Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
2hproduction

[Yêu cầu] Lisp thống kê tọa độ địa chính

Các bài được khuyến nghị

Hề hề hề,

Muốn cụ thì có cụ :

Xin lỗi bác Duy vì mình chôm ít đồ của bác để xài cho nó lẹ. Có chỉnh sửa chút chút cho nó hợp với mưu đồ của chủ thớt.

http://www.cadviet.c...dotrichthua.lsp

Chúc bạn vui.

Em load lisp trên thì được nhưng lisp dưới thì không lên được lệnh bác ạ :D

Bác ơi...cho e xin dòng lệnh để Ctrl+Z lại khi em kích nhầm đỉnh bác nhé!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

- Trường hợp này, theo Ketxu thì :

+ Nên sử dụng Boundary (chế độ bán auto - pick 1 điểm trong thửa đất)

+ Vẫn giữ lại chế độ pick điểm đề phòng (manual)

+ Chế độ tự động hoàn toàn (chỉ có thao tác chọn khu đặt bảng, vùng sơ đồ => có bao nhiêu thửa tự tạo bấy nhiêu bảng = 900 hộ = 1 lần lệnh)

 

+ Nên dùng Table

 

Tuy nhiên, với yêu cầu chữa cháy thì chủ thớt k cần quan tâm đọc thêm

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

sax đc 1 đòi 2, đc 2 đòi n.. :D, nên có điểm dừng bạn ah ^^, để mấy huynh còn kím cơm luôi vợ luôi con B)

đã giúp thì giúp cho chót mà bác.......xong vụ này em xin đa tạ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

thế dự ánh 900 hộ của bạn chắc cũng đc vài chục cũ không nhỉ :D, đa tạ bạn cứ quy ra thóc cho anh Duy :D

Em nói vui thui mấy anh đừng để ý ^^, viết đc 1 chương trình là 1 lần rèn luyện tay nghề nuôi dưỡng đam mê. Như có huynh nào đó nói em quên mất rùi đại khái ý như vầy "cảm giác hoành thành 1 cái gì đó và thành công đc mọi người vỗ tay là sung sướng nhất rùi"

Ps: chỉ mong đạt đc bằng 1/4 anh Ket :D :D :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Viết theo yêu cầu không ớn. Ớn nhất là chạy theo yêu cầu. Hết yêu cầu lại cải tạo yêu cầu. Duy782006 chính thức dừng viết đối với yêu cầu này tại đây. Đa tạ đã dùng lisp.

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Bác ơi...cho e xin dòng lệnh để Ctrl+Z lại khi em kích nhầm đỉnh bác nhé!

Hề hề hề,

Cái ni đã có rồi. nếu lỡ kích nhầm thì chỉ việc enter rồi undo để làm lại từ đầu như mới. Ngon choét.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vừa ngó qua topic của bác này cũng có cái lisp nhờ các bác sửa giúp em ạ:

+ Khi gõ lệnh lisp nó yêu cầu tạo layer 100 trước khi thực hiện thao tác của lisp ===> Xóa phần này đi được không ạ?

+ Có dòng lệnh cho phép hỏi chọn độ chính xác thập phân tọa độ , độ chính xác thập phân khoảng cách ạ.

+ Đổi font tiêu đề khi tạo ra về font .vni

(defun *error* (msg)
 (princ "error: ")
 (princ msg)
 (princ)
)[/b]
[b](defun Wdis (p1 p2 / dis ang point)
 (setq dis (distance p1 p2))
 (setq ang (angle p1 p2))
 (if (and (> ang (/ Pi 2)) (< ang (* Pi 1.5)) )
(progn
 	(setq ang (+ Ang Pi))
 	(setq Point (polar p2 ang (/ dis 2.0)))
)
(setq Point (polar p1 ang (/ dis 2.0)))
 )
 (command "Text" "S" "vaptimn" "c" point (/ TileBdHT 500) (* (/ ang Pi) 180) (rtos dis 2 2) )
)
(defun ssgetLayer( La1 La2 / ss)
 (setq ss (ssget "X" (list
          	(cons -4 "<OR") 
           	(cons -4 "<AND") 
            	(cons 8 La1) 
            	(cons 0 "LWPOLYLINE")
           	(cons -4 "AND>") 
           	(cons -4 "<AND") 
            	(cons 8 La1) 
            	(cons 0 "LINE")
           	(cons -4 "AND>") 
           	(cons -4 "<AND") 
            	(cons 8 La2) 
            	(cons 0 "LWPOLYLINE")
           	(cons -4 "AND>") 
           	(cons -4 "<AND") 
            	(cons 8 La2) 
            	(cons 0 "LINE")
           	(cons -4 "AND>") 
          	(cons -4 "OR>") 
         	)
 ))
 ss
)
(defun pointpl (name tM k / namem i bien t1 p1 diem)
(setq namem name)
(setq i 1)
(while (<= i k)
(progn
 (setq bien (assoc tM namem))
 (setq t1 (member bien namem))
 (setq p1 (car t1))
 (setq namem (cdr t1))
 (setq diem (cdr p1))
 (setq i (+ 1 i))
)
)
diem
)
(defun c:hh( / i k luuxy st p xoa)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq st (ssgetLayer "100" "thua") )
(if (/= st nil)
(progn
(if (null (tblsearch "style" "vaptimn"))
 (command "_style" "vaptimn" ".vnarial" "" "" "" "" ""))
(if (null (tblsearch "style" "vhelveb"))
 (command "_style" "vhelveb" ".vnarial" "" "" "" "" ""))
(if (null (tblsearch "layer" "sohieu_diem"))
 (command "_layer" "n" "sohieu_diem" ""))
(command "_layer" "c" "2" "sohieu_diem" "")
(if (null (tblsearch "layer" "bang_toado"))
 (command "_layer" "n" "bang_toado" ""))
(command "_layer" "c" "7" "bang_toado" "")
(command "_layer" "c" "6" "thua" "")
(command "_layer" "c" "6" "100" "")
(setq r1 (getvar "USERI1"))
(setq TileBdHT (getreal (strcat "\nMau So Ti Le Cua BDHT" "(" (rtos r1 2 0) "):")))
(if (= TileBdHT nil)
 (setq TileBdHT r1))
(setvar "USERR1" TileBdHT)[/b]
[b](setvar "blipmode" 0)
(setq old (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq p (getpoint "\n Pick"))
(if (/= p nil)
 (command "-Boundary" "a" "b" "n" st "" "" p "" )
)
(setq luuxy (entget (entlast)))
(setq p (getpoint "\n Diem dat bang toa do :"))
(entdel (entlast))
(setq k (cdr (assoc 90 luuxy)))
(if (/= p nil)
 (progn
 (setq p01 p)
 (setq p02 (mapcar '+ p '(10.0 0.0 0.0)))
 (setq p03 (mapcar '+ p '(22.5 -2.5 0.0)))
 (setq p04 (mapcar '+ p '(35.0 0.0 0.0)))
 (setq p05 (mapcar '+ p '(45.0 0.0 0.0)))
 (setq p06 (mapcar '+ p '(0.0 -5.0 0.0)))
 (setq p07 (mapcar '+ p '(10.0 -2.5 0.0)))
 (setq p08 (mapcar '+ p '(35.0 -2.5 0.0)))
 (setq p09 (mapcar '+ p '(45.0 -5.0 0.0)))
 (if (<= k 10) 
(progn
	(setq p10 (mapcar '+ p '(0.0 -40.0 0.0)))
	(setq p11 (mapcar '+ p '(10.0 -40.0 0.0)))
	(setq p12 (mapcar '+ p '(22.5 -40.0 0.0)))
	(setq p13 (mapcar '+ p '(35.0 -40.0 0.0)))
	(setq p14 (mapcar '+ p '(45.0 -40.0 0.0)))
)
(progn
	(setq ty (* -1 (+ 10.0 (* k 3))))
	(setq t0 (list 0.0 ty 0.0))
	(setq t1 (list 10.0 ty 0.0))
	(setq t2 (list 22.5 ty 0.0))
	(setq t3 (list 35.0 ty 0.0))
	(setq t4 (list 45.0 ty 0.0))
	(setq p10 (mapcar '+ p t0))
	(setq p11 (mapcar '+ p t1))
	(setq p12 (mapcar '+ p t2))
	(setq p13 (mapcar '+ p t3))
	(setq p14 (mapcar '+ p t4))
)
 )
 (command "layer" "s" "bang_toado" "")
 (command "Line" p01 p05 "")
 (command "Line" p01 p10 "")
 (command "Line" p02 p11 "")
 (command "Line" p03 p12 "")
 (command "Line" p04 p13 "")
 (command "Line" p05 p14 "")
 (command "Line" p07 p08 "")
 (command "Line" p06 p09 "")
 (command "Line" p10 p14 "")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(22.5 2.0 0.0)) 1.25 0 "BAÛNG LIEÄT KEÂ TOÏA ÑOÄ GOÙC RANH")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(5.0 -1.5 0.0)) 1.15 0 "Soá hieäu")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(5.0 -3.5 0.0)) 1.15 0 "ñieåm")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(22.5 -1.25 0.0)) 1.15 0 "Toïa ñoä")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(16.25 -3.75 0.0)) 1.15 0 "X(m)")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(28.75 -3.75 0.0)) 1.25 0 "Y(m)")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(40.0 -2.5 0.0)) 1.25 0 "Caïnh")
 )
)
(setq i 1)
(while (<= i k)
 (progn
 (setq toado (pointpl luuxy 10 i))
 (setq x (rtos (car toado) 2 2))
 (setq y (rtos (cadr toado) 2 2))
 (command "layer" "s" "sohieu_diem" "")
 (setq doi (list (* 0.2 (/ TileBdHT 500)) (* 0.2 (/ TileBdHT 500)) 0.0))
 (command "Text" "S" "vaptimn" (mapcar '+ toado doi) (/ TileBdHT 500) 0 i)
 (command "donut" "0.0" (* 0.25 (/ TileBdHT 500)) toado "") 
 (setq tsh (list 5.0 (- (* -3 i) 4.5) 0.0))
 (setq txx (list 16.25 (- (* -3 i) 4.5) 0.0))
 (setq tyy (list 28.75 (- (* -3 i) 4.5) 0.0))
 (setq tgc (list 40.0 (- (* -3 i) 3.0) 0.0))
 (setq psh (mapcar '+ p tsh))
 (setq pxx (mapcar '+ p txx))
 (setq pyy (mapcar '+ p tyy))
 (setq pgc (mapcar '+ p tgc))
 (if (= i 1)
(progn
	(setq toado1 toado)
	(setq x1 (rtos (car toado1) 2 2))
	(setq y1 (rtos (cadr toado1) 2 2))
)
 )
 (if (>= i 2)
(progn
(setq canh (distance toado0 toado))
(command "layer" "s" "bang_toado" "")
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pgc 1.2 0 (rtos canh 2 2) )
(command "layer" "s" "sohieu_diem" "")
(wdis toado0 toado)
)
 )
 (command "layer" "s" "bang_toado" "")
 (command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" psh 1.2 0 i)
 (command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pxx 1.2 0 y)
 (command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pyy 1.2 0 x)
 (setq toado0 toado)
 (setq i (+ i 1))
 )
)
(command "layer" "s" "sohieu_diem" "")
(wdis toado toado1)
(setq canh (distance toado toado1))
 (setq tsh (list 5.0 (- (* -3 (+ k 1)) 4.5) 0.0))
 (setq txx (list 16.25 (- (* -3 (+ k 1)) 4.5) 0.0))
 (setq tyy (list 28.75 (- (* -3 (+ k 1)) 4.5) 0.0))
 (setq tgc (list 40.0 (- (* -3 (+ k 1)) 3.0) 0.0))
 (setq psh (mapcar '+ p tsh))
 (setq pxx (mapcar '+ p txx))
 (setq pyy (mapcar '+ p tyy))
 (setq pgc (mapcar '+ p tgc))
(command "layer" "s" "bang_toado" "")
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pgc 1.2 0 (rtos canh 2 2) )
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" psh 1.2 0 "1")
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pxx 1.2 0 y1)
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pyy 1.2 0 x1)
(setvar "osmode" old)
) ;(end progn)
) ;(end if)
(if (= st nil)
(progn
 (setvar "cmdecho" 1)
 (princ "Khong co layer 100")
)
)
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vừa ngó qua topic của bác này cũng có cái lisp nhờ các bác sửa giúp em ạ:

+ Khi gõ lệnh lisp nó yêu cầu tạo layer 100 trước khi thực hiện thao tác của lisp ===> Xóa phần này đi được không ạ?

+ Có dòng lệnh cho phép hỏi chọn độ chính xác thập phân tọa độ , độ chính xác thập phân khoảng cách ạ.

+ Đổi font tiêu đề khi tạo ra về font .vni

+Bỏ đi là tự tạo layer 100 hay sao?

+Hỏi hoài khi thực hiện lệnh sao bạn?

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

+Bỏ đi là tự tạo layer 100 hay sao?

+Hỏi hoài khi thực hiện lệnh sao bạn?

+ Thực hiện trên layer hiện hành luôn bác ạ.

Em load lệnh nó báo như trên mặc dù đã tạo layer 100. Bác fix lỗi giúp em ạ!

fd6b9fa429f4c9d1fe94dde7e4309a83_52668630.1.700x0.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình tưởng bạn đã chạy được lisp chứ? Mình cũng đã tạo layer 100 và vẫn báo là ko có. => lisp có vấn đề chứ ko phải chỉ 3 ý bạn nêu. Mình ko dò lỗi nổi. Bạn thông cảm!

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lisp chạy trên máy ông bạn em vẫn chạy ngon bình thường mà em thì không biết làm sao.

Mong các bác (@phamthanhbinh , @ketxu , @duy782006 , @DoanVanHa ....) sửa giúp em với ạ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cơ quan nhoc cũng xài lsp tương tự nè ^^, lỗi vì ranh đất bạn phải vẽ bằng layer 100 thì lsp mới chạy đc, còn mún sửa như bạn nhoc mò sáng giờ cuối cùng đã thành công :D 1 nữa, tiếc là cơ quan đang bảo trì mạng ko up đc, đang chơi bằng điện thoại ^^

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn thử xem nhé, còn font .vni thì mình thấy nó trong lsp nó cũng set toàn bộ font là .vni mà ^^. cho nhập độ chính xác như bạn mún, chạy với layer bất kỳ

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=68491&st=40
(defun *error* (msg)
 (princ "error: ")
 (princ msg)
 (princ)
)[/b]
[b](defun Wdis (p1 p2 / dis ang point)
 (setq dis (distance p1 p2))
 (setq ang (angle p1 p2))
 (if (and (> ang (/ Pi 2)) (< ang (* Pi 1.5)) )
(progn
 (setq ang (+ Ang Pi))
 (setq Point (polar p2 ang (/ dis 2.0)))
)
(setq Point (polar p1 ang (/ dis 2.0)))
 )
 (command "Text" "S" "vaptimn" "c" point (/ TileBdHT 500) (* (/ ang Pi) 180) (rtos dis 2 ca))
)
(defun ssgetLayer( La1 La2 / ss)
 (setq ss (ssget "X" (list
         	(cons -4 "<OR")
          	(cons -4 "<AND")
           	(cons 8 La1)
           	(cons 0 "LWPOLYLINE")
          	(cons -4 "AND>")
          	(cons -4 "<AND")
           	(cons 8 La1)
           	(cons 0 "LINE")
          	(cons -4 "AND>")
          	(cons -4 "<AND")
           	(cons 8 La2)
           	(cons 0 "LWPOLYLINE")
          	(cons -4 "AND>")
          	(cons -4 "<AND")
           	(cons 8 La2)
           	(cons 0 "LINE")
          	(cons -4 "AND>")
         	(cons -4 "OR>")
        	)
 ))
 ss
)
(defun pointpl (name tM k / namem i bien t1 p1 diem)
(setq namem name)
(setq i 1)
(while (<= i k)
(progn
 (setq bien (assoc tM namem))
 (setq t1 (member bien namem))
 (setq p1 (car t1))
 (setq namem (cdr t1))
 (setq diem (cdr p1))
 (setq i (+ 1 i))
)
)
diem
)
(defun c:tdd( / i k luuxy p xoa)
(setvar "cmdecho" 0)
(progn
(if (null (tblsearch "style" "vaptimn"))
 (command "_style" "vaptimn" ".vnarial" "" "" "" "" ""))
(if (null (tblsearch "style" "vhelveb"))
 (command "_style" "vhelveb" ".vnarial" "" "" "" "" ""))
(if (null (tblsearch "layer" "sohieu_diem"))
 (command "_layer" "n" "sohieu_diem" ""))
(command "_layer" "c" "2" "sohieu_diem" "")
(if (null (tblsearch "layer" "bang_toado"))
 (command "_layer" "n" "bang_toado" ""))
(command "_layer" "c" "7" "bang_toado" "")
(command "_layer" "c" "6" "thua" "")
(command "_layer" "c" "6" "100" "")
(setq r1 (getvar "USERI1"))
(setq TileBdHT (getreal (strcat "\nMau So Ti Le Cua BDHT" "(" (rtos r1 2 0) "):")))
(setq tdo (getint "\nNhap do chinh xac toado:"))
(setq ca (getint "\nNhap do chinh xac canh:"))
(if (= TileBdHT nil)
 (setq TileBdHT r1))
(setvar "USERR1" TileBdHT)[/b]
[b](setvar "blipmode" 0)
(setq old (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq p (getpoint "\n Pick"))
(if (/= p nil)
 (command "-Boundary" "a" "b" "n" "" "" p "" )
)
(setq luuxy (entget (entlast)))
(setq p (getpoint "\n Diem dat bang toa do :"))
(entdel (entlast))
(setq k (cdr (assoc 90 luuxy)))
(if (/= p nil)
 (progn
 (setq p01 p)
 (setq p02 (mapcar '+ p '(10.0 0.0 0.0)))
 (setq p03 (mapcar '+ p '(22.5 -2.5 0.0)))
 (setq p04 (mapcar '+ p '(35.0 0.0 0.0)))
 (setq p05 (mapcar '+ p '(45.0 0.0 0.0)))
 (setq p06 (mapcar '+ p '(0.0 -5.0 0.0)))
 (setq p07 (mapcar '+ p '(10.0 -2.5 0.0)))
 (setq p08 (mapcar '+ p '(35.0 -2.5 0.0)))
 (setq p09 (mapcar '+ p '(45.0 -5.0 0.0)))
 (if (<= k 10) 
(progn
 (setq p10 (mapcar '+ p '(0.0 -40.0 0.0)))
 (setq p11 (mapcar '+ p '(10.0 -40.0 0.0)))
 (setq p12 (mapcar '+ p '(22.5 -40.0 0.0)))
 (setq p13 (mapcar '+ p '(35.0 -40.0 0.0)))
 (setq p14 (mapcar '+ p '(45.0 -40.0 0.0)))
)
(progn
 (setq ty (* -1 (+ 10.0 (* k 3))))
 (setq t0 (list 0.0 ty 0.0))
 (setq t1 (list 10.0 ty 0.0))
 (setq t2 (list 22.5 ty 0.0))
 (setq t3 (list 35.0 ty 0.0))
 (setq t4 (list 45.0 ty 0.0))
 (setq p10 (mapcar '+ p t0))
 (setq p11 (mapcar '+ p t1))
 (setq p12 (mapcar '+ p t2))
 (setq p13 (mapcar '+ p t3))
 (setq p14 (mapcar '+ p t4))
)
 )
 (command "layer" "s" "bang_toado" "")
 (command "Line" p01 p05 "")
 (command "Line" p01 p10 "")
 (command "Line" p02 p11 "")
 (command "Line" p03 p12 "")
 (command "Line" p04 p13 "")
 (command "Line" p05 p14 "")
 (command "Line" p07 p08 "")
 (command "Line" p06 p09 "")
 (command "Line" p10 p14 "")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(22.5 2.0 0.0)) 1.25 0 "B¶NG LIÖT K£ TäA §é GãC RANH")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(5.0 -1.5 0.0)) 1.15 0 "Sè hiÖu ®iÓm")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(5.0 -3.5 0.0)) 1.15 0 "Tªn ®iÓm")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(22.5 -1.25 0.0)) 1.15 0 "Täa ®é")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(16.25 -3.75 0.0)) 1.15 0 "X(m)")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(28.75 -3.75 0.0)) 1.25 0 "Y(m)")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(40.0 -2.5 0.0)) 1.25 0 "C¹nh")
 )
)
(setq i 1)
(while (<= i k)
 (progn
 (setq toado (pointpl luuxy 10 i))
 (setq x (rtos (car toado) 2 tdo))
 (setq y (rtos (cadr toado) 2 tdo))
 (command "layer" "s" "sohieu_diem" "")
 (setq doi (list (* 0.2 (/ TileBdHT 500)) (* 0.2 (/ TileBdHT 500)) 0.0))
 (command "Text" "S" "vaptimn" (mapcar '+ toado doi) (/ TileBdHT 500) 0 i)
 (command "donut" "0.0" (* 0.25 (/ TileBdHT 500)) toado "") 
 (setq tsh (list 5.0 (- (* -3 i) 4.5) 0.0))
 (setq txx (list 16.25 (- (* -3 i) 4.5) 0.0))
 (setq tyy (list 28.75 (- (* -3 i) 4.5) 0.0))
 (setq tgc (list 40.0 (- (* -3 i) 3.0) 0.0))
 (setq psh (mapcar '+ p tsh))
 (setq pxx (mapcar '+ p txx))
 (setq pyy (mapcar '+ p tyy))
 (setq pgc (mapcar '+ p tgc))
 (if (= i 1)
(progn
 (setq toado1 toado)
 (setq x1 (rtos (car toado1) 2 tdo))
 (setq y1 (rtos (cadr toado1) 2 tdo))
)
 )
 (if (>= i 2)
(progn
(setq canh (distance toado0 toado))
(command "layer" "s" "bang_toado" "")
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pgc 1.2 0 (rtos canh 2 ca) )
(command "layer" "s" "sohieu_diem" "")
(wdis toado0 toado)
)
 )
 (command "layer" "s" "bang_toado" "")
 (command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" psh 1.2 0 i)
 (command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pxx 1.2 0 y)
 (command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pyy 1.2 0 x)
 (setq toado0 toado)
 (setq i (+ i 1))
 )
)
(command "layer" "s" "sohieu_diem" "")
(wdis toado toado1)
(setq canh (distance toado toado1))
 (setq tsh (list 5.0 (- (* -3 (+ k 1)) 4.5) 0.0))
 (setq txx (list 16.25 (- (* -3 (+ k 1)) 4.5) 0.0))
 (setq tyy (list 28.75 (- (* -3 (+ k 1)) 4.5) 0.0))
 (setq tgc (list 40.0 (- (* -3 (+ k 1)) 3.0) 0.0))
 (setq psh (mapcar '+ p tsh))
 (setq pxx (mapcar '+ p txx))
 (setq pyy (mapcar '+ p tyy))
 (setq pgc (mapcar '+ p tgc))
(command "layer" "s" "bang_toado" "")
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pgc 1.2 0 (rtos canh 2 ca) )
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" psh 1.2 0 "1")
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pxx 1.2 0 y1)
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pyy 1.2 0 x1)
(setvar "osmode" old)
) ;(end progn)
;(end if)
)

Ps: còn 1 chỗ nhoc mò chưa ra, cũng có thể nói là ko pit ^^ là nếu số lẽ đằng sau vd:2.199 thì nó ko làm tròn đc 3 số là 2.200 mà nó thành 2.20, nếu số lẽ đằng ssau vẫn lẽ thì vẫn đc n số lúc nhập độ chính xác

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn thử xem nhé, còn font .vni thì mình thấy nó trong lsp nó cũng set toàn bộ font là .vni mà ^^. cho nhập độ chính xác như bạn mún, chạy với layer bất kỳ

Ps: còn 1 chỗ nhoc mò chưa ra, cũng có thể nói là ko pit ^^ là nếu số lẽ đằng sau vd:2.199 thì nó ko làm tròn đc 3 số là 2.200 mà nó thành 2.20, nếu số lẽ đằng ssau vẫn lẽ thì vẫn đc n số lúc nhập độ chính xác

Chạy rất ổn rồi....cho mình hỏi chút là mình đặt style là .VnArial rồi mà sao vẫn lỗi font bạn nhỉ? Chỉ cho mình cách khắc phục với!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu chịu khó xem các bài trên thì sẽ biết là do lỗi font TCVN3 khi chèn code của diển đàn.

-Cách làm:

+Đánh cái chử mong muốn trong cad bằng font mong muốn.

+Lệnh li chọn cái chử đó. Được cái như sau:

TEXT Layer: "0"

Space: Model space

Handle = b9

Style = "Standard"

Font file = txt

start point, X= 40.1849 Y= 14.6577 Z= 0.0000

height 2.3549

text dsfdf

rotation angle 0

width scale factor 1.0000

obliquing angle 0

generation normal

 

+Cái màu đỏ là nội dung của text đó

+Copy nội dụng đó vào đúng chổ của lisp rồi lưu lại.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

biggrin.png Trên sở bắt nộp bảng liệt kê tọa độ chi tiết thế sao bạn ^^, sao không chạy hết nguyên thửa đất mà cứ phải pick từng đỉnh cực vậy nè , vậy đơn giản hơn ko bạn

104473_qqqq.jpg

 

Anh Hà ơi cho em ké hỏi xíu nếu anh có vô tình ghé ngang qua ^^

anh Ket cho bài tập phụ mà chưa nghĩ ra ^^

ví dụ trong lsp có hỏi thủ tục để tính toán đơn thuần

 

Giờ anh Ket mún em tạo 1 hàm con có tác dụng in ket qua ra màn hình dùng hàm princ, để khi chạy mỗi thủ tục nó sẽ ra như thế này trên command ketqua: giá trị,

dùng hàm princ trong mỗi thủ tục cũng đc nhưng việc này sẽ lập đi lập lại trong mỗi thủ tục, nên anh Ket cho câu đố như vậy.

PS: cầu trời anh Ket ko vô lại thấy em như thế này biggrin.png

 Tôi cũng đang có nhu cầu sử dụng một lisp như thế. Thấy bạn có nhắc đến một lisp xuất được bảng tọa độ đơn giản như hình rất hay. Nếu bạn có lisp như thế thì có thể chia sẻ cho tôi được không. Cảm ơn bạn nhé. Chứ hiện tại khi muốn sử dụng bảng tọa độ như hình trên tôi thường phải chuyển sang MicroStation và dùng Famis để xuất. Làm như thế tôi rất mất thời gian. Hy vọng sẽ được các anh em trên diễn đàn giúp đỡ dùm cho tôi cái lisp xuất bảng tọa độ ra như hình trên. (Thao tác chỉ cần chọn lần lượt từ điểm 1- có thể theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại - cho đến điểm thứ n và quay về điểm 1, sau đó click một vị trí nào đó trên màn hình sẽ hiện bảng tọa độ như hình trên) . Rất chân thành cảm ơn các anh em.

P/S: Nếu được các anh em diễn đàn chia sẽ lisp hãy gửi giúp tôi vào địa chỉ mail: hihass76@gmail.com. Chân thành cảm ơn anh em diễn đàn CadViet. Chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh.

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em có bản đo hiện trạng như sau : http://www.cadviet.com/upfiles/3/116164_trich_toa_do.dwg
Em dùng lisp này để trích tọa độ mà sai hoài. ( chiều dài cạnh 1-2 và 23-1)

 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;Chuyen gia tri goc tu do sang radian
;;;Cu phap su dung (duy:s_do>radian giatri)
;;;giatri la goc tinh theo do, kq la goc tinh theo radian
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun duy:s_do>radian (gt / gt kq)
(setq kq (* (/ pi 180) gt))
kq);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;Tao moi text
;;;Cu phap su dung (duy:t_text diemchen docao gocquay canhle noidung textstyle layer color)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun duy:t_text (d c g cl nd k la co / d c g cl nd k la co)
(cond
((= cl "trai") (setq kcl 0))
((= cl "phai") (setq kcl 2))
((= cl "giua") (setq kcl 1))
)
(cond ((= g "") (setq g 0) ))
(cond ((= cl "") (setq kcl 0) ))
(setq g (duy:s_do>radian g))
(cond ((= k "") (setq k (getvar "TEXTSTYLE")) ))
(cond ((= la "") (setq la (getvar "Clayer")) ))
(cond ((= co "") (setq co 256) ))
(entmake (list (cons 0 "TEXT")(cons 10 d)(cons 11 d)(cons 40 c)(cons 50 g)(cons 72 kcl)(cons 1 nd)(cons 7 k)(cons 8 la)(cons 62 co)))
(princ)
)
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;Tao moi line
;;;Cu phap su dung (duy:t_line diemdau diemcuoi layer color ltype ltypescale)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun duy:t_line (a b la co lt slt / a b la co lt slt)
(cond ((= la "") (setq la (getvar "Clayer")) ))
(cond ((= co "") (setq co 256) ))
(cond ((= lt "") (setq lt "bylayer") ))
(cond ((= slt "") (setq slt 1) ))
(entmake (list (cons 0 "LINE")(cons 10 a)(cons 11 B)(cons 8 la)(cons 62 co)(cons 6 lt)(cons 48 slt) ))
(princ)
)
 
(defun c:btd (/ ddt dtn dth)
(command "undo" "be")
(setq dvbd (getpoint "\nCho\U+0323n \u+0110iê\U+0309m che\U+0300n ba\U+0309ng: "))
(duy:t_line dvbd (list (+ (car dvbd) 30) (cadr dvbd)) "" "" "" "")
(duy:t_line (list (car dvbd) (- (cadr dvbd) 5)) (list (+ (car dvbd) 30) (- (cadr dvbd) 5)) "" "" "" "")
(duy:t_line (list (+ (car dvbd) 0) (- (cadr dvbd) 0)) (list (+ (car dvbd) 0) (- (cadr dvbd) 5)) "" "" "" "")
(duy:t_line (list (+ (car dvbd) 5) (- (cadr dvbd) 0)) (list (+ (car dvbd) 5) (- (cadr dvbd) 5)) "" "" "" "")
(duy:t_line (list (+ (car dvbd) 23) (- (cadr dvbd) 0)) (list (+ (car dvbd) 23) (- (cadr dvbd) 5)) "" "" "" "")
(duy:t_line (list (+ (car dvbd) 26.5) (- (cadr dvbd) 0)) (list (+ (car dvbd) 26.5) (- (cadr dvbd) 5)) "" "" "" "")
(duy:t_line (list (+ (car dvbd) 30) (- (cadr dvbd) 0)) (list (+ (car dvbd) 30) (- (cadr dvbd) 5)) "" "" "" "")
(duy:t_line (list (+ (car dvbd) 5) (- (cadr dvbd) 2.5)) (list (+ (car dvbd) 23) (- (cadr dvbd) 2.5)) "" "" "" "")
(duy:t_line (list (+ (car dvbd) 14) (- (cadr dvbd) 2.5)) (list (+ (car dvbd) 14) (- (cadr dvbd) 5)) "" "" "" "")

(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 2.5) (- (cadr dvbd) 3)) 1 0 "giua" "§Ønh" "" "" "")
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 14) (- (cadr dvbd) 1.75)) 1 0 "giua" "Täa §é" "" "" "")
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 9.5) (- (cadr dvbd) 4.25)) 1 0 "giua" "X (m)" "" "" "")
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 18.5) (- (cadr dvbd) 4.25)) 1 0 "giua" "Y (m)" "" "" "")
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 24.75) (- (cadr dvbd) 1.75)) 1 0 "giua" "Tªn" "" "" "")
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 28.25) (- (cadr dvbd) 1.75)) 1 0 "giua" "C¹nh" "" "" "")
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 24.75) (- (cadr dvbd) 4.25)) 1 0 "giua" "C¹nh" "" "" "")
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 28.25) (- (cadr dvbd) 4.25)) 1 0 "giua" "(m)" "" "" "")
 
(setq dvbd (list (car dvbd) (- (cadr dvbd) 5)))
(duy:t_line (list (car dvbd) (- (cadr dvbd) 2)) (list (+ (car dvbd) 23) (- (cadr dvbd) 2)) "" "" "" "")
(duy:t_line (list (+ (car dvbd) 23) (- (cadr dvbd) 3)) (list (+ (car dvbd) 30) (- (cadr dvbd) 3)) "" "" "" "")
 
(setq ddt (getpoint "\nCho\U+0323n \u+0110i\U+0309nh 1: "))
(setq dtn ddt)
(setq sttn 1)
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 2.5) (- (cadr dvbd) 1.5)) 1 0 "giua" "1" "" "" "")
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 9.5) (- (cadr dvbd) 1.5)) 1 0 "giua" (rtos (cadr dtn) 2 3) "" "" "")
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 18.5) (- (cadr dvbd) 1.5)) 1 0 "giua" (rtos (car dtn) 2 3) "" "" "")
 
(while (setq dth (getpoint dtn(strcat "\nCho\U+0323n \U+0110i\U+0309nh " (rtos (+ sttn 1) 2 0) " <Enter \u+0110ê\U+0309 kê\U+0301t thu\U+0301c!>") ))
(grdraw dtn dth 7)
(duy:t_line (list (car dvbd) (- (- (cadr dvbd) (* 2 sttn)) 2)) (list (+ (car dvbd) 23) (- (- (cadr dvbd) (* 2 sttn)) 2)) "" "" "" "")
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 2.5) (- (- (cadr dvbd) (* 2 sttn)) 1.5)) 1 0 "giua" (rtos (+ sttn 1) 2 0) "" "" "")
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 9.5) (- (- (cadr dvbd) (* 2 sttn)) 1.5)) 1 0 "giua" (rtos (cadr dth) 2 3) "" "" "")
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 18.5) (- (- (cadr dvbd) (* 2 sttn)) 1.5)) 1 0 "giua" (rtos (car dth) 2 3) "" "" "")
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 24.8) (- (- (cadr dvbd) (* 2 sttn)) 0.5)) 1 0 "giua" (strcat (rtos sttn 2 0) "-" (rtos (+ sttn 1) 2 0)) "" "" "")
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 28.3) (- (- (cadr dvbd) (* 2 sttn)) 0.5)) 1 0 "giua" (rtos (distance dtn dth) 2 2) "" "" "")
(duy:t_line (list (+ (car dvbd) 23) (- (- (cadr dvbd) (* 2 sttn)) 3)) (list (+ (car dvbd) 30) (- (- (cadr dvbd) (* 2 sttn)) 3)) "" "" "" "")
 
(setq dtn dth)
(setq sttn (+ sttn 1))
)
(command ".erase" "last" "")
(duy:t_line (list (car dvbd) (- (- (cadr dvbd) (* 2 sttn)) 2)) (list (+ (car dvbd) 30) (- (- (cadr dvbd) (* 2 sttn)) 2)) "" "" "" "")
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 2.5) (- (- (cadr dvbd) (* 2 sttn)) 1.5)) 1 0 "giua" "1" "" "" "")
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 9.5) (- (- (cadr dvbd) (* 2 sttn)) 1.5)) 1 0 "giua" (rtos (cadr ddt) 2 3) "" "" "")
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 18.5) (- (- (cadr dvbd) (* 2 sttn)) 1.5)) 1 0 "giua" (rtos (car ddt) 2 3) "" "" "")
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 24.8) (- (- (cadr dvbd) (* 2 sttn)) 0.5)) 1 0 "giua" (strcat (rtos sttn 2 0) "-" "1") "" "" "")
(duy:t_text (list (+ (car dvbd) 28.3) (- (- (cadr dvbd) (* 2 sttn)) 0.5)) 1 0 "giua" (rtos (distance dtn ddt) 2 2) "" "" "")
 
(command "undo" "end")
(Princ)
)
  

 

Bác nào biết vào giúp em với ạ (hình như lisp này của bác @duy782006) Hình như nó không cho bắt điểm giao thì phải.
Em xin cảm ơn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Bạn thử xem nhé, còn font .vni thì mình thấy nó trong lsp nó cũng set toàn bộ font là .vni mà ^^. cho nhập độ chính xác như bạn mún, chạy với layer bất kỳ

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=68491&st=40
(defun *error* (msg)
 (princ "error: ")
 (princ msg)
 (princ)
)[/b]
[b](defun Wdis (p1 p2 / dis ang point)
 (setq dis (distance p1 p2))
 (setq ang (angle p1 p2))
 (if (and (> ang (/ Pi 2)) (< ang (* Pi 1.5)) )
(progn
  (setq ang (+ Ang Pi))
  (setq Point (polar p2 ang (/ dis 2.0)))
)
(setq Point (polar p1 ang (/ dis 2.0)))
 )
 (command "Text" "S" "vaptimn" "c" point (/ TileBdHT 500) (* (/ ang Pi) 180) (rtos dis 2 ca))
)
(defun ssgetLayer( La1 La2 / ss)
 (setq ss (ssget "X" (list
         	(cons -4 "<OR")
          	(cons -4 "<AND")
           	(cons 8 La1)
           	(cons 0 "LWPOLYLINE")
          	(cons -4 "AND>")
          	(cons -4 "<AND")
           	(cons 8 La1)
           	(cons 0 "LINE")
          	(cons -4 "AND>")
          	(cons -4 "<AND")
           	(cons 8 La2)
           	(cons 0 "LWPOLYLINE")
          	(cons -4 "AND>")
          	(cons -4 "<AND")
           	(cons 8 La2)
           	(cons 0 "LINE")
          	(cons -4 "AND>")
         	(cons -4 "OR>")
        	)
 ))
 ss
)
(defun pointpl (name tM k / namem i bien t1 p1 diem)
(setq namem name)
(setq i 1)
(while (<= i k)
(progn
 (setq bien (assoc tM namem))
 (setq t1 (member bien namem))
 (setq p1 (car t1))
 (setq namem (cdr t1))
 (setq diem (cdr p1))
 (setq i (+ 1 i))
)
)
diem
)
(defun c:tdd( / i k luuxy p xoa)
(setvar "cmdecho" 0)
(progn
(if (null (tblsearch "style" "vaptimn"))
 (command "_style" "vaptimn" ".vnarial" "" "" "" "" ""))
(if (null (tblsearch "style" "vhelveb"))
 (command "_style" "vhelveb" ".vnarial" "" "" "" "" ""))
(if (null (tblsearch "layer" "sohieu_diem"))
 (command "_layer" "n" "sohieu_diem" ""))
(command "_layer" "c" "2" "sohieu_diem" "")
(if (null (tblsearch "layer" "bang_toado"))
 (command "_layer" "n" "bang_toado" ""))
(command "_layer" "c" "7" "bang_toado" "")
(command "_layer" "c" "6" "thua" "")
(command "_layer" "c" "6" "100" "")
(setq r1 (getvar "USERI1"))
(setq TileBdHT (getreal (strcat "\nMau So Ti Le Cua BDHT" "(" (rtos r1 2 0) "):")))
(setq tdo (getint "\nNhap do chinh xac toado:"))
(setq ca (getint "\nNhap do chinh xac canh:"))
(if (= TileBdHT nil)
 (setq TileBdHT r1))
(setvar "USERR1" TileBdHT)[/b]
[b](setvar "blipmode" 0)
(setq old (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq p (getpoint "\n Pick"))
(if (/= p nil)
 (command "-Boundary" "a" "b" "n" "" "" p "" )
)
(setq luuxy (entget (entlast)))
(setq p (getpoint "\n Diem dat bang toa do :"))
(entdel (entlast))
(setq k (cdr (assoc 90 luuxy)))
(if (/= p nil)
 (progn
  (setq p01 p)
  (setq p02 (mapcar '+ p '(10.0 0.0 0.0)))
  (setq p03 (mapcar '+ p '(22.5 -2.5 0.0)))
  (setq p04 (mapcar '+ p '(35.0 0.0 0.0)))
  (setq p05 (mapcar '+ p '(45.0 0.0 0.0)))
  (setq p06 (mapcar '+ p '(0.0 -5.0 0.0)))
  (setq p07 (mapcar '+ p '(10.0 -2.5 0.0)))
  (setq p08 (mapcar '+ p '(35.0 -2.5 0.0)))
  (setq p09 (mapcar '+ p '(45.0 -5.0 0.0)))
  (if (<= k 10) 
(progn
 (setq p10 (mapcar '+ p '(0.0 -40.0 0.0)))
 (setq p11 (mapcar '+ p '(10.0 -40.0 0.0)))
 (setq p12 (mapcar '+ p '(22.5 -40.0 0.0)))
 (setq p13 (mapcar '+ p '(35.0 -40.0 0.0)))
 (setq p14 (mapcar '+ p '(45.0 -40.0 0.0)))
)
(progn
 (setq ty (* -1 (+ 10.0 (* k 3))))
 (setq t0 (list 0.0 ty 0.0))
 (setq t1 (list 10.0 ty 0.0))
 (setq t2 (list 22.5 ty 0.0))
 (setq t3 (list 35.0 ty 0.0))
 (setq t4 (list 45.0 ty 0.0))
 (setq p10 (mapcar '+ p t0))
 (setq p11 (mapcar '+ p t1))
 (setq p12 (mapcar '+ p t2))
 (setq p13 (mapcar '+ p t3))
 (setq p14 (mapcar '+ p t4))
)
  )
  (command "layer" "s" "bang_toado" "")
  (command "Line" p01 p05 "")
  (command "Line" p01 p10 "")
  (command "Line" p02 p11 "")
  (command "Line" p03 p12 "")
  (command "Line" p04 p13 "")
  (command "Line" p05 p14 "")
  (command "Line" p07 p08 "")
  (command "Line" p06 p09 "")
  (command "Line" p10 p14 "")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(22.5 2.0 0.0)) 1.25 0 "B¶NG LIÖT K£ TäA §é GãC RANH")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(5.0 -1.5 0.0)) 1.15 0 "Sè hiÖu ®iÓm")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(5.0 -3.5 0.0)) 1.15 0 "Tªn ®iÓm")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(22.5 -1.25 0.0)) 1.15 0 "Täa ®é")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(16.25 -3.75 0.0)) 1.15 0 "X(m)")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(28.75 -3.75 0.0)) 1.25 0 "Y(m)")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(40.0 -2.5 0.0)) 1.25 0 "C¹nh")
 )
)
(setq i 1)
(while (<= i k)
 (progn
  (setq toado (pointpl luuxy 10 i))
  (setq x (rtos (car toado) 2 tdo))
  (setq y (rtos (cadr toado) 2 tdo))
  (command "layer" "s" "sohieu_diem" "")
  (setq doi (list (* 0.2 (/ TileBdHT 500)) (* 0.2 (/ TileBdHT 500)) 0.0))
  (command "Text" "S" "vaptimn" (mapcar '+ toado doi) (/ TileBdHT 500) 0 i)
  (command "donut" "0.0" (* 0.25 (/ TileBdHT 500)) toado "") 
  (setq tsh (list 5.0 (- (* -3 i) 4.5) 0.0))
  (setq txx (list 16.25 (- (* -3 i) 4.5) 0.0))
  (setq tyy (list 28.75 (- (* -3 i) 4.5) 0.0))
  (setq tgc (list 40.0 (- (* -3 i) 3.0) 0.0))
  (setq psh (mapcar '+ p tsh))
  (setq pxx (mapcar '+ p txx))
  (setq pyy (mapcar '+ p tyy))
  (setq pgc (mapcar '+ p tgc))
  (if (= i 1)
(progn
 (setq toado1 toado)
 (setq x1 (rtos (car toado1) 2 tdo))
 (setq y1 (rtos (cadr toado1) 2 tdo))
)
  )
  (if (>= i 2)
(progn
(setq canh (distance toado0 toado))
(command "layer" "s" "bang_toado" "")
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pgc 1.2 0 (rtos canh 2 ca) )
(command "layer" "s" "sohieu_diem" "")
(wdis toado0 toado)
)
  )
  (command "layer" "s" "bang_toado" "")
  (command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" psh 1.2 0 i)
  (command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pxx 1.2 0 y)
  (command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pyy 1.2 0 x)
  (setq toado0 toado)
  (setq i (+ i 1))
 )
)
(command "layer" "s" "sohieu_diem" "")
(wdis toado toado1)
(setq canh (distance toado toado1))
  (setq tsh (list 5.0 (- (* -3 (+ k 1)) 4.5) 0.0))
  (setq txx (list 16.25 (- (* -3 (+ k 1)) 4.5) 0.0))
  (setq tyy (list 28.75 (- (* -3 (+ k 1)) 4.5) 0.0))
  (setq tgc (list 40.0 (- (* -3 (+ k 1)) 3.0) 0.0))
  (setq psh (mapcar '+ p tsh))
  (setq pxx (mapcar '+ p txx))
  (setq pyy (mapcar '+ p tyy))
  (setq pgc (mapcar '+ p tgc))
(command "layer" "s" "bang_toado" "")
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pgc 1.2 0 (rtos canh 2 ca) )
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" psh 1.2 0 "1")
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pxx 1.2 0 y1)
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pyy 1.2 0 x1)
(setvar "osmode" old)
) ;(end progn)
;(end if)
)

Ps: còn 1 chỗ nhoc mò chưa ra, cũng có thể nói là ko pit ^^ là nếu số lẽ đằng sau vd:2.199 thì nó ko làm tròn đc 3 số là 2.200 mà nó thành 2.20, nếu số lẽ đằng ssau vẫn lẽ thì vẫn đc n số lúc nhập độ chính xác

cái này của bác thực sự là quá hay rồi, nhưng bác có thể giúp em thêm các số hiêụ đỉnh vào bản vẽ đc không ?chứ suất một loạt ra rồi chẳng biết điểm 1 ở đâu, điểm 2 ở đâu bác à.Mong bác giúp đỡ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tôi cũng đang có nhu cầu sử dụng một lisp như thế. Thấy bạn có nhắc đến một lisp xuất được bảng tọa độ đơn giản như hình rất hay. Nếu bạn có lisp như thế thì có thể chia sẻ cho tôi được không. Cảm ơn bạn nhé. Chứ hiện tại khi muốn sử dụng bảng tọa độ như hình trên tôi thường phải chuyển sang MicroStation và dùng Famis để xuất. Làm như thế tôi rất mất thời gian. Hy vọng sẽ được các anh em trên diễn đàn giúp đỡ dùm cho tôi cái lisp xuất bảng tọa độ ra như hình trên. (Thao tác chỉ cần chọn lần lượt từ điểm 1- có thể theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại - cho đến điểm thứ n và quay về điểm 1, sau đó click một vị trí nào đó trên màn hình sẽ hiện bảng tọa độ như hình trên) . Rất chân thành cảm ơn các anh em.

P/S: Nếu được các anh em diễn đàn chia sẽ lisp hãy gửi giúp tôi vào địa chỉ mail: hihass76@gmail.com. Chân thành cảm ơn anh em diễn đàn CadViet. Chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh.

Mình đang dùng lsp này. Bạn nào đang làm địa chính vẽ 1/500 in 2=1 thì dùng rất phù hợp.  Còn in tỷ lệ khac thì chỉnh lại code lsp là đc

Lệnh như sau :

ghitd (Xuất bảng tọa độ góc ranh theo cách pick điểm tuần tự do ng dùng chỉ định)

laytd (Xuất bảng tọa độ theo cách ng dùng pick chọn 1 điểm trong vùng muốn xuất tọa độ. kết quả xuất ra bảng tọa độ theo nguyên tắc lấy điểm thứ 1 là điểm cao nhất và chạy tọa độ cùng chiều kim đồng hồ )


;Ndaitfunc 2013

;Viet boi : Ndait Nguyen

;;-------------------------------------------------------

;Ghi toa do tu dong theo chieu kim dong ho

(defun c:laytd (/ p bound k lstpt lstx lsty newlst i bien t1 p1 diem x y ymax kmax n c new name ltext diemve pt p1

p2 p3 p4 p5 p6 pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 pt10 pt11 pt12 pt13 pt14 pt15 pt16 pt17)

(luuBHT)

(setq p (getpoint "\nPick point :"))

(setvar "osmode" 0)

(taolop '("vunglaytd" "diemtd" "texttd"))

(setvar "clayer" "vunglaytd")

(command "style" "APTIMA" "vaptimn.ttf" 0 1 0 "" "" "")

(if (/= p nil) (command "-Boundary" p "" ));end if

(setq bound (entget (entlast)))

(setq k (cdr (assoc 90 bound)))

(setq lstpt '() lstx '() lsty '() newlst '())

(setq i 1)

(while (<= i k)

(progn

(setq bien (assoc 10 bound))

(setq t1 (member bien bound))

(setq p1 (car t1))

(setq bound (cdr t1))

(setq diem (cdr p1))

(setq x (car diem) y (cadr diem))

(setq lstx (append lstx (list x)) lsty (append lsty (list y)))

(setq lstpt (append lstpt (list diem)))

(setq i (+ 1 i))));while

(setq ymax (maximum lsty))

(setq kmax (vl-position ymax (reverse lsty)))

(setq lstpt (reverse lstpt))

(setq newlst (member (nth kmax lstpt) lstpt))

(setq n 0)

(repeat kmax (setq newlst (append newlst (list (nth n lstpt)))) (setq n (+ 1 n)))

(setq c 0 new '())

(foreach name newlst (setq new (append new (list (append (list (setq c (1+ c))) name)))))

(setq c 1 new (append new (list (nth 0 new))))

(setq ltext '())

(setq ltext (append ltext (list (nth 0 new))))

(setq newlst (append newlst (list (nth 0 newlst))))

(repeat (- (length new) 1)

(setq ltext (append ltext (list (append (nth c new)

(list (distance (append (nth (- c 1) newlst) '(0.0)) (append (nth c newlst) '(0.0))))))))

(setq c (1+ c)));repeat

(setq n 0)

(setvar "clayer" "diemtd")

(repeat (- (length new) 1)

(ndait_addtext (itoa (car (nth n new))) "texttd" 256 (cdr (nth n new)) 1.0 0.0 "aptima" "BL")

(command "CIRCLE" (cdr (nth n new)) "0.25" "")

(setq n (1+ n)));repeat

(setq diemve (getpoint "\nChon vi tri ve bang toa do : "))

(if (null diemve)

(prompt "\nKhong ve bang ! ")

(progn

(setvar "osmode" 0)

(setvar "orthomode" 0)

(taolop '("Text_Bang" "Line_Bang"))

(setq pt diemve)

(taochu "BAÛNG LIEÄT KEÂ TOÏA ÑOÄ GOÙC RANH" "Text_Bang" 256 (polar (polar pt 0.0 2.5) (* 0.5 Pi) 0.75) 1.0 "Aptima")

(command "layer" "s" "Line_Bang" "")

(setq pt1 pt pt (polar pt (* 1.5 pi) 0.25))

(setq p (polar (polar pt 0.0 0.5) (* 1.5 pi) 2.0))

(setq p1 p

p2 (polar (polar p1 0.0 11.8) (* 0.5 pi) 0.25)

p3 (polar (polar p1 0.0 0.5) (* 1.5 Pi) 2.25)

P4 (polar p3 0.0 7.0)

p5 (polar p4 0.0 9.0)

p6 (polar (polar p5 0.0 7.5) (* 0.5 Pi) 1.5))

(setq pt2 (polar pt1 0.0 5.5)

pt3 (polar pt2 0.0 18.0)

pt4 (polar pt3 0.0 5.5)

pt5 (polar pt2 (* 1.5 Pi) 2.5)

pt6 (polar pt5 0.0 9.0)

pt7 (polar pt6 0.0 9.0)

pt8 (polar pt1 (* 1.5 Pi) 5.0)

pt9 (polar pt8 0.0 5.5)

pt10 (polar pt9 0.0 9.0)

pt11 (polar pt10 0.0 9.0)

pt12 (polar pt11 0.0 5.5))

(taochu "Soá hieäu" "Text_Bang" 256 p1 1.0 "Aptima")

(taochu "Toïa ñoä" "Text_Bang" 256 p2 1.0 "Aptima")

(taochu "ñieåm" "Text_Bang" 256 p3 1.0 "Aptima")

(taochu "X( m )" "Text_Bang" 256 p4 1.0 "aptima")

(taochu "Y( m )" "Text_Bang" 256 p5 1.0 "aptima")

(taochu "Caïnh" "Text_Bang" 256 p6 1.0 "aptima")

(command "layer" "s" "Line_Bang" "")

(command "line" pt1 pt2 pt5 pt6 pt7 pt3 pt4 pt12 pt11 pt10 pt9 pt8 pt1 "")

(command "line" pt2 pt3 "")

(command "line" pt5 pt9 "")

(command "line" pt6 pt10 "")

(command "line" pt7 pt11 "")

(setq pt (polar pt (* 1.5 pi) 6.9))

(setq i 0)

(repeat (length ltext) (ghihang pt (nth i ltext)) (setq i (1+ i)) (setq pt (polar pt (* 1.5 pi) 2.0)))

(setq pt13 (polar pt8 (* 1.5 Pi) (+ (* 2.0 (length ltext)) 0.25)))

(setq pt14 (polar pt13 0.0 5.5)

pt15 (polar pt14 0.0 9.0)

pt16 (polar pt15 0.0 9.0)

pt17 (polar pt16 0.0 5.5))

(command "layer" "s" "Line_Bang" "")

(command "line" pt8 pt13 pt14 pt9 "")

(command "line" pt14 pt15 pt10 "")

(command "line" pt15 pt16 pt11 "")

(command "line" pt16 pt17 pt12 "")

));if

(traBHT)

(princ))

;;----------------------------------------------------------------

;;;Xuat so lieu toa do diem ra file va danh so thu tu

(defun c:ghitd (/ SBD DIEMDAU pt pt0 canh diem text text0 dspt ltext DIEMCUOI Tongdiem diemve i f fl)

(luuBHT)

;(setq TL (getvar "userr1"))

;(if (<= TL 0.0) (tyle))

(setvar "cmdecho" 0) (setvar "cecolor" "256")

(setq dspt '() ltext '() pt0 nil canh nil)

(Setq SBD (getint "\n Nhap so hieu diem bat dau ghi toa do : <Enter=1> "))

(if (null SBD) (setq SBD 1) (setq SBD SBD))

(command "style" "APTIMA" "vaptimn.ttf" 0 1 0 "" "" "")

(taolop '("MiaP" "MiaT"))

(SETQ DIEMDAU SBD)

(while (setq pt (getpoint (strcat "\n Chon diem toa do : <Mia so " (itoa SBD) "> (Enter de ket thuc)")))

(if (not (null pt0)) (setq canh (distance pt0 pt)))

(setq pt0 pt)

(setq diem (strcat (itoa SBD) " " (trtos (car pt) 3) " " (trtos (cadr pt) 3)))

(setq text (list SBD (car pt) (cadr pt) canh))

(command "layer" "s" "MiaP" "")

(command "point" pt "")

(command "CIRCLE" pt "0.25" "")

(taochu (itoa SBD) "MiaT" 256 pt 1.0 "Aptima")

(setq SBD (1+ SBD))

(setq dspt (append dspt (list diem)))

(setq ltext (append ltext (list text)))

);end while

(setq text0 (nth 0 ltext))

(setq canh (distance (list (nth 1 text0) (nth 2 text0) 0) pt0))

(Setq text (list (nth 0 text0) (nth 1 text0) (nth 2 text0) canh))

(setq ltext (append ltext (list text)))

(setq Tongdiem (itoa (- SBD diemdau)))

(SETQ DIEMCUOI (- SBD 1))

(setq diemve (getpoint "\nChon vi tri ve bang toa do : "))

(if (null diemve)

(prompt "\nKhong ve bang ! ")

(progn

(setvar "osmode" 0)

(setvar "orthomode" 0)

(taolop '("Text_Bang" "Line_Bang"))

(setq pt diemve)

(taochu "BAÛNG LIEÄT KEÂ TOÏA ÑOÄ GOÙC RANH"

"Text_Bang" 256 (polar (polar pt 0.0 2.5) (* 0.5 Pi) 0.75) 1.0 "Aptima")

(command "layer" "s" "Line_Bang" "")

(setq pt1 pt pt (polar pt (* 1.5 pi) 0.25))

(setq p (polar (polar pt 0.0 0.5) (* 1.5 pi) 2.0))

(setq p1 p

p2 (polar (polar p1 0.0 11.8) (* 0.5 pi) 0.25)

p3 (polar (polar p1 0.0 0.5) (* 1.5 Pi) 2.25)

P4 (polar p3 0.0 7.0)

p5 (polar p4 0.0 9.0)

p6 (polar (polar p5 0.0 7.5) (* 0.5 Pi) 1.5)) ;_ end of setq

(setq pt2 (polar pt1 0.0 5.5)

pt3 (polar pt2 0.0 18.0)

pt4 (polar pt3 0.0 5.5)

pt5 (polar pt2 (* 1.5 Pi) 2.5)

pt6 (polar pt5 0.0 9.0)

pt7 (polar pt6 0.0 9.0)

pt8 (polar pt1 (* 1.5 Pi) 5.0)

pt9 (polar pt8 0.0 5.5)

pt10 (polar pt9 0.0 9.0)

pt11 (polar pt10 0.0 9.0)

pt12 (polar pt11 0.0 5.5)) ;_ end of setq

(taochu "Soá hieäu" "Text_Bang" 256 p1 1.0 "Aptima")

(taochu "Toïa ñoä" "Text_Bang" 256 p2 1.0 "Aptima")

(taochu "ñieåm" "Text_Bang" 256 p3 1.0 "Aptima")

(taochu "X( m )" "Text_Bang" 256 p4 1.0 "aptima")

(taochu "Y( m )" "Text_Bang" 256 p5 1.0 "aptima")

(taochu "Caïnh" "Text_Bang" 256 p6 1.0 "aptima")

(command "layer" "s" "Line_Bang" "")

(command "line" pt1 pt2 pt5 pt6 pt7 pt3 pt4 pt12 pt11 pt10 pt9 pt8 pt1 "") ;_ end of command

(command "line" pt2 pt3 "")

(command "line" pt5 pt9 "")

(command "line" pt6 pt10 "")

(command "line" pt7 pt11 "")

(setq pt (polar pt (* 1.5 pi) 6.9))

(setq i 0)

(repeat (length ltext) (ghihang pt (nth i ltext)) (setq i (1+ i)) (setq pt (polar pt (* 1.5 pi) 2.0)))

(setq pt13 (polar pt8 (* 1.5 Pi) (+ (* 2.0 (length ltext)) 0.25))

pt14 (polar pt13 0.0 5.5)

pt15 (polar pt14 0.0 9.0)

pt16 (polar pt15 0.0 9.0)

pt17 (polar pt16 0.0 5.5))

(command "layer" "s" "Line_Bang" "")

(command "line" pt8 pt13 pt14 pt9 "")

(command "line" pt14 pt15 pt10 "")

(command "line" pt15 pt16 pt11 "")

(command "line" pt16 pt17 pt12 "")))

(if (/= (setq f (getstring "\n<Ten FILE> luu toa do diem , Go <ENTER> neu khong luu : ")) "")

(progn

(if (findfile f) (setq fl (open f "a")) (setq fl (open f "w")))

(write-line "DANH SACH TOA DO DIEM " fl)

(write-line (strcat "File name : " (getvar "dwgprefix") (getvar "dwgname")) fl)

(write-line (strcat "TONG SO DIEM : " Tongdiem) fl)

(write-line (strcat "DIEM DAU : " (itoa DIEMDAU) " DIEM CUOI : " (itoa DIEMCUOI)) fl)

(setq i 0)

(repeat (length dspt) (write-line (nth i dspt) fl) (setq i (1+ i)))))

(if fl (close fl))

(traBHT)

(princ))

;;Dung cho ham ghitd

(defun ghihang (point hang / p p1 p2 p3 pt pt2 pt3 pt4 pt5 t1 t2 t3 t4)

(setq pt point

p (polar (polar pt 0.0 2.0) (/ pi 2.0) 0.25)

t1 (rtos (car hang) 2 0)

t2 (trtos (cadr hang) 3)

t3 (trtos (cadr (cdr hang)) 3))

(if (not (null (nth 3 hang))) (setq t4 (trtos (nth 3 hang) 2)))

(setq p1 p

p2 (polar p1 0.0 12.0)

p3 (polar p2 0.0 8.5)

p4 (polar (polar p3 0.0 5.5) (* 0.5 Pi) 1.0))

(taochu t1 "Text_Bang" 256 p1 0.9 "aptima")

(Ndait_addtext t3 "Text_Bang" 256 p2 0.9 nil "aptima" "R")

(Ndait_addText t2 "Text_Bang" 256 p3 0.9 nil "aptima" "R")

(if (not (null t4)) (Ndait_addText t4 "Text_Bang" 256 p4 0.9 nil "aptima" "R")));end of defun

;-----------------------------------

;Cac ham dung chung

;;Luu va tra bien he thong

(defun luuBHT ()

(setq

auts (getvar "autosnap")

blip (getvar "blipmode")

ceco (getvar "cecolor")

clay (getvar "clayer")

cmec (getvar "cmdecho")

fdia (getvar "filedia")

osmo (getvar "osmode")

orth (getvar "orthomode")

plwi (getvar "plinewid")

pola (getvar "polarmode")

tsty (getvar "textstyle")) ;_ end of setq

) ;_ end of defun

(defun traBHT ()

(setvar "autosnap" auts)

(setvar "blipmode" blip)

(setvar "cecolor" ceco)

(setvar "clayer" clay)

(setvar "cmdecho" cmec)

(setvar "filedia" fdia)

(setvar "osmode" osmo)

(setvar "orthomode" orth)

(setvar "plinewid" plwi)

(setvar "polarmode" pola)

(setvar "textstyle" tsty)

) ;_ end of defun

;---

;;Tao lop theo danh sach di kem

(defun taolop (dslop)

(mapcar '(lambda (a) (if (null (tblsearch "layer" a)) (command "layer" "N" a ""))) dslop)

)

;-----

;Ham tao text

(defun taochu (noidung lop mau diem caochu kieu / x y)

(setq x (car diem) y (cadr diem))

(entmod (entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 8 lop) (cons 62 mau)

(cons 100 "AcDbText") (list 10 x y 0.0) (cons 40 caochu)

(cons 1 noidung) (cons 7 kieu))))

) ;defun

(defun Ndait_addtext (noidung lop mau diem caochu goc kieu canhchu / x y va ha)

(cond

((= canhchu "L") (setq va 0 ha 0));Left

((= canhchu "C") (setq va 0 ha 1));Center

((= canhchu "R") (setq va 0 ha 2));Right

;((= canhchu "A") (setq va 0 ha 3));Aligned

((= canhchu "M") (setq va 0 ha 4));Middle

;((= canhchu "F") (setq va 0 ha 5));Fit

((= canhchu "TL") (setq va 3 ha 0));Top Left

((= canhchu "TC") (setq va 3 ha 1));Top Center

((= canhchu "TR") (setq va 3 ha 2));Top Right

((= canhchu "ML") (setq va 2 ha 0));Middle Left

((= canhchu "MC") (setq va 2 ha 1));Middle Center

((= canhchu "MR") (setq va 2 ha 2));Middle Right

((= canhchu "BL") (setq va 1 ha 0));Bottom Left

((= canhchu "BC") (setq va 1 ha 1));Bottom Center

((= canhchu "BR") (setq va 1 ha 2));Bottom Right

(T (setq va 0 ha 0));canhchu false -> Left

);cond

(if (null (tblsearch "style" kieu)) (setq kieu (getvar "textstyle")))

(if (null goc) (setq goc 0.0))

(if (null caochu) (setq caochu 1.0))

(if (null diem) (progn (initget 1) (setq diem (getpoint "\npick point :"))))

(if (null mau) (setq mau 256))

(if (null lop) (setq lop (getvar "clayer")))

(setq x (car diem) y (cadr diem))

(entmod (entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 8 lop)

(cons 62 mau) (cons 100 "AcDbText") (list 10 x y 0.0)

(cons 40 caochu) (cons 50 goc)(cons 1 noidung) (cons 7 kieu)

(cons 72 ha) (list 11 x y 0.0) (cons 100 "AcDbText") (cons 73 va))))

);defun

;Tra ve so lon nhat trong danh sach a

(defun maximum (a)

(setq i 0 maxa (max (nth 0 a) (nth 1 a)))

(repeat (length a) (setq maxa (max (nth i a) maxa)) (setq i (1+ i)))

maxa)

;;Doi so thuc sang chuoi (giong rtos)

;;VD (trtos 1.05 3) -> "1.050"

(defun trtos (Num dec / HSLT N0 N1 N2 N3 them0 them1 CHU)

(setq HSLT dec N0 (+ Num 0.000000001) N1 (- N0 (fix N0)) N2 (rtos N1 2 HSLT)

N3 (- (strlen N2) 2) them0 "." them1 "")

(if (>= N3 HSLT)

(setq CHU (rtos N0 2 HSLT))

(if (= N3 -1)

(setq CHU (strcat (rtos N0 2 HSLT)

(if (= HSLT 0)

(setq them0 "") (repeat HSLT (setq them0 (strcat them0 "0"))))))

(setq CHU (strcat (rtos N0 2 HSLT)

(repeat (- HSLT N3) (setq them1 (strcat them1 "0")))))

);if

);if

CHU)

;the end

 

ps: trên máy người dùng nhất định phải có font Aptima (vaptimn.ttf) nếu không lsp sẽ bị lỗi.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×