Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
kts.ngocquan

Dọn dẹp và lưu trữ file với lisp

Các bài được khuyến nghị

Cho tôi hỏi các bạn 1 chút

Tôi có folder (.dwg) trong đó có

1. bản vẽ kiến trúc

2.Các file writeblock để xuất sang max

Sau khi làm xong 1 phần nào đó sẽ có rât snhiều các writeblock đc tạo ra

Vậy anh em có lisp nào xoá tất cả các file (.dwg) trong cùng 01 folder ko ? Tất nhiên là ko xóa file vẽ hiện hành rồi . (Vì có nó

mới có thể writeblock đc chứ :lol: )

Giúp tôi nhé ! Thanks nhiều

Tôi có dùng lệnh shell nhưng nó chỉ là bán rự đọng thôi :lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vừa viết 1 chương trình theo yêu cầu của bạn kts.ngocquan

Chương trình này cho phép bạn chọn để xóa các file trong cùng thư mục với file bản vẽ hiện hành.

 

;;; DWGCleanUp is freeware  
;;; © 2007 CADViet.com
;;; please visit [url="http://www.cadviet.com/forum"][url="http://www.cadviet.com/forum"][url="http://www.cadviet.com/forum"]http://www.cadviet.com/forum[/url][/url][/url] for more information

(defun str2lst (str / kq)
 (defun pos (sub st / l1 l2 index)
  (setq index	1
 l1	(strlen sub)
 l2	(strlen st)
  )
  (while
   (and (    (setq index (1+ index))
  )
  (if	(= sub (substr st index l1))
   index
   nil
  )
 )
 (setq kq nil)
 (while (/= str "")
  (if	(not (pos " " str))
   (setq str (strcat str " "))
  )
  (setq
   kq (append kq (list (substr str 1 (1- (pos " " str)))))
   str (substr str (1+ (pos " " str)))
  )
 )
 (setq kq (append kq (list str)))
 (reverse (cdr (reverse kq)))
)

(defun GetfromList (info-list / fl ret dcl_id)
 (vl-load-com) 
 (setq fl (vl-filename-mktemp "mip" nil ".dcl"))
 (setq ret (open fl "w"))
 (mapcar '(lambda (x) (write-line x ret))
 (list	"mip_msg : dialog { "
	(strcat "label=\"" "CADViet Cleanup © 2007 CADViet.com" "\";")
	":text{"
	"label=\"Hay chon file de xoa: \";"
	"}"
	":list_box {"
	"alignment=top ;"
	"multiple_select=true ;"
	"width=50 ;"
	(if (> (length info-list) 26)
	 "height= 30;"
	 (strcat "height= " (itoa (+ 3 (length info-list))) ";")
	) 
	"is_tab_stop = false ;"
	"key = \"info\";}"

	":row{"
	":button{"
	"label = \"Xoa\";"
	"is_default=true;"
	"key=xoa;"
	"}"
	":button{"
	"label = \"Huy bo\";"
	"is_cancel=true;"
	"key=huybo;"
	"}"
	"}"
	"}"
 ) 
 ) 
 (setq ret (close ret))
 (if (setq dcl_id (load_dialog fl))
  (if	(new_dialog "mip_msg" dcl_id)
   (progn
(start_list "info")
(mapcar 'add_list info-list)
(end_list)
(action_tile
 "info"
 "(setq ret $value)"
)
(action_tile
 "huybo"
 "(progn(setq ret nil)(done_dialog 0))"
)
(action_tile "xoa" "(setq cochon t)(done_dialog 1)")
(start_dialog)
   ) 
  ) 
 ) 
 (unload_dialog dcl_id)
 (vl-file-delete fl)

 (if ret
  (progn
   (setq ret	(str2lst ret)
  ret	(mapcar
	 '(lambda (x)
	   (nth (atoi x) info-list)
	  )
	 ret
	)
   )
  )
 )
 ret
)

(defun tablelist (s / d r)
 (while (setq d (tblnext s (null d)))
  (setq r (cons (cdr (assoc 2 d)) r))
 )
)
(defun C:DWGCleanUp (/ *error* lay att ed blk blkdef doc)
 (vl-load-com)
 (setq	path (getvar "dwgprefix")
flist (vl-directory-files path "*.dwg")
flist (vl-remove (getvar "dwgname") flist)
 )

 (if (setq filenamelist (GetfromList flist))
  (progn
   (setq sofilexoa 0)
   (princ "\n-----------------------------")   
   (foreach pp filenamelist
(setq fdname (strcat (getvar "dwgprefix") pp))
(if (vl-file-delete fdname)
 (progn (princ (strcat "\nDa xoa file: " fdname " thanh cong")) (setq sofilexoa (1+ sofilexoa)))
 (princ (strcat "\nXoa file: " fdname " that bai"))
)
   )
   (princ "\n-----------------------------")
   (princ (strcat "\nTong cong da xoa " (itoa sofilexoa) " file."))
  )
  (if cochon (alert "\nBan khong chon file nao de xoa!"))
 )
 (princ)
)
(princ "\nGoi lenh DWGCleanUp de chay!")

Sử dụng lệnh DWGCleanUp để xóa các file trong thư mục của file bản vẽ hiện hành.

 

CVCLN_Main.gif

 

Màn hình xuất hiện:

Command: DWGCLEANUP

-----------------------------

Da xoa file: D:\TEMP\MBMDMCnha c Nam Hang ve.dwg thanh cong

Da xoa file: D:\TEMP\MBMDMCR2000.dwg thanh cong

Da xoa file: D:\TEMP\new block.dwg thanh cong

Da xoa file: D:\TEMP\MBTT_CMC.dwg thanh cong

Da xoa file: D:\TEMP\MBTT_CMCr2000.dwg thanh cong

Da xoa file: D:\TEMP\MBTT_CMCr2000_SUATHEOGOPY.dwg thanh cong

Da xoa file: D:\TEMP\MBTT_CMCr2000_SUATHEOGOPY1.dwg thanh cong

Da xoa file: D:\TEMP\nuoc.dwg thanh cong

Da xoa file: D:\TEMP\vesinh.dwg thanh cong

Da xoa file: D:\TEMP\vesinh2.dwg thanh cong

Da xoa file: D:\TEMP\vesinh3.dwg thanh cong

-----------------------------

Tong cong da xoa 11 file.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trước hết xin cảm ơn NH nhé , nhưng bạn hiểu chưa rõ ý của mình muốn nhờ rồi :lol:

Xin nói lại cho rõ nhé .

Mình có 01 folder NHA DAN , trong đó chỉ có 1 file cad (tất nhiên là dwg :lol: ) là ra $ ,

Khi dựng hình bằng max mình sẽ tạo ra những Wblock khác nhau như : canhcua.dwg , tamcap.dwg , lancan.dwg , sanvuon.dwg

vv....vvv và có 1file chính là NHADAN.DWG

Ở trong CAD mình chỉ cần mở file NHADAN.DWG và sau đó mình dùng lệnh A gì đấy (tất nhiên lệnh A này là bạn viết cho tôi rồi :( )

 

thì tất cả các file .dwg trong Folder NHADAN trừ file NHADAN.DWG đang mở trong CAD đều bị xoá tự động

Chứ ko phải là chọn từng File như của bạn

---- BẠN CẨN THẬN QUÁ ĐẤY :D ----

NH cố thử giúp tôi nhé , tôi ở Hn , nếu có dịp gặp nhau xin đc mời NH 1 ly cafe hoặc 1 chai Ken nhé :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em thấy bác ngocquan có các vẽ max chưa hay lắm. Tại sao phải wb ra nhiều file mà không sử dụng thuộc tính layer để xuất nhỉ. Em vẽ max, chỉ có 1 bản dwg để xuất, còn layer thì vô số. Bác hiểu ý em rồi chứ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có thể cách làm của tôi chưa OK nhưng nó có các đặc điểm sau :

1.Thế có những lúc cần sử dụng lại các đường cũ của cad thì lại "bo" lại à ?

2.Mình có cách làm cho tất cả các Wblock trở về 1 layer duy nhất khi xuất sang Max

3.Có thể hạn chế tối đa số lần dùng lệnh trên CAD

4.Dùng Wblock sẽ cho bản vẽ "sạch nhất" ==> sang MAX ko bị lỗi tiềm ẩn (Cái này đọc sách nhé vì mình cũng chỉ xem sách thôi :lol: )

Không biết thế có đúng ko ? Mong anh em chỉ giáo :lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có thể cách làm của tôi chưa OK nhưng nó có các đặc điểm sau :

1.Thế có những lúc cần sử dụng lại các đường cũ của cad thì lại "bo" lại à ?

2.Mình có cách làm cho tất cả các Wblock trở về 1 layer duy nhất khi xuất sang Max

3.Có thể hạn chế tối đa số lần dùng lệnh trên CAD

4.Dùng Wblock sẽ cho bản vẽ "sạch nhất" ==> sang MAX ko bị lỗi tiềm ẩn (Cái này đọc sách nhé vì mình cũng chỉ xem sách thôi :lol: )

Không biết thế có đúng ko ? Mong anh em chỉ giáo :(

Có thể cách làm của tôi chưa OK nhưng nó có các đặc điểm sau :

1.Thế có những lúc cần sử dụng lại các đường cũ của cad thì lại "bo" lại à ?

2.Mình có cách làm cho tất cả các Wblock trở về 1 layer duy nhất khi xuất sang Max

3.Có thể hạn chế tối đa số lần dùng lệnh trên CAD

4.Dùng Wblock sẽ cho bản vẽ "sạch nhất" ==> sang MAX ko bị lỗi tiềm ẩn (Cái này đọc sách nhé vì mình cũng chỉ xem sách thôi :D )

Không biết thế có đúng ko ? Mong anh em chỉ giáo :lol:

5.Khi WB tôi làm luôn 1 lúc nhièu file , còn cách của jikibo thì chắc ko như thế :D (Nó dính tý điểm chốt nhỉ )

Mong là anh em mình chia sẻ cho nhau những cách vẽ ra $ nhanh nhất

Thank every body ! :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tôi hiểu ý bạn muốn. Nhưng không nghĩ là mạo hiểm như thế, nên mới viết lệnh cho người sử dụng lựa chọn.

 

Sau đây là lược bớt mã lệnh trên. Khi bạn gõ lệnh A, tất cả các file DWG trong thư mục của bản vẽ hiện hành sẽ bị xóa trừ bản vẽ hiện hành.

(defun c:A ()
 (vl-load-com)
 (setq	path (getvar "dwgprefix")
flist (vl-directory-files path "*.dwg")
flist (vl-remove (getvar "dwgname") flist)
sofilexoa 0
 )
 (foreach pp flist
  (setq fdname (strcat (getvar "dwgprefix") pp))
  (if	(vl-file-delete fdname)
   (progn (princ (strcat "\nDa xoa file: " fdname " thanh cong"))
   (setq sofilexoa (1+ sofilexoa))
   )
   (princ (strcat "\nXoa file: " fdname " that bai"))
  )
 )
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

:( Xin chào các cao thủ

Kien_Long em xin mạn phép hỏi các bác 1 câu gần giống bác ngocquan dùng nhé , vì em # mọi người cách dùng Win nên mới mạn phép hỏi.

Em chia Win ra làm 4 phần

1.Win

2.Music

3.Date (dữ liệu hoàn chỉnh)

4.Dữ liệu bắt đầu (toàn file rác ) đặt tên là H

5.01 ổ USB 0.5GB :lol: đặt tên là G

Vậy cho em hỏi :

-lệnh của bác hoanh có thể sửa để xoá tất cả các file cad trong ổ H đc ko ? mà xoá cả folder càng tốt vì em toàn dùng lệnh format của Win thôi :D cho nó sạch

-bác hoanh co lệnh nào saveas ra usb mà ko chuyển bản vẽ hiện hành ra USB ko cho em với

Mong các bác ra tay giúp em nhé , mong bác hoanh nhiều :lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
-lệnh của bác hoanh có thể sửa để xoá tất cả các file cad trong ổ H đc ko ? mà xoá cả folder càng tốt vì em toàn dùng lệnh format của Win thôi :lol: cho nó sạch
Khó để Lisp làm được điều này. Sao bạn không vào Windows Explorer, chọn ổ H, Ctrl+A rồi nhấn phím del là được mà.

 

-bác hoanh co lệnh nào saveas ra usb mà ko chuyển bản vẽ hiện hành ra USB ko cho em với

Mong các bác ra tay giúp em nhé , mong bác hoanh nhiều :lol:

Cái này bạn gõ lệnh save tại dòng command rồi enter, hộp thoại hiện ra, bạn chọn đường dẫn tới USB rồi nhấn phím save.

Đây là một điểm lạ lùng của CAD, lệnh save không có trong menu (Menu chỉ có 2 lệnh là QSave=Ctr+S và SaveAs=Ctr+Shf+S).

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Khó để Lisp làm được điều này. Sao bạn không vào Windows Explorer, chọn ổ H, Ctrl+A rồi nhấn phím del là được mà.

-- Nếu vậy ngay trong acad tôi dùng lệnh shell --> dùng lệnh format của Win -- > xong :( cần gì phải dùng như bác hoanh

VD: shell > format h : > XONG

Cái mà em muốn làm ở đây là : ACAD có thể làm đc nhiều thứ miễn là mình có đủ khả năng hiểu nó :lol: . Nó ko bằng Win nhưng để quản lý thì Win cũng ko bằng nhiều thằng khác như NC chẳng hạn

 

 

Cái này bạn gõ lệnh save tại dòng command rồi enter, hộp thoại hiện ra, bạn chọn đường dẫn tới USB rồi nhấn phím save.

Đây là một điểm lạ lùng của CAD, lệnh save không có trong menu (Menu chỉ có 2 lệnh là QSave=Ctr+S và SaveAs=Ctr+Shf+S).

 

-- Như vậy là vẫn phải tìm đường dẫn cho nó , ở trên mạng nước ngoài em có lấy đc 1 file asave.lsp , khi đánh lệnh asave này thì bản vẽ của mình tự đọng ghi qua ổ đĩa A , mà ổ đĩa này em bị hỏng chưa kịp mua :lol:

Buôn dưa với các bác vài lời thế có chiến đấu thì em xin lui về tuyến sau :D dưỡng bệnh

Các đại ca cố gắng nhé , em ko làm đc nhưng ý tưởng để hoàn thiện cho người dùng CAD ở Việt nam đến 01 mức cao hơn hiện tại thì em xin đóng góp ý tưởng của mình

Mong bac NguyenHoanh thử xem hộ em 02 cái lệnh mà em đề xuất có hợp lý ko ? Nếu ko tiện phát tán :D thì bác gửi cho em vào hộp thư architect@mobifone.com.vn em thích 02 lệnh này lắm vì em ko biết LISP nhưng em rất hay táy máy vào CAD và em đã đọc của tác giả N.T.Lộc quyển CAD nâng cao nên muốn thôi

THANKS

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ở trên mạng nước ngoài em có lấy đc 1 file asave.lsp , khi đánh lệnh asave này thì bản vẽ của mình tự đọng ghi qua ổ đĩa A , mà ổ đĩa này em bị hỏng chưa kịp mua :lol:

 

Lệnh GSave (Save sang ổ G):

(defun c:GSave()

(command ".save" (strcat "G:/" (getvar "dwgname")))

)

 

 

Lệnh XoaOH, xóa tất cả các file dwg trong ổ H:

(defun c:XoaOH()

(defun XoaTM(path)

(setq fnlist (vl-directory-files (strcat path "/") "*.*" 0))

(foreach fname fnlist

(if (and

(/= fname ".")

(/= fname "..")

(vl-file-directory-p (setq fullpath (strcat path "/" fname)))

)

(XoaTM fullpath)

(if (= (vl-filename-extension fname) ".dwg")

(if (vl-file-delete fullpath)

(princ (strcat "\nDa xoa file " fullpath))

(princ (strcat "\nKhong the xoa file " fullpath))

)

)

)

)

)

(vl-load-com)

(XoaTM "H:")

)

Do lisp không cho phép xóa thư mục nên đành bó tay, chỉ xóa được file dwg.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cam on anh Hoanh

Em muon anh ho em cai lenh ma dung o bat ky may nao khi cam USB vao deu nhan co

Chứ nếu cụ thể là ổ A,B,C...Z thì em nghi la ko vấn đề

Vấn đề làm sao cho CAD tự động nhận ra ổ USB khi mình cắm vào và lưu ra nó

Phải công nhận là aHoành "rỏi" lisp thật

Anh nghiên cứu thêm nhé , mong anh giúp em

Anh ngocquan mời anh 1Ken là hơi ky , em mời anh gấp đôi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cam on anh Hoanh

Em muon anh ho em cai lenh ma dung o bat ky may nao khi cam USB vao deu nhan co

Chứ nếu cụ thể là ổ A,B,C...Z thì em nghi la ko vấn đề

Vấn đề làm sao cho CAD tự động nhận ra ổ USB khi mình cắm vào và lưu ra nó

Phải công nhận là aHoành "rỏi" lisp thật

Anh nghiên cứu thêm nhé , mong anh giúp em

Anh ngocquan mời anh 1Ken là hơi ky , em mời anh gấp đôi

 

Theo đà này, không khéo lại có 1 hệ điều hành bằng lisp cũng nên!

Đùa vậy thôi, lisp chỉ là script trong ACAD nên rất nhiều hạn chế về tương tác với hệ thống. Để làm được những điều bạn muốn bằng lisp đơn thuần là không thể. Còn nhúng thêm bằng dll thì tôi bó tay rồi, nhờ các cao thủ trong diễn đàn ra tay giúp!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cao thủ đây, cao thủ đến đây ! :lol:

 

Thực ra mà nói thì cái lisp Gsave cũng chẳng tiết kiệm thời gian là bao nhiêu mà chỉ làm cho hay thôi. vì đánh tên lisp vào rồi thao tác chẳng quá dùng lệnh save as hay write block. Còn việc tự nhận USB cũng vậy. Chẳng cần thiết những cái đó. Mong rằng các bạn không nên xa đà vào những yêu cầu không sát thực với nhu cầu sử dụng.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cam on anh Hoanh

Em muon anh ho em cai lenh ma dung o bat ky may nao khi cam USB vao deu nhan co

Chứ nếu cụ thể là ổ A,B,C...Z thì em nghi la ko vấn đề

Vấn đề làm sao cho CAD tự động nhận ra ổ USB khi mình cắm vào và lưu ra nó

 

Bạn nên dùng VB cho các mục đích... khác người như trên. Đoạn VB sau sẽ tự động nhận ra USB và lưu bản vẽ hiện hành vào đó (nếu không có USB sẽ nhắc bạn cắm vào). Bạn lưu mã VB dạng *.dvb, kết hợp với lisp: (command "vbarun" "USB"). Cho cả 2 autoload khi khởi động Acad là xong. Bạn có thể gõ lệnh USB bất cứ lúc nào khi làm việc với Acad.

Riêng yêu cầu xoá toàn bộ ổ đĩa thì mình chân thành khuyên bạn nên dùng các tiện ích của hệ điều hành. Dùng các trình "tự tạo" rất nguy hiểm! Bản thân mình đã phải trả giá về các trò nghịch giống như bạn (where're my data files???!!!)

 

Sub USB()
Dim OK As Boolean
Dim fs, d, dc, fc, fu
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set dc = fs.Drives

fc = ThisDrawing.Path & "\" & ThisDrawing.Name
OK = False
For Each d In dc
  If d.DriveType = 1 And Asc(d.DriveLetter) > 67 Then
    fu = d.DriveLetter & ":\" & ThisDrawing.Name
    ThisDrawing.SaveAs fu
    ThisDrawing.SaveAs fc
    MsgBox "Current file saved in: " & fu
    OK = True
    Exit For
  End If
Next
  If OK = False Then MsgBox "Please insert USB disk"
End Sub

'NOTE:
'fs: filesystem, dc: drives, d: drive, fc: current file, fu: USB file
'OK: check insert USB
'DriveType = 1 is removable disk, as floppy or USB disk

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Xin chao tai ngo anh em :lol:

Rat cam on SSG da giup toi . Nhung ban noi

Riêng yêu cầu xoá toàn bộ ổ đĩa thì mình chân thành khuyên bạn nên dùng các tiện ích của hệ điều hành. Dùng các trình "tự tạo" rất nguy hiểm! Bản thân mình đã phải trả giá về các trò nghịch giống như bạn (where're my data files???!

thì bạn nhầm rồi >Tôi làm là có mục đích và cách sử dụng rieng với bản thân tôi . Chứng minh nhé

1. Bạn đã nghe đến SystemCache trong Windows rồi chứ ?

2.Tôi phân vùng ổ đĩa và tạo ra 1 ổ có dung lượng 2GB , tại phân vùng này tôi chỉ để làm nơi SWAP thôi

3.Các bản vẽ cad mà tôi để ở đây đều là bản vẽ rác của 1 công trình nào đấy

Từ 1 , 2 , 3 ===> xoá hết các file trong đó là Bình thường và Cần thiết

Thân chào :lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu lên quan đến thao tác vào hệ thống thì theo tôi nên dùng những chương trình riêng biệt. Thế mới chuyên nghiệp (mỗi chương trình mạnh về 1 mảng riêng). Có thể ngocquan sẽ nhận được code lisp đúng theo yêu cầu, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu nó sẽ nhanh hơn được bao nhiêu thời gian?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chet roi toi no dung lenh A cua bac nen ko lay lai duco du lieu vua lam, lam the nao de lay lai bay gio?????

Giup toi voi

 

Khi toi dung lenh a

toan bo file.dwg trong folder bi xoa.hik hik vay phai lam the nao de lay lai bay gio giup toi voi nhe

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chet roi toi no dung lenh A cua bac nen ko lay lai duco du lieu vua lam, lam the nao de lay lai bay gio?????

Giup toi voi

 

Khi toi dung lenh a

toan bo file.dwg trong folder bi xoa.hik hik vay phai lam the nao de lay lai bay gio giup toi voi nhe

Xin chia buồn cùng bạn. Âu cũng là cái giá phải trả để có được một kinh nghiệm quý báu.

 

Bạn hãy tìm các chương trình về recover để cứu file. Nếu các file đó là quan trọng, trong khi chưa tìm được chương trình cứu dữ liệu, bạn không nên sử dụng máy tính vì có thể phần dữ liệu cũ chứa file bị xóa nhầm sẽ bị gi đè bởi dữ liệu mới.

 

Bạn hãy ra hàng CD mua 1 đĩa các chương trình về phục hồi file, tôi tin chắc sẽ khôi phục được.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Xin chia buồn cùng bạn. Âu cũng là cái giá phải trả để có được một kinh nghiệm quý báu.

 

Bạn hãy tìm các chương trình về recover để cứu file. Nếu các file đó là quan trọng, trong khi chưa tìm được chương trình cứu dữ liệu, bạn không nên sử dụng máy tính vì có thể phần dữ liệu cũ chứa file bị xóa nhầm sẽ bị gi đè bởi dữ liệu mới.

 

Bạn hãy ra hàng CD mua 1 đĩa các chương trình về phục hồi file, tôi tin chắc sẽ khôi phục được.

Toi da dung recover file va da sua duoc nhung ko themo duoc file nay.

ban xem xemco cach nao ko nhe!

http://www.cadviet.com/upfiles/PCCC_E_00_E...rawing_List.rar

bản vẽ này là một ví dụ.

mong bạn giúp tôi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×