và bể điều hòa.
 2. Phần mềm dành cho ngành Cấp thoát nước

  Ai có phần mềm, tài liệu về nghành Điện-Nước, chúng ta đưa lên và cùng nhau thảo luận nhé. Bảng tổng hợp soft CTN: 1. Hwase_Tools_1 2. Hwase 3.0 part1 - Hwase 3.0 part2 Hwase 3.1 3. Epanet 4. SWMM 5. Loop 6. WarterCAD V8 XM 7. STORMCAD.XM.V05.06.012.00 8. EBARA Mirror Part01 Part02 9. Haestad Methods 10.WATER6.5-Part1 - WATER6.5-Part2 - WATER6.5-Part3 - WATER6.5-Part4 11.Lisp Trắc dọc Mirror Lisp Trắc dọc 12.Pipe Flow Expert
 3. Đánh số thứ tự tăng dần

  Lệnh copy thông minh: Command: co mình dùng thấy thú vị hơn lệnh Tcount, tuy nhiên mỗi cái có điểm hay riêng. ;;;Edit by Interwar1283 ;********************************************************************* (defun ketthuc () (setvar "cmdecho" luuecho) (setq *error* luu luu nil luuecho nil );setq (princ) ) ;********************************************************************* (defun modau () (setq luu *error luuecho (getvar "cmdecho") *error (ketthuc) ) ) ;********************************************************************* (defun xulytext (text / kytu ma sokt luusokt lui ) (setq kytu (substr text (strlen text)) ma (ascii kytu) sokt (read kytu) lui 1 ) (if (numberp sokt) (progn (setq luusokt (1+ sokt)) (if (and (numberp sokt) (> (strlen text) 1) ) (progn (setq kytu (substr text (1- (strlen text))) sokt (read kytu) ) (if (numberp sokt) (setq luusokt (1+ sokt) lui 2 ) ) );progn ) (if (= luusokt 100) (setq luusokt 0)) (setq kytu (rtos luusokt 2 0) text (strcat (substr text 1 (- (strlen text) lui)) kytu) ) );progn (if (or (= kytu "z") (= kytu "Z") ) (setq text (strcat text "0") textxl "0" ) (setq ma (1+ ma) text (strcat (substr text 1 (1- (strlen text))) (chr ma)) ) );if );if ) ;********************************************************************* (defun doitext(tendoituong / chuoi doituong thoat tam dsach kieu text vitri10 vitri11 dem canle) ;Neu doi tuong la text thi tiep tuc (setq doituong (entget tendoituong) kieu (cdr (assoc 0 doituong)) canle (cdr (assoc 72 doituong)) ) (if (or (= kieu "TEXT") (= kieu "MTEXT") ) (progn (setq textxl (xulytext textxl) text (cons 1 textxl) vitri10 (cdr (assoc 10 doituong)) vitri10 (list (+ (car vitri10) (car vitrilech)) (+ (nth 1 vitri10) (nth 1 vitrilech))) vitri10 (cons 10 vitri10) vitri11 (cdr (assoc 11 doituong)) vitri11 (list (+ (car vitri11) (car vitrilech)) (+ (nth 1 vitri11) (nth 1 vitrilech))) vitri11 (cons 11 vitri11) dem 0 dsach nil ) (foreach tam doituong (cond ((= (car tam) 1) (setq dsach (append dsach (list text)))) ((= (car tam) 10) (setq dsach (append dsach (list vitri10)))) ((= (car tam) 11) (setq dsach (append dsach (list vitri11)))) ((setq dsach (append dsach (list tam)))) ) ) (entmake dsach) );progn );if ); ;********************************************************************* ;sao doi tuong cu sang vi tri moi (defun copy_dt (tendoituong ) (command "copy" tendoituong "" goc toi ) );defun ;********************************************************************* (defun c:co ( / cumdt dodai thoat dem ten doituong textxl dem goc toi) ; Khoi dau cua chuong trinh (princ "\nCopy Inteligent...\n") (setq luuecho (getvar "cmdecho") luu *error* *error* ketthuc cumdt (ssget) dodai (sslength cumdt) goc (getpoint "\nSelect base point:") thoat nil dem 0 textxl nil ); (setvar "cmdecho" 0) ; Loc ra duoc ong text de xu ly (while (and (= thoat nil) (< dem dodai) ) (setq ten (ssname cumdt dem) dem (1+ dem) doituong (entget ten) kieu (cdr (assoc 0 doituong)) ) (if (or (= kieu "TEXT") (= kieu "MTEXT") ) (setq thoat T textxl (cdr (assoc 1 doituong)) ) ) ); (while T (setq toi (getpoint "\nSelect next point: " goc) vitrilech (list (- (car toi) (car goc)) (- (nth 1 toi) (nth 1 goc))) dem 0 ) (while (< dem dodai) (setq ten (ssname cumdt dem) dem (1+ dem) doituong (entget ten) kieu (cdr (assoc 0 doituong)) ) (if (or (= kieu "TEXT") (= kieu "MTEXT") ) (doitext ten) (copy_dt ten) );if ) );while (ketthuc) );defun (princ "Type \"DG\" to start") ;Note: bien toan cuc: textxl vitrilech
×