Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
vcdichoi

Xin được nhờ sửa giúp lỗi Lisp Cad để hợp hình lại

Các bài được khuyến nghị

Em có sưu tầm được một Lisp cad dùng để hợp các hình lại với nhau:

Sử dụng như Video:

Nhưng khi em load lisp vào và sử dụng thì thấy báo lỗi, Em có tham khảo thì thấy bảo là do trùng biến gì đó trong quá trình lập trình, và biến đó được ghi vào bộ nhớ Ram (em cũng không hiểu cho lắm, hỳ).

Báo lỗi như hình dưới

 

Nhờ các anh/chị giúp em chỉnh sửa để Lisp có thể sử dụng được

;;-----------------------=={ Outline Objects }==-----------------------;;
;;                                   ;;
;; This program enables the user to generate one or more closed    ;;
;; polylines or regions outlining all objects in a selection.     ;;
;;                                   ;;
;; Following a valid selection, the program calculates the overall   ;;
;; rectangular extents of all selected objects and constructs a    ;;
;; temporary rectangular polyline offset outside of such extents.   ;;
;;                                   ;;
;; Using a point located within the offset margin between the extents ;;
;; of the selection and temporary rectangular frame, the program then ;;
;; leverages the standard AutoCAD BOUNDARY command to construct    ;;
;; polylines and/or regions surrounding all 'islands' within the    ;;
;; temporary bounding frame.                      ;;
;;                                   ;;
;;----------------------------------------------------------------------;;
;; Author: Lee Mac, Copyright © 2014 - www.lee-mac.com       ;;
;;----------------------------------------------------------------------;;
;; Version 1.0  -  2014-11-30                   ;;
;;                                   ;;
;; - First release.                          ;;
;;----------------------------------------------------------------------;;
;; Version 1.1  -  2016-01-23                   ;;
;;                                   ;;
;; - Added option to erase original objects.              ;;
;;----------------------------------------------------------------------;;

(defun c:LH ( / *error* idx sel )

  (defun *error* ( msg )
    (LM:endundo (LM:acdoc))
    (if (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*"))
      (princ (strcat "\nError: " msg))
    )
    (princ)
  )
  
  (if (setq sel (ssget))
    (progn
      (LM:startundo (LM:acdoc))
      (LM:outline sel)
      (initget "Yes No")
      (if (/= "No" (getkword "\nErase original objects? [Yes/No] <Yes>: "))
        (repeat (setq idx (sslength sel))
          (entdel (ssname sel (setq idx (1- idx))))
        )
      )
      (LM:endundo (LM:acdoc))
    )
  )
  (princ)
)

;; Outline Objects - Lee Mac
;; Attempts to generate a polyline outlining the selected objects.
;; sel - [sel] Selection Set to outline
;; Returns: [sel] A selection set of all objects created

(defun LM:outline ( sel / app are box cmd dis enl ent lst obj rtn tmp )
  (if (setq box (LM:ssboundingbox sel))
    (progn
      (setq app (vlax-get-acad-object)
         dis (/ (apply 'distance box) 20.0)
         lst (mapcar '(lambda ( a o ) (mapcar o a (list dis dis))) box '(- +))
         are (apply '* (apply 'mapcar (cons '- (reverse lst))))
         dis (* dis 1.5)
         ent
        (entmakex
          (append
            '(  (000 . "LWPOLYLINE")
              (100 . "AcDbEntity")
              (100 . "AcDbPolyline")
              (090 . 4)
              (070 . 1)
            )
            (mapcar '(lambda ( x ) (cons 10 (mapcar '(lambda ( y ) ((eval y) lst)) x)))
              '(  (caar  cadar)
                (caadr cadar)
                (caadr cadadr)
                (caar cadadr)
              )
            )
          )
        )
      )
      (apply 'vlax-invoke
        (vl-list* app 'zoomwindow
          (mapcar '(lambda ( a o ) (mapcar o a (list dis dis 0.0))) box '(- +))
        )
      )
      (setq cmd (getvar 'cmdecho)
         enl (entlast)
         rtn (ssadd)
      )
      (while (setq tmp (entnext enl)) (setq enl tmp))
      (setvar 'cmdecho 0)
      (command
        "_.-boundary" "_a" "_b" "_n" sel ent "" "_i" "_y" "_o" "_p" "" "_non"
        (trans (mapcar '- (car box) (list (/ dis 3.0) (/ dis 3.0))) 0 1) ""
      )
      (while (< 0 (getvar 'cmdactive)) (command ""))
      (entdel ent)
      (while (setq enl (entnext enl))
        (if (and (vlax-property-available-p (setq obj (vlax-ename->vla-object enl)) 'area)
             (equal (vla-get-area obj) are 1e-4)
          )
          (entdel enl)
          (ssadd enl rtn)
        )
      )
      (vla-zoomprevious app)
      (setvar 'cmdecho cmd)
      rtn
    )
  )
)

;; Selection Set Bounding Box - Lee Mac
;; Returns a list of the lower-left and upper-right WCS coordinates of a
;; rectangular frame bounding all objects in a supplied selection set.
;; s - [sel] Selection set for which to return bounding box

(defun LM:ssboundingbox ( s / a b i m n o )
  (repeat (setq i (sslength s))
    (if
      (and
        (setq o (vlax-ename->vla-object (ssname s (setq i (1- i)))))
        (vlax-method-applicable-p o 'getboundingbox)
        (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-getboundingbox (list o 'a 'b))))
      )
      (setq m (cons (vlax-safearray->list a) m)
         n (cons (vlax-safearray->list b) n)
      )
    )
  )
  (if (and m n)
    (mapcar '(lambda ( a b ) (apply 'mapcar (cons a b))) '(min max) (list m n))
  )
)

;; Start Undo - Lee Mac
;; Opens an Undo Group.

(defun LM:startundo ( doc )
  (LM:endundo doc)
  (vla-startundomark doc)
)

;; End Undo - Lee Mac
;; Closes an Undo Group.

(defun LM:endundo ( doc )
  (while (= 8 (logand 8 (getvar 'undoctl)))
    (vla-endundomark doc)
  )
)

;; Active Document - Lee Mac
;; Returns the VLA Active Document Object

(defun LM:acdoc nil
  (eval (list 'defun 'LM:acdoc 'nil (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (LM:acdoc)
)

(vl-load-com) (princ)

;;----------------------------------------------------------------------;;
;;               End of File               ;;
;;----------------------------------------------------------------------;;

 

lllll.png

Lisp Lay hop cac hinh_LH.lsp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
4 giờ trước, quansla đã nói:
 • Hoạt động bình thường mà bro, gửi file mà bro không làm được đi
 •  

E chuyển sang máy khác được anh ạ!

Có lẽ do máy em! để em cài lại cad!

em cảm ơn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
16 giờ trước, ketxu đã nói:

Hình bị lỗi k xem được bạn ạ

 

Dạ! em chuyển sang máy khác ok, có lẽ do cad bị lỗi

cảm ơn anh!

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×