Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

cuongtk2

Thành viên
  • Số lượng nội dung

    255
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

  • Ngày trúng

    13

Mọi thứ được đăng bởi cuongtk2

  1. Mục tiêu : 1. Lấy list điểm của pline 2. Chọn điểm cuối pline gần với điểm lựa chọn entsel 3. Xác định giao điểm 2 pline 4. Dời điểm cuối pline sang giao điểm (defun c:test5 () (defun pl_update_point (ent p pudt) (entmod (subst (cons 10 pudt) (cons 10 p) (entget ent))) (entupd ent) ) (defun pl_get_all_point (ent) (setq ls nil) (foreach n (entget ent) (if (= 10 (car n)) (setq ls (append ls (list (cdr n)))) ) ) ls ) (defun near_point (str) (setq e (entsel str) ent (car e) p1 (cadr e) ls (pl_get_all_point ent) n (length ls) ) (if (< (distance p1 (car ls)) (distance p1 (last ls))) (list (car ls) (nth 1 ls) ent) (list (last ls) (nth (- n 2) ls) ent) ) ) (setq ls1 (near_point "\nChon pline 1") ls2 (near_point "\nChon pline 2")) (setq inter (INTERS (nth 0 ls1) (nth 1 ls1) (car ls2) (nth 1 ls2) nil) ) (pl_update_point (nth 2 ls1) (car ls1) inter) (pl_update_point (nth 2 ls2) (car ls2) inter) )
×