Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
toai

[Nhờ chỉnh sửa]Lisp thống kê tọa độ TDN.lisp

Các bài được khuyến nghị

Nhờ mọi người sửa giúp lisp này sao cho đường kính hình tròn bao xung quanh số thứ tự điểm tăng tương ứng khi chiều dài của số thứ tự tăng đồng thời khống chế sao cho ký hiệu STT điểm không chồng lên ký hiệu tọa độ.

http://www.cadviet.com/upfiles/3/21668_kiem_tra_toa_do_diemtdn_1.lsp

 

Đây là hình minh họa:

21668_toado.jpg

 

(Lisp mình sưu tầm trên Cadviet)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn dùng thử xem sao

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=12702
(prompt"\n[cmd : TDN] - THONG KE TOA DO by Thaistreetz - huuthais@yahoo.com\n")
----------------------------------------------
(defun C:tdn ()
(setvar "cmdecho" 0 )
(command "Undo" "Begin") 
(setq om (getvar "osmode"))
(if (not h) (setq h 1))
(setq caot1 (getreal (strcat "\nCao text < " (rtos h 2 2) " >:")))
(if caot1 (setq h caot1))
(setq tapx '() tapy '() stt '())
(setq bit1 (cond (bit1) ("Yes")))
(initget "Yes No")
(setq Tmp1 (strcat "\nTu dong ghi ten nut? [Yes/No] <" bit1 ">: ")
bit1 (cond ((getkword Tmp1)) (bit1)))
(if (eq bit1 "Yes")
(progn
(setq ten (getstring "\nTen Nut:"))
(if (not i) (setq i 1))
(setq i1 (getreal (strcat"\nSTT cua nut bat dau < " (rtos i 2 0) " >: ")))
(if i1 (setq i i1))
(setvar "osmode" 125)
(setq lacol (getvar "CEColor") k (- i 1))
(While
(setq D1 (getpoint (strcat"\nPick diem thu "(rtos (+ k 1) 2 0)"")))
(Progn
 (setvar "osmode" 0)
 (setq DX (getpoint (strcat"\nDiem dat text thu "(rtos (+ k 1) 2 0)"") D1)
DY (getpoint (strcat"\nHuong goc nghieng cua text "(rtos (+ k 1) 2 0)"") Dx)
angr (angle Dx Dy)
angd (/ (* 180 angr) pi)
  	x  (rtos (car D1) 2 4)
  	y  (rtos (cadr D1) 2 4)
TX (strcat "X:"(rtos (Car D1) 2 4))
TY (strcat "Y:"(rtos (Cadr D1) 2 4))

 	tapx (append tapx (list x))
 	tapy (append tapy (list y))
k  (+ 1 k)
  	N  (strcat ten (rtos k 2 0))
  	stt (append stt (list N))
 );setq
 (setq dt (* 0.5 (- (strlen N) 2) h));;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 (if (>= (car DY) (car DX))
 (progn
(setq D2 (polar Dx angr (* 0.7 h)))   
	(command "text" "BL" D2 h angd tX)
 (setq  TB (textbox (entget(entlast)))
 	LC (car TB)
	RC (cadr TB)
 	di (distance LC RC)
 PT3 (polar D2 angr (+ di (* 0.4 h)))
 pt4 (polar D2 (- angr (* pi 0.5)) (* 1.35 h))
 pt5 (polar pt4 angr di) 
 C  (polar PT3 0 (* 1.5 h))
);setq
(command "text" "F" PT4 PT5 h ty
    	"pline" D1 DX PT3 ""
    	"circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h ) dt)) (+ (* 1.5 h) dt)
    	"text" "m" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt )) h angd N
    	"CECOLOR" 8
 "circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.35 h) dt)
);command
(setvar "CECOLOR" lacol)
 );progn
 );if
 (if (< (car DY) (car DX))
(progn
(setq D2 (polar Dx angr (* 0.7 h)))  
 (command "text" "BR" D2 h (+ angd 180) tx)
 (setq  TB (textbox (entget(entlast)))
 LC (car TB)
 RC (cadr TB)
 di (distance LC RC)
 PT3 (polar D2 angr (+ di (* 0.4 h)))
 pt4 (polar D2 (+ angr (* pi 0.5)) (* 1.35 h))
 pt5 (polar pt4 angr di) 
 C  (polar PT3 0 (* 1.5 h))
);setq
(command "text" "F" PT5 PT4 h TY
 "pline" D1 DX PT3 ""
 "circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.5 h) dt)
 "text" "m" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) h (+ angd 180) N
 "CECOLOR" 8
 "circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.35 h) dt)
);command
(setvar "CECOLOR" lacol)
);progn
 );if
);progn
(setvar "osmode" 125)
);while
(setq i (+ k 1))
);progn
);if
(if (eq bit1 "No")
(progn
(setvar "osmode" 125)
(setq lacol (getvar "CEColor") i 1 k (- i 1))
(While
(setq D1 (getpoint (strcat"\nPick diem thu "(rtos (+ k 1) 2 0)"")))
(Progn
(setvar "osmode" 0)
 (progn
 (setq LOOP T)
 (while (= LOOP T)
 (while (null (setq ten (nentsel "\nChon mot text lam ten nut: ")))
(princ "\nChua tim thay doi tuong la text, chon lai !"));while
 (setq Source_text (entget (car ten)))
 (if (or (= (cdr (assoc '0 Source_text)) "TEXT")
	(= (cdr (assoc '0 Source_text)) "MTEXT")
	(= (cdr (assoc '0 Source_text)) "ATTRIB"));or
(progn
(setq N (cdr (assoc 1 Source_text)))
(setq LOOP nil));progn
(progn
(princ "Phai chon mot text lam ten nut !")
(setq LOOP T));progn
 )if
 );while
 );progn
(setq DX (getpoint (strcat"\nDiem dat text cua nut "N"") D1)
DY (getpoint (strcat"\nHuong goc nghieng cua text") Dx)
angr (angle Dx Dy))
(setq angd (/ (* 180 angr) pi)
  	x  (rtos (car D1) 2 4)
  	y  (rtos (cadr D1) 2 4)
TX (strcat "X:"(rtos (Car D1) 2 4))
TY (strcat "Y:"(rtos (Cadr D1) 2 4))
 	tapx (append tapx (list x))
 	tapy (append tapy (list y))
k  (+ 1 k)
  	stt (append stt (list N))
);setq
 (setq dt (* 0.5 (- (strlen N) 2) h));;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 (if (>= (car DY) (car DX))
(progn
(setq D2 (polar Dx angr (* 0.7 h)))   
	(command "text" "BL" D2 h angd tX)
 (setq  TB (textbox (entget(entlast)))
 	LC (car TB)
	RC (cadr TB)
 	di (distance LC RC)
 PT3 (polar D2 angr (+ di (* 0.4 h)))
 pt4 (polar D2 (- angr (* pi 0.5)) (* 1.35 h))
 pt5 (polar pt4 angr di) 
 C  (polar PT3 0 (* 1.5 h))
);setq

(command "text" "F" PT4 PT5 h ty
    	"pline" D1 DX PT3 ""
    	"circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.5 h) dt)
    	"text" "m" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) h angd N
    	"CECOLOR" 8
 "circle" (polar PT3 angr (+(* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.35 h) dt)
);command
(setvar "CECOLOR" lacol)
);progn
 );if
 (if (< (car DY) (car DX))
(progn
(setq D2 (polar Dx angr (* 0.7 h)))  
 (command "text" "BR" D2 h (+ angd 180) tx)
 (setq  TB (textbox (entget(entlast)))
 LC (car TB)
 RC (cadr TB)
 di (distance LC RC)
 PT3 (polar D2 angr (+ di (* 0.4 h)))
 pt4 (polar D2 (+ angr (* pi 0.5)) (* 1.35 h))
 pt5 (polar pt4 angr di) 
 C  (polar PT3 0 (* 1.5 h))
);setq

(command "text" "F" PT5 PT4 h TY
 "pline" D1 DX PT3 ""
 "circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.5 h) dt)
 "text" "m" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) h (+ angd 180) N
 "CECOLOR" 8
 "circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.35 h) dt)
);command
(setvar "CECOLOR" lacol)
);progn
 );if
);progn
(setvar "osmode" 125)
);while
(setq i (+ k 1))
);progn
);if
(setq bit (cond (bit) ("Yes")))
(initget "Yes No")
(setq Tmp (strcat "\nXuat bang toa do? [Yes/No] <" bit ">: ")
bit (cond ((getkword Tmp)) (bit)))
(if (eq bit "Yes")
(progn
(setq di (- di (* 0.4 h))
kc (* 2 di)
  	PT (getpoint"\nVi tri dat bang")
	PTC (list (+ (* 2 kc) (- di h h h h) (car PT)) (cadr PT)) 
 	p1 (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
 	p2 (list (car PTC) (+ (cadr PTC)(* 2 h)))
 	p3 (list (car p1) (+ (cadr p1)(* 2 h)))
 	p4 (list (car p2) (+ (cadr p2)(* 2 h)))
 	PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
 	PTX (list (+ di (/ di 2) (- 0 h) (car PTD)) (cadr PTD))
 	PTY (list (+ kc (- h h h h) (car PTX)) (cadr PTX))
 	p11 (list (+ (/ di 2) (car p1)) (+ (* 1.1 h) (cadr p1)))
 	p22 (list (+ di (/ di 2) (- 0 h) (car p11)) (- (cadr p11) (* 0.1 h)))
 	p33 (list (+ kc (- h h h h) (car p22)) (cadr p22))
 	L1 (list (+ di (car p3))(cadr p3))
 	L2 (list (+ kc (- 0 h h)(car L1))(cadr L1))
PTB (list (+ (- (* 2 h)) (* 0.5 (+ (* 2 kc) di)) (car PT)) (+ (cadr P3) (* 1.8 h)))
 	n (length tapx)
 	k 0
);setq
(setvar "osmode" 0)
(command "CECOLOR" 3 "line" p1 p2 "" "line" p3 p4 "" "CECOLOR" 2
  	"text" "m" p11 h 0 "Ten diem"
  	"text" "m" p22 h 0 "Toa do X"
  	"text" "m" p33 h 0 "Toa do Y"
  	"text" "m" pTB (* 1.3 h) 0 "%ºng thong ke toa do diem")  
(while (< k n)
(setq xx (nth k tapx) yy (nth k tapy) tstt(nth k stt))
(command "CECOLOR" 2
 "text" "m" PTD h 0 tstt
  	"text" "m" PTX h 0 xx
  	"text" "m" PTY h 0 yy
 "CECOLOR" 3
  	"line" PT PTC "")  
(setq PT (list (car PT) (- (cadr PT)(* 2 h)))
PTC (list (+ (* 2 kc) (- di h h h h) (car PT)) (cadr PT))
PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
PTX (list (+ di (/ di 2) (- 0 h) (car PTD)) (cadr PTD))
PTY (list (+ kc (- h h h h) (car PTX)) (cadr PTX))
k (+ 1 k));setq
);while
(if (= k n)
(setq PT (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
PTC (list (+ (* 2 kc) (- di h h h h) (car PT)) (cadr PT))
L11 (list (+ di (car PT))(cadr PT))
L22 (list (+ kc (- 0 h h) (car L11))(cadr L11))
);setq
);if
(command "CECOLOR" 3
"line" p3 PT ""
"line" p4 PTC ""
"line" L1 L11 ""
"line" L2 L22 "")
);progn
);if
(setvar "CECOLOR" lacol)
(setvar "osmode" om)
(prompt"\n[TDN - THONG KE TOA DO] by Thaistreetz - huuthais@yahoo.com\n")
(command "Undo" "End")
(setvar "cmdecho" 1)
(princ)
);DONG toa do

Trong đó có dòng (setq dt (* 0.5 (- (strlen N) 2) h)) để điểu chỉnh độ to của vòng tròn theo chiều dài tên Nút

Nếu muốn bạn có thể sửa lại.

Bạn dùng thử và phản hồi lại nhé!!

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trong đó có dòng (setq dt (* 0.5 (- (strlen N) 2) h)) để điểu chỉnh độ to của vòng tròn theo chiều dài tên Nút

Nếu muốn bạn có thể sửa lại.

Bạn dùng thử và phản hồi lại nhé!!

Dùng (setq dt (* 0.5 (- (strlen N) 2) h)) không ổn lắm. Nên lấy textbox của string.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thank bạn mathan. Với mình, như vậy là đúng yêu cầu rồi.

P/s: (Doan van Ha) Nếu có ý kiến chỉnh sửa cho ứng dụng trên "mượt mà" hơn, nhờ các bạn bổ sung giúp nhé.

Trân trọng!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn dùng thử xem sao
 ;; free lisp from cadviet.com ;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=12702 (prompt"\n[cmd : TDN] - THONG KE TOA DO by Thaistreetz - huuthais@yahoo.com\n") ---------------------------------------------- (defun C:tdn () (setvar "cmdecho" 0 ) (command "Undo" "Begin") (setq om (getvar "osmode")) (if (not h) (setq h 1)) (setq caot1 (getreal (strcat "\nCao text < " (rtos h 2 2) " >:"))) (if caot1 (setq h caot1)) (setq tapx '() tapy '() stt '()) (setq bit1 (cond (bit1) ("Yes"))) (initget "Yes No") (setq Tmp1 (strcat "\nTu dong ghi ten nut? [Yes/No] <" bit1 ">: ") bit1 (cond ((getkword Tmp1)) (bit1))) (if (eq bit1 "Yes") (progn (setq ten (getstring "\nTen Nut:")) (if (not i) (setq i 1)) (setq i1 (getreal (strcat"\nSTT cua nut bat dau < " (rtos i 2 0) " >: "))) (if i1 (setq i i1)) (setvar "osmode" 125) (setq lacol (getvar "CEColor") k (- i 1)) (While (setq D1 (getpoint (strcat"\nPick diem thu "(rtos (+ k 1) 2 0)""))) (Progn (setvar "osmode" 0) (setq DX (getpoint (strcat"\nDiem dat text thu "(rtos (+ k 1) 2 0)"") D1) DY (getpoint (strcat"\nHuong goc nghieng cua text "(rtos (+ k 1) 2 0)"") Dx) angr (angle Dx Dy) angd (/ (* 180 angr) pi) x (rtos (car D1) 2 4) y (rtos (cadr D1) 2 4) TX (strcat "X:"(rtos (Car D1) 2 4)) TY (strcat "Y:"(rtos (Cadr D1) 2 4)) tapx (append tapx (list x)) tapy (append tapy (list y)) k (+ 1 k) N (strcat ten (rtos k 2 0)) stt (append stt (list N)) );setq (setq dt (* 0.5 (- (strlen N) 2) h));;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (if (>= (car DY) (car DX)) (progn (setq D2 (polar Dx angr (* 0.7 h))) (command "text" "BL" D2 h angd tX) (setq TB (textbox (entget(entlast))) LC (car TB) RC (cadr TB) di (distance LC RC) PT3 (polar D2 angr (+ di (* 0.4 h))) pt4 (polar D2 (- angr (* pi 0.5)) (* 1.35 h)) pt5 (polar pt4 angr di) C (polar PT3 0 (* 1.5 h)) );setq (command "text" "F" PT4 PT5 h ty "pline" D1 DX PT3 "" "circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h ) dt)) (+ (* 1.5 h) dt) "text" "m" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt )) h angd N "CECOLOR" 8 "circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.35 h) dt) );command (setvar "CECOLOR" lacol) );progn );if (if (< (car DY) (car DX)) (progn (setq D2 (polar Dx angr (* 0.7 h))) (command "text" "BR" D2 h (+ angd 180) tx) (setq TB (textbox (entget(entlast))) LC (car TB) RC (cadr TB) di (distance LC RC) PT3 (polar D2 angr (+ di (* 0.4 h))) pt4 (polar D2 (+ angr (* pi 0.5)) (* 1.35 h)) pt5 (polar pt4 angr di) C (polar PT3 0 (* 1.5 h)) );setq (command "text" "F" PT5 PT4 h TY "pline" D1 DX PT3 "" "circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.5 h) dt) "text" "m" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) h (+ angd 180) N "CECOLOR" 8 "circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.35 h) dt) );command (setvar "CECOLOR" lacol) );progn );if );progn (setvar "osmode" 125) );while (setq i (+ k 1)) );progn );if (if (eq bit1 "No") (progn (setvar "osmode" 125) (setq lacol (getvar "CEColor") i 1 k (- i 1)) (While (setq D1 (getpoint (strcat"\nPick diem thu "(rtos (+ k 1) 2 0)""))) (Progn (setvar "osmode" 0) (progn (setq LOOP T) (while (= LOOP T) (while (null (setq ten (nentsel "\nChon mot text lam ten nut: "))) (princ "\nChua tim thay doi tuong la text, chon lai !"));while (setq Source_text (entget (car ten))) (if (or (= (cdr (assoc '0 Source_text)) "TEXT") (= (cdr (assoc '0 Source_text)) "MTEXT") (= (cdr (assoc '0 Source_text)) "ATTRIB"));or (progn (setq N (cdr (assoc 1 Source_text))) (setq LOOP nil));progn (progn (princ "Phai chon mot text lam ten nut !") (setq LOOP T));progn )if );while );progn (setq DX (getpoint (strcat"\nDiem dat text cua nut "N"") D1) DY (getpoint (strcat"\nHuong goc nghieng cua text") Dx) angr (angle Dx Dy)) (setq angd (/ (* 180 angr) pi) x (rtos (car D1) 2 4) y (rtos (cadr D1) 2 4) TX (strcat "X:"(rtos (Car D1) 2 4)) TY (strcat "Y:"(rtos (Cadr D1) 2 4)) tapx (append tapx (list x)) tapy (append tapy (list y)) k (+ 1 k) stt (append stt (list N)) );setq (setq dt (* 0.5 (- (strlen N) 2) h));;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (if (>= (car DY) (car DX)) (progn (setq D2 (polar Dx angr (* 0.7 h))) (command "text" "BL" D2 h angd tX) (setq TB (textbox (entget(entlast))) LC (car TB) RC (cadr TB) di (distance LC RC) PT3 (polar D2 angr (+ di (* 0.4 h))) pt4 (polar D2 (- angr (* pi 0.5)) (* 1.35 h)) pt5 (polar pt4 angr di) C (polar PT3 0 (* 1.5 h)) );setq (command "text" "F" PT4 PT5 h ty "pline" D1 DX PT3 "" "circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.5 h) dt) "text" "m" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) h angd N "CECOLOR" 8 "circle" (polar PT3 angr (+(* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.35 h) dt) );command (setvar "CECOLOR" lacol) );progn );if (if (< (car DY) (car DX)) (progn (setq D2 (polar Dx angr (* 0.7 h))) (command "text" "BR" D2 h (+ angd 180) tx) (setq TB (textbox (entget(entlast))) LC (car TB) RC (cadr TB) di (distance LC RC) PT3 (polar D2 angr (+ di (* 0.4 h))) pt4 (polar D2 (+ angr (* pi 0.5)) (* 1.35 h)) pt5 (polar pt4 angr di) C (polar PT3 0 (* 1.5 h)) );setq (command "text" "F" PT5 PT4 h TY "pline" D1 DX PT3 "" "circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.5 h) dt) "text" "m" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) h (+ angd 180) N "CECOLOR" 8 "circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.35 h) dt) );command (setvar "CECOLOR" lacol) );progn );if );progn (setvar "osmode" 125) );while (setq i (+ k 1)) );progn );if (setq bit (cond (bit) ("Yes"))) (initget "Yes No") (setq Tmp (strcat "\nXuat bang toa do? [Yes/No] <" bit ">: ") bit (cond ((getkword Tmp)) (bit))) (if (eq bit "Yes") (progn (setq di (- di (* 0.4 h)) kc (* 2 di) PT (getpoint"\nVi tri dat bang") PTC (list (+ (* 2 kc) (- di h h h h) (car PT)) (cadr PT)) p1 (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h))) p2 (list (car PTC) (+ (cadr PTC)(* 2 h))) p3 (list (car p1) (+ (cadr p1)(* 2 h))) p4 (list (car p2) (+ (cadr p2)(* 2 h))) PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT))) PTX (list (+ di (/ di 2) (- 0 h) (car PTD)) (cadr PTD)) PTY (list (+ kc (- h h h h) (car PTX)) (cadr PTX)) p11 (list (+ (/ di 2) (car p1)) (+ (* 1.1 h) (cadr p1))) p22 (list (+ di (/ di 2) (- 0 h) (car p11)) (- (cadr p11) (* 0.1 h))) p33 (list (+ kc (- h h h h) (car p22)) (cadr p22)) L1 (list (+ di (car p3))(cadr p3)) L2 (list (+ kc (- 0 h h)(car L1))(cadr L1)) PTB (list (+ (- (* 2 h)) (* 0.5 (+ (* 2 kc) di)) (car PT)) (+ (cadr P3) (* 1.8 h))) n (length tapx) k 0 );setq (setvar "osmode" 0) (command "CECOLOR" 3 "line" p1 p2 "" "line" p3 p4 "" "CECOLOR" 2 "text" "m" p11 h 0 "Ten diem" "text" "m" p22 h 0 "Toa do X" "text" "m" p33 h 0 "Toa do Y" "text" "m" pTB (* 1.3 h) 0 "%ºng thong ke toa do diem") (while (< k n) (setq xx (nth k tapx) yy (nth k tapy) tstt(nth k stt)) (command "CECOLOR" 2 "text" "m" PTD h 0 tstt "text" "m" PTX h 0 xx "text" "m" PTY h 0 yy "CECOLOR" 3 "line" PT PTC "") (setq PT (list (car PT) (- (cadr PT)(* 2 h))) PTC (list (+ (* 2 kc) (- di h h h h) (car PT)) (cadr PT)) PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT))) PTX (list (+ di (/ di 2) (- 0 h) (car PTD)) (cadr PTD)) PTY (list (+ kc (- h h h h) (car PTX)) (cadr PTX)) k (+ 1 k));setq );while (if (= k n) (setq PT (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h))) PTC (list (+ (* 2 kc) (- di h h h h) (car PT)) (cadr PT)) L11 (list (+ di (car PT))(cadr PT)) L22 (list (+ kc (- 0 h h) (car L11))(cadr L11)) );setq );if (command "CECOLOR" 3 "line" p3 PT "" "line" p4 PTC "" "line" L1 L11 "" "line" L2 L22 "") );progn );if (setvar "CECOLOR" lacol) (setvar "osmode" om) (prompt"\n[TDN - THONG KE TOA DO] by Thaistreetz - huuthais@yahoo.com\n") (command "Undo" "End") (setvar "cmdecho" 1) (princ) );DONG toa do 

Trong đó có dòng (setq dt (* 0.5 (- (strlen N) 2) h)) để điểu chỉnh độ to của vòng tròn theo chiều dài tên Nút Nếu muốn bạn có thể sửa lại. Bạn dùng thử và phản hồi lại nhé!!

 

Bạn có thể thêm dòng chọn "chọn số chữ số thập phân" được không vì đôi khi có những bản vẽ chỉ cần chính xác đến 3 chữ số đằng sau dấu "," thôi. Thanks :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Bạn có thể thêm dòng chọn "chọn số chữ số thập phân" được không vì đôi khi có những bản vẽ chỉ cần chính xác đến 3 chữ số đằng sau dấu "," thôi. Thanks :D

Cũng dễ thôi bạn ah, mình sẽ chỉ để bạn tự chỉnh vào code đó nhé

Bạn tìm tới dòng

(if (not h) (setq h 1))
(setq caot1 (getreal (strcat "\nCao text < " (rtos h 2 2) " >:")))
(if caot1 (setq h caot1))

copy nó và sửa lại thành

(if (not TP) (setq TP 4))
(setq TP1 (getint (strcat "\nSo chu so thap phan < " (itoa TP) " >:")))
(if TP1 (setq TP TP1))

Sau đó bạn tìm đến như thằng có dạng như (chỉ quan tâm mấy chữ in đậm nhé :D) (rtos (car D1) 2 4) bạn chuyển thành (rtos (car D1) 2 TP)

Bạn hãy tự sửa lại và tận hưởng một cảm giác "LISPer chế" nhé :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 5/7/2012 tại 15:31, mathan đã nói:

Bạn dùng thử xem sao

 


;; free lisp from cadviet.com
;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=12702
("\n[cmd : TDN] - THONG KE TOA DO by Thaistreetz - huuthais@yahoo.com\n")
----------------------------------------------
(defun C:tdn ()
(setvar "cmdecho" 0 )
(command "Undo" "Begin") 
(setq om (getvar "osmode"))
(if (not h) (setq h 1))
(setq caot1 (getreal (strcat "\nCao text < " (rtos h 2 2) " >:")))
(if caot1 (setq h caot1))
(setq tapx '() tapy '() stt '())
(setq bit1 (cond (bit1) ("Yes")))
(initget "Yes No")
(setq Tmp1 (strcat "\nTu dong ghi ten nut? [Yes/No] <" bit1 ">: ")
bit1 (cond ((getkword Tmp1)) (bit1)))
(if (eq bit1 "Yes")
(progn
(setq ten (getstring "\nTen Nut:"))
(if (not i) (setq i 1))
(setq i1 (getreal ("\nSTT cua nut bat dau < " (rtos i 2 0) " >: ")))
(if i1 (setq i i1))
(setvar "osmode" 125)
(setq lacol (getvar "CEColor") k (- i 1))
(While
(setq D1 (getpoint ("\nPick diem thu "(rtos (+ k 1) 2 0)"")))
(Progn
 (setvar "osmode" 0)
 (setq DX (getpoint ("\nDiem dat text thu "(rtos (+ k 1) 2 0)"") D1)
DY (getpoint ("\nHuong goc nghieng cua text "(rtos (+ k 1) 2 0)"") Dx)
angr (angle Dx Dy)
angd (/ (* 180 angr) pi)
  	x  (rtos (car D1) 2 4)
  	y  (rtos (cadr D1) 2 4)
TX (strcat "X:"(rtos (Car D1) 2 4))
TY (strcat "Y:"(rtos (Cadr D1) 2 4))

 	tapx (append tapx (list x))
 	tapy (append tapy (list y))
k  (+ 1 k)
  	N  (strcat ten (rtos k 2 0))
  	stt (append stt (list N))
 );setq
 (setq dt (* 0.5 (- (strlen N) 2) h));;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 (if (>= (car DY) (car DX))
 (progn
(setq D2 (polar Dx angr (* 0.7 h)))   
	(command "text" "BL" D2 h angd tX)
 (setq  TB (textbox (entget(entlast)))
 	LC (car TB)
	RC (cadr TB)
 	di (distance LC RC)
 PT3 (polar D2 angr (+ di (* 0.4 h)))
 pt4 (polar D2 (- angr (* pi 0.5)) (* 1.35 h))
 pt5 (polar pt4 angr di) 
 C  (polar PT3 0 (* 1.5 h))
);setq
(command "text" "F" PT4 PT5 h ty
    "pline" D1 DX PT3 ""
    "circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h ) dt)) (+ (* 1.5 h) dt)
    "text" "m" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt )) h angd N
    "CECOLOR" 8
 "circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.35 h) dt)
);command
(setvar "CECOLOR" lacol)
 );progn
 );if
 (if (< (car DY) (car DX))
(progn
(setq D2 (polar Dx angr (* 0.7 h)))  
 (command "text" "BR" D2 h (+ angd 180) tx)
 (setq  TB (textbox (entget(entlast)))
 LC (car TB)
 RC (cadr TB)
 di (distance LC RC)
 PT3 (polar D2 angr (+ di (* 0.4 h)))
 pt4 (polar D2 (+ angr (* pi 0.5)) (* 1.35 h))
 pt5 (polar pt4 angr di) 
 C  (polar PT3 0 (* 1.5 h))
);setq
(command "text" "F" PT5 PT4 h TY
 "pline" D1 DX PT3 ""
 "circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.5 h) dt)
 "text" "m" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) h (+ angd 180) N
 "CECOLOR" 8
 "circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.35 h) dt)
);command
(setvar "CECOLOR" lacol)
);progn
 );if
);progn
(setvar "osmode" 125)
);while
(setq i (+ k 1))
);progn
);if
(if (eq bit1 "No")
(progn
(setvar "osmode" 125)
(setq lacol (getvar "CEColor") i 1 k (- i 1))
(While
(setq D1 (getpoint ("\nPick diem thu "(rtos (+ k 1) 2 0)"")))
(Progn
(setvar "osmode" 0)
 (progn
 (setq LOOP T)
 (while (= LOOP T)
 (while (null (setq ten (nentsel "\nChon mot text lam ten nut: ")))
(princ "\nChua tim thay doi tuong la text, chon lai !"));while
 (setq Source_text (entget (car ten)))
 (if (or (= (cdr (assoc '0 Source_text)) "TEXT")
	(= (cdr (assoc '0 Source_text)) "MTEXT")
	(= (cdr (assoc '0 Source_text)) "ATTRIB"));or
(progn
(setq N (cdr (assoc 1 Source_text)))
(setq LOOP nil));progn
(progn
(princ "Phai chon mot text lam ten nut !")
(setq LOOP T));progn
 )if
 );while
 );progn
(setq DX (getpoint ("\nDiem dat text cua nut """) D1)
DY (getpoint ("\nHuong goc nghieng cua text") Dx)
angr (angle Dx Dy))
(setq angd (/ (* 180 angr) pi)
  	x  (rtos (car D1) 2 4)
  	y  (rtos (cadr D1) 2 4)
TX (strcat "X:"(rtos (Car D1) 2 4))
TY (strcat "Y:"(rtos (Cadr D1) 2 4))
 	tapx (append tapx (list x))
 	tapy (append tapy (list y))
k  (+ 1 k)
  	stt (append stt (list N))
);setq
 (setq dt (* 0.5 (- (strlen N) 2) h));;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 (if (>= (car DY) (car DX))
(progn
(setq D2 (polar Dx angr (* 0.7 h)))   
	(command "text" "BL" D2 h angd tX)
 (setq  TB (textbox (entget(entlast)))
 	LC (car TB)
	RC (cadr TB)
 	di (distance LC RC)
 PT3 (polar D2 angr (+ di (* 0.4 h)))
 pt4 (polar D2 (- angr (* pi 0.5)) (* 1.35 h))
 pt5 (polar pt4 angr di) 
 C  (polar PT3 0 (* 1.5 h))
);setq

(command "text" "F" PT4 PT5 h ty
    "pline" D1 DX PT3 ""
    "circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.5 h) dt)
    "text" "m" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) h angd N
    "CECOLOR" 8
 "circle" (polar PT3 angr (+(* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.35 h) dt)
);command
(setvar "CECOLOR" lacol)
);progn
 );if
 (if (< (car DY) (car DX))
(progn
(setq D2 (polar Dx angr (* 0.7 h)))  
 (command "text" "BR" D2 h (+ angd 180) tx)
 (setq  TB (textbox (entget(entlast)))
 LC (car TB)
 RC (cadr TB)
 di (distance LC RC)
 PT3 (polar D2 angr (+ di (* 0.4 h)))
 pt4 (polar D2 (+ angr (* pi 0.5)) (* 1.35 h))
 pt5 (polar pt4 angr di) 
 C  (polar PT3 0 (* 1.5 h))
);setq

(command "text" "F" PT5 PT4 h TY
 "pline" D1 DX PT3 ""
 "circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.5 h) dt)
 "text" "m" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) h (+ angd 180) N
 "CECOLOR" 8
 "circle" (polar PT3 angr (+ (* 1.5 h) dt)) (+ (* 1.35 h) dt)
);command
(setvar "CECOLOR" lacol)
);progn
 );if
);progn
(setvar "osmode" 125)
);while
(setq i (+ k 1))
);progn
);if
(setq bit (cond (bit) ("Yes")))
(initget "Yes No")
(setq Tmp (strcat "\nXuat bang toa do? [Yes/No] <" bit ">: ")
bit (cond ((getkword Tmp)) (bit)))
(if (eq bit "Yes")
(progn
(setq di (- di (* 0.4 h))
kc (* 2 di)
  	PT ("\nVi tri dat bang")
	PTC (list (+ (* 2 kc) (- di h h h h) (car PT)) (cadr PT)) 
 	p1 (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
 	p2 (list (car PTC) (+ (cadr PTC)(* 2 h)))
 	p3 (list (car p1) (+ (cadr p1)(* 2 h)))
 	p4 (list (car p2) (+ (cadr p2)(* 2 h)))
 	PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
 	PTX (list (+ di (/ di 2) (- 0 h) (car PTD)) (cadr PTD))
 	PTY (list (+ kc (- h h h h) (car PTX)) (cadr PTX))
 	p11 (list (+ (/ di 2) (car p1)) (+ (* 1.1 h) (cadr p1)))
 	p22 (list (+ di (/ di 2) (- 0 h) (car p11)) (- (cadr p11) (* 0.1 h)))
 	p33 (list (+ kc (- h h h h) (car p22)) (cadr p22))
 	L1 (list (+ di (car p3))(cadr p3))
 	L2 (list (+ kc (- 0 h h)(car L1))(cadr L1))
PTB (list (+ (- (* 2 h)) (* 0.5 (+ (* 2 kc) di)) (car PT)) (+ (cadr P3) (* 1.8 h)))
 	n (length tapx)
 	k 0
);setq
(setvar "osmode" 0)
(command "CECOLOR" 3 "line" p1 p2 "" "line" p3 p4 "" "CECOLOR" 2
  "text" "m" p11 h 0 "Ten diem"
  "text" "m" p22 h 0 "Toa do X"
  "text" "m" p33 h 0 "Toa do Y"
  "text" "m" pTB (* 1.3 h) 0 "%ºng thong ke toa do diem")  
(while (< k n)
(setq xx (nth k tapx) yy (nth k tapy) tstt(nth k stt))
(command "CECOLOR" 2
 "text" "m" PTD h 0 tstt
  "text" "m" PTX h 0 xx
  "text" "m" PTY h 0 yy
 "CECOLOR" 3
  "line" PT PTC "")  
(setq PT (list (car PT) (- (cadr PT)(* 2 h)))
PTC (list (+ (* 2 kc) (- di h h h h) (car PT)) (cadr PT))
PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
PTX (list (+ di (/ di 2) (- 0 h) (car PTD)) (cadr PTD))
PTY (list (+ kc (- h h h h) (car PTX)) (cadr PTX))
k (+ 1 k));setq
);while
(if (= k n)
(setq PT (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
PTC (list (+ (* 2 kc) (- di h h h h) (car PT)) (cadr PT))
L11 (list (+ di (car PT))(cadr PT))
L22 (list (+ kc (- 0 h h) (car L11))(cadr L11))
);setq
);if
(command "CECOLOR" 3
"line" p3 PT ""
"line" p4 PTC ""
"line" L1 L11 ""
"line" L2 L22 "")
);progn
);if
(setvar "CECOLOR" lacol)
(setvar "osmode" om)
("\n[TDN - THONG KE TOA DO] by Thaistreetz - huuthais@yahoo.com\n")
(command "Undo" "End")
(setvar "cmdecho" 1)
(princ)
);DONG toa do
 

 

Trong đó có dòng (setq dt (* 0.5 (- (strlen N) 2) h)) để điểu chỉnh độ to của vòng tròn theo chiều dài tên Nút

Nếu muốn bạn có thể sửa lại.

Bạn dùng thử và phản hồi lại nhé!!

lisp này muốn mặc đinh chiều cao chữ là 2.5 thì chỉnh chỗ nào bạn , trong lisp mặc định là 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
21 phút trước, trandinhluyen đã nói:

lisp này muốn mặc đinh chiều cao chữ là 2.5 thì chỉnh chỗ nào bạn , trong lisp mặc định là 1

Tìm chỗ nào có (setq  h 1) thì sửa lại (setq h 2.5). Save lisp. Thoát Cad và load lisp chạy lại.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
22 phút trước, trandinhluyen đã nói:

lisp này muốn mặc đinh chiều cao chữ là 2.5 thì chỉnh chỗ nào bạn , trong lisp mặc định là 1

Chỉnh số 1 thành 2.5 ở dòng này:

Từ:
(if (not h) (setq h 1))
Thành:
(if (not h) (setq h 2.5))

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×