Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Chutuyen

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  24
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

-3 (hơi kém)

About Chutuyen

 • Cấp bậc
  biết vẽ line
 • Ngày sinh Tháng 2 3

Thông tin hồ sơ

 • Giới tính
  Male

Khách truy cập Tiểu sử gần đây

1.280 chế độ xem tiểu sử
 1. Chutuyen

  Sửa lisp

  KIỂU NÀY B ƠI COPPY LOAT.dwg
 2. Chutuyen

  Sửa lisp

  không theo thứ tự b à?
 3. Chutuyen

  Sửa lisp

  em thay cả 2 rồi mà,
 4. Chutuyen

  Sửa lisp

  em làm theo hướng dẫn mà không được bác à?
 5. Chutuyen

  Sửa lisp

  (defun C:TCC (/ lst str txt 2ClipB) ;***** TCC = copy ***** (vl-load-com) (princ "\nChon cac Text/Mtext/Dimension can copy...") (setq lst (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "*TEXT,DIMENSION"))))) (setq str "") (foreach n lst (cond ((= (cdr (assoc 0 (entget n))) "TEXT") (setq txt (cdr (assoc 1 (entget n)))) ) ((= (cdr (assoc 0 (entget n))) "MTEXT") (setq txt (cdr (assoc 1 (entget n)))) ) ((= (cdr (assoc 0 (entget n))) "DIMENSION") (if (= (cdr (assoc 1 (entget n))) "") (setq txt (rtos (cdr (assoc 42 (entget n)))2 0)) (setq txt (cdr (assoc 1 (entget n)))) ) ) ) (setq str (strcat str txt "\n")) ) (vlax-invoke (vlax-get (vlax-get (setq 2ClipB (vlax-create-object "htmlfile")) 'ParentWindow ) 'ClipBoardData ) 'SetData "Text" str ) (vlax-release-object 2ClipB) (princ) ) ;********************************************* (defun C:DD (/ ss->vla s1 s2 s3 s11 s12 n e1 e2 i j i1 ii) ;***** DD -> da'n ***** (vl-load-com) (setq s11 (QGetClipText)) (princ "\nSelect Texts to Paste value: ") (setq s2 (ssget '((0 . "*TEXT")))) (command "_.undo" "_be") ;******************* (setq ii 0) (While (> (vl-string-search "\n" s11) 0) (setq s11 (vl-string-subst "*" "\n" s11)) (setq ii (+ 1 ii)) ) ;****************** (setq s1 (vl-sort (ss_vla s2) '(lambda (a b) (< (car (vlax-get a 'InsertionPoint)) (car (vlax-get b 'InsertionPoint)) ) ) ) ) (setq s2 (vl-sort (ss_vla s2) '(lambda (a b) (< (car (vlax-get a 'InsertionPoint)) (car (vlax-get b 'InsertionPoint)) ) ) ) ) ;****************** (If (> ii (vl-list-length s2)) (Progn (Alert "So kich thuoc copy nhieu hon so kich thuoc can da'n !") (command "_.undo" "_end") (Ext) ) ) ;****************** (setq i1 -1) (setq s12 "") (While (> (strlen s11) 0) (setq s12 (substr s11 1 (vl-string-search "*" s11))) (setq s11 (vl-string-subst "" (strcat s12 "*") s11)) (vla-put-textstring (nth (setq i1 (1+ i1)) s1) s12) ) ;********************** (setq s3 "") (setq i 0) (setq j 1) (While (< i (- ii 1)) (While (< j ii) (if (> (atof (vla-get-textstring (nth i s1))) (atof (vla-get-textstring (nth j s1)))) (Progn (setq s3 (vla-get-textstring (nth i s1))) (vla-put-textstring (nth i s1) (vla-get-textstring (nth j s1))) (vla-put-textstring (nth j s1) s3) ) ) (setq j (+ 1 j)) ) (setq j (+ 1 i)) (setq i (+ 1 i)) ) (setq n (min (vl-list-length s1) (vl-list-length s2))) (setq i -1) (repeat n (vla-put-textstring (nth (setq i (1+ i)) s2) (vla-get-textstring (nth i s1)) ) ) (command "_.undo" "_end") (princ) )
 6. Chutuyen

  Sửa lisp

  Nhờ các bác sửa giúp đoạn lisp em sưu tầm được: đoạn lisp coppy theo thứ tự từ trái qua phải, em muốn sửa thành coppy từ trên xuống dưới mong, các bác giúp đỡ? xin chân thành cảm ơn.!
×