Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
CAD_vimsat

Nhờ Các Cao Thủ Giúp Mình Thêm Point Vào Giao Điểm Các Pline

Các bài được khuyến nghị

[Yêu Cầu]Mình có các đường pline giao nhau xin nhờ các cao thủ giúp mình viết lisp hộ:

1: Thêm các point đó vào giao điểm các đường pline

2: Chiếu hoặc move các giao điểm đó lên một đường thẳng...

Mình cảm ơn các cao thủ nhiều  :)

  • Vote giảm 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Này bạn! Chú ý: Line AB phải đủ dài để hình chiếu luôn nằm trong AB, nếu không thì phải sửa lisp tí. 

(defun C:HA(/ ss ln lst)
 (defun #Inter:1SS(ss / a b i j l)
  (repeat (setq i (sslength ss))
   (setq a (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))))
   (repeat (setq j i)
    (setq b (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq j (1- j)))) l (cons (#Inter:2Obj a b acExtendNone) l))))
  (apply 'append (reverse l)))
 (defun #Inter:2Obj(obj1 obj2 flag / l r)
  (setq l (vlax-invoke obj1 'intersectwith obj2 flag))
  (repeat (/ (length l) 3)
   (setq r (cons (list (car l) (cadr l) (caddr l)) r) l (cdddr l)))
  (reverse r))
 (defun MPoint (pt) (entmake (list (cons 0 "POINT") (cons 10 pt))))
 (princ "\nChon cac Pline...")
 (if
  (and
   (setq ss (ssget '((0 . "*line"))))
   (setq ln (car (entsel "\nChon Line de chieu hoac move: "))))
  (progn 
   (initget "C M")
   (setq wd (getkword "\nChon hinh thuc [Chieu/Move] <M>: "))
   (setq lst (#Inter:1SS ss))
   (cond
    ((or (= wd "M") (not wd)) (mapcar '(lambda(pt) (Mpoint (vlax-curve-getClosestPointTo ln pt))) lst))
    ((= wd "C") (mapcar '(lambda(pt) (Mpoint pt) (Mpoint (vlax-curve-getClosestPointTo ln pt))) lst)))))
 (princ))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×